Insight series 23 cover

Arendalsuka Siemens Healthineers er engasjert i helsepolitiske temaer som Nasjonal kreftstrategi og Nasjonal helse-og samhandlingsplan. For å løse bemanningsutfordringene vi står overfor må vi tenke nytt.  
Nasjonal Helse-og Samhandlingsplan Norge
Rapport fra Helsepersonellkommisjonen.

I februar 2023 la Helsepersonellkommisjonen frem en rapport som skal danne grunnlaget for Nasjonal helse-og samhandlingsplan som skal legges frem i 2023. Fremtidig demografiutvikling i Norge vil gi en økning i antall eldre og en reduksjon i antall mennesker i arbeidsfør alder – samtidig. Det vil ikke være mulig å bemanne seg ut av alle utfordringer som helse-og omsorgstjenesten kommer til å stå overfor. For å endre kursen kreves det nye holdninger og vilje og evne til å gjennomføre en ny politikk.


Fredrik Altmeier

Under Arendalsuka 2023 deltok Siemens Healthineers i debatten: "Teknologi som svar på bemanningsutfordringene i helsetjenesten."

På agendaen stod temaer som:

  • Digital hjemmeoppfølging av pasienter med epilepsi
  • Hvordan kan vi få opp flere gode teknologiløsninger som kommer pasientene til gode og som minsker bemanningsutfordringene?
  • Digital samhandling og sårbehandling
  • Hvordan vil teknologiutviklingen påvirke vår tenkning om samhandling mellom kommuner og sykehus?
Fredrik Altmeier

Det er en uttalt politisk ambisjon å flytte flere tjenester nærmere kreftpasientene. Både for å gi pasienten anledning til å være mer hjemme, men også for å redusere behandling på sykehus. I dag opplever mange ofte et fragmentert kreftforløp med mange og lange reiser for diagnostikk, behandling og oppfølging. 

Siemens Healthineers inviterte politikere, eksperter og beslutningstakere til dialog under Arendalsuka i 2022 om nasjonal kreftstrategi. Fikk du ikke med deg debatten, kan utdragene nedenfor gi deg innsikt og innspill til prosessen videre. 
Forutsetningene for å lykkes med desentralisert behandling kan blant annet knyttes til tre hovedområder:Bli med inn i fremtidens kreftbehandling i denne videoen. 

Teknologiske og medisinske nyvinninger endrer helsetjenesten på flere måter. De påvirker hvilke behandlinger som er tilgjengelige, og også hvor kostnadseffektive helse- og omsorgstjenestene er. I tiden fremover vil vi få mer tilgang til utstyr som kan fjernstyres og verktøy for beslutningsstøtte basert på kunstig intelligens. Vi vil også se at ny teknologi kan åpne for nye arbeidsmåter og mer helhetlige behandlingsforløp. Tjenester som må være sentralisert i dag, vil kanskje kunne tilbys desentralt om allerede få år.