Podmienky používania

1. Rozsah
1.1 Tieto Podmienky používania spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. a spoločností skupiny Siemens Healthineers (t. j. spoločnosť Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Nemecko a jej pridružené spoločnosti), spolu ďalej len ako „ Siemens Healthineers“ alebo „skupina Siemens Healthineers“, upravujú používanie webových stránok poskytnutých spoločnosťami skupiny Siemens Healthineers („webová lokalita Siemens Healthineers“). Každé použitie webovej lokality Siemens Healthineers je povolené výhradne na základe týchto Podmienok používania, ktoré sa môžu doplniť, zmeniť alebo nahradiť inými podmienkami, napr. na nákup výrobkov a služieb, na základe vlastného uváženia Siemens Healthineers. Používateľ prijíma tieto Podmienky používania v aktuálnej verzii zakaždým, keď sa prihlási, alebo, ak prihlásenie nie je potrebné, keď začne používať webovú lokalitu Siemens Healthineers.

1.2 Informácie pre zdravotníckych pracovníkov: webová lokalita Siemens Healthineers, vrátane, nie však výlučne www.healthcare.siemens.com a jej pridružené stránky, poskytujú online zdroj pre zdravotníckych pracovníkov.

2. Služby
2.1 Siemens Healthineers ponúka na webovej lokalite Siemens Healthineers osobitné informácie, softvér a v niektorých prípadoch aj príslušnú dokumentáciu, ktorú si je možné prezerať alebo stiahnuť.
2.2 Siemens Healthineers môže kedykoľvek ukončiť prevádzku celej webovej lokality Siemens Healthineers alebo jej častí. Spoločnosť Siemens Healthineers nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za nepretržitú dostupnosť webovej lokality Siemens Healthineers.
2.3 Siemens Healthineers môže odoprieť Používateľom prístup na webovú lokalitu Siemens Healthineers kedykoľvek bez upovedomenia a bez poskytnutia dôvodov.

3. Registrácia, heslo
3.1 Niektoré stránky webovej lokality Siemens Healthineers môžu byť chránené heslom. Z dôvodov bezpečnosti a zabezpečenia obchodných transakcií budú mať k týmto stránkam prístup len registrovaní používatelia. Siemens Healthineers si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu akémukoľvek používateľovi, podľa svojho vlastného uváženia. Siemens Healthineers si tiež vyhradzuje právo zaviesť povinnosť registrácie pre niektoré časti webovej lokality Siemens Healthineers, a to aj v prípade, keď boli predtým voľne prístupné. Spoločnosť Siemens Healthineers je oprávnená kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov zablokovať používateľom prístup na jedno či viacero častí chránených heslom zablokovaním používateľského konta (definovaného nižšie). Vyššie uvedené sa uplatní najmä, ak používateľ

 • použije falošnú identitu na účely zavádzania iných;
 • poruší tieto Podmienky používania alebo zanedbá svoju povinnosť náležitej starostlivosti s ohľadom na používateľské konto; alebo
 • nepoužíva internetovú stránku spoločnosti Siemens Healthineers dlhšiu dobu.

3.2 Pri registrácii je používateľ povinný uviesť správne informácie a informovať spoločnosť Siemens Healthineers formou online a bez zbytočného omeškania, ak sa také informácie časom zmenia. Používateľ musí zabezpečiť, aby e-mailová adresa poskytnutá spoločnosti Siemens Healthineers, bola aktuálna, a aby ho na tejto adrese bolo možné kontaktovať.
3.3 Po registrácii dostane používateľ prístupový kód, ktorý obsahuje ID používateľa a heslo („používateľské konto“). Pri prvom prístupe je používateľ povinný si zmeniť heslo poskytnuté Siemens Healthineers na heslo, ktoré bude známe len jemu. Používateľské konto umožňuje používateľovi pozerať si alebo meniť svoje údaje, alebo zrušiť súhlas so spracovaním údajov, v prípade potreby.
3.4 Používateľ zodpovedá za všetky transakcie a ďalšie aktivity vykonávané pomocou používateľského konta a je povinný zabezpečiť, aby jeho používateľské konto nebolo prístupné tretím stranám. Používateľ po skočení každej práce s online systémom je povinný sa odhlásiť zo všetkých webových lokalít chránených heslom. Ak sa používateľ dozvie o zneužití svojho používateľského konta tretími stranami, musí spoločnosť Siemens Healthineers o tom písomne alebo e-mailom bez zbytočného odkladu informovať.
3.5 Po prijatí oznámenia špecifikovaného v odseku 3.4, Siemens Healthineers odoprie používateľovi prístup na jedno či viacero miest chránených heslom pre dané používateľské konto. Prístup bude opäť povolený len na základe jeho žiadosti zaslanej spoločnosti Siemens Healthineers alebo po novej registrácii používateľa.
3.6 Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie svojej registrácie, ak také vymazanie konta nezhorší alebo nezabráni riadnemu plneniu zmluvných záväzkov. Na základe takejto požiadavky spoločnosť Siemens Healthineers odstráni všetky údaje o používateľovi a všetky ďalšie osobné údaje používateľa v súlade s platnou legislatívou bezodkladne po tom, ako také dáta nebudú viac potrebné.

4. Práva na použitie informácií, softvéru a dokumentácie
4.1 Každé použitie informácií, softvéru a dokumentácie poskytnutých Siemens Healthineers na webovej lokalite Siemens Healthineers, a jej aktualizácii („Obsah webovej lokality“) sa riadi týmito Podmienkami používania alebo platnými licenčnými podmienkami dohodnutými so Siemens Healthineers. Osobitne dohodnuté licenčné podmienky sú vždy nadradené nad týmito Podmienkami používania.
4.2 Siemens Healthineers udeľuje používateľovi nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie Obsahu webovej lokality v rozsahu dohodnutom medzi Siemens Healthineers a používateľom, alebo ak taká dohoda neexistuje, v súlade so zjavne zamýšľaným účelom Siemens Healthineers pri jeho sprístupňovaní.
4.3 Softvér bude k dispozícii len v objektovom kóde,a to bezplatne. Zdrojový kód nebude sprístupnený okrem zdrojového kódu voľne šíriteľného softvéru tzv. „open source“, ktorého platné licenčné podmienky budú nadradené nad týmito Podmienkami používania v prípade prenosu takéhoto softvéru, a ktoré vyžadujú sprístupnenie tohto zdrojového kódu. V takom prípade Siemens Healthineers sprístupní zdrojový kód za úhradu nákladov.
4.4 Používateľ nesmie šíriť Obsah webovej lokality Siemens Healthineers tretím stranám a rovnako ani ho inak sprístupňovať. Pokiaľ to výslovne nedovoľuje kogentné právo, používateľ nesmie upravovať, spätne analyzovať (tzv. reverzné inžinierstvo) ani prekladať (dekompilácia či tzv. disassembling) alebo vyňať softvér ani jeho časti, ktoré sú súčasťou Obsahu webovej lokality. Používateľ si môže vyhotoviť jednu záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné na zabezpečenie jeho používania.
4.5 Obsah webovej lokality je chránený autorským právom, medzinárodnými dohovormi o autorskom práve a inými zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo a používateľ je povinný ich dodržiavať. Používateľ predovšetkým nesmie odstraňovať alfanumerické kódy, značky ani upozornenia o autorských právach z Obsahu webovej lokality.
4.6. Osobitné ustanovenia o počítačovom programe, upravené v § 87 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov týmto ustanovením nie sú dotknuté.

5. Duševné vlastníctvo
5.1 Bez ohľadu na konkrétne ustanovenia § 4 týchto Podmienok používania, žiadne obchodné značky a iný Obsah webovej lokality sprístupnený na webovej lokalite spoločnosti Siemens Healthineers sa nesmie upravovať, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, dopĺňať alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Siemens Healthineers.
5.2 Tieto Podmienky používania neudeľujú používateľovi žiadne autorské práva ani iné práva duševného vlastníctva, vrátane licencií, patentových práv, obchodných značiek alebo úžitkových vzorov, okrem tých, ktoré sú tu výslovne udelené v týchto Podmienkach používania, a ani sa nepredpokladá od Siemens Healthineers, že tak urobí.

6. Povinnosti Používateľa
6.1 Pri používaní webovej lokality Siemens Healthineers používateľ nesmie poškodzovať ani narúšať osobné práva tretích strán;
narúšať verejnú morálku;

 • narúšať práva duševného vlastníctva alebo iné práva;
 • nahrávať, uchovávať alebo distribuovať akýkoľvek obsah, v ktorom sa nachádza úmyselne poškodzujúci softvér (malvér), ako sú vírusy, trójske kone, červy, spyvér a iné škodlivé programy;
 • nahrávať, uchovávať alebo distribuovať hypertextové odkazy alebo obsah, ktorý je ilegálny, porušuje povinnosť utajenia informácií, alebo ide o obsah, na ktorý používateľ nie je oprávnený;
 • šíriť propagačné materiály alebo nevyžiadané e-maily („spam"), vrátane falošných varovaní o vírusoch, závadách a pod.
 • ponúkať alebo žiadať o účasť v lotérii, systéme „snehovej gule“, „reťazových listov“, pyramídovej hre alebo podobných aktivitách.

6.2 Ak používateľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z týchto Podmienok používania, bez ohľadu na akékoľvek nápravné prostriedky spoločnosti Siemens Healthineers, takémuto používateľovi bude okamžite odopretý prístup na webovú lokalitu Siemens Healthineers.

7. Obsah tretích strán
7.1 Webová lokalita Siemens Healthineers môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Siemens Healthineers nekontroluje, neručí a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a informácie poskytnuté na takých webových stránkach. Navyše Siemens Healthineers neschvaľuje ani sa nevyjadruje k týmto webovým stránkam tretích strán alebo ich obsahu. Používanie takých webových stránok je výhradne na vlastné riziko používateľa.
7.2 Webová lokalita Siemens Healthineers môže príležitostne obsahovať informácie alebo údaje poskytnuté tretími osobami, ako sú napr. (nie však výlučne) príspevky v používateľských skupinách. Siemens Healthineers nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto informácie alebo údaje poskytnuté tretími osobami.

8. Právne a faktické vady
8.1 Akákoľvek záruka alebo zodpovednosť za právne alebo faktické vady Obsahu webovej lokality, zjavné alebo skryté, sa vylučuje, vrátane vád vo vzťahu k správnosti, úplnosti, predajnosti a/alebo vhodnosti na určený účel, absenciu nárokov alebo práv tretích strán, okrem prípadov úmyselného pochybenia, podvodu, hrubého zanedbania povinnosti, poranenia alebo úmrtia osôb.
8.2 Obsah webovej lokality môže obsahovať všeobecné opisy technických možností jednotlivých výrobkov, ktoré v určitých prípadoch nemusia byť dostupné (napr. následkom zmeny výrobku). Takéto opisy sa nesmú vykladať ako zmluvné záruky a používateľ súhlasí s tým, že požadované vlastnosti výrobkov budú špecifikované pri predaji výrobku.

9. Ďalšia zodpovednosť, vírusy
9.1 Zodpovednosť spoločnosti Siemens Healthineers za faktické a právne vady bude určená v súlade s ustanoveniami § 8 týchto Podmienok používania. Akákoľvek iná zodpovednosť spoločnosti Siemens Healthineers je vylúčená, pokiaľ nie je vyžadovaná alebo jej rozsah nie je určený na základe zákona, napr. v prípadoch úmyselného pochybenia, podvodu, hrubej nedbanlivosti, poranenia alebo usmrtenia osôb, nedodržania garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajenia vady, alebo v prípade podstatného porušenia základných zmluvných povinností. V prípade podstatného porušenia základných zmluvných povinností sa nahrádza iba skutočná škoda, ušlý zisk ani ďalšie typy následných a iných škod sa neuhrádzajú. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. Uvedené neplatí, ak sa jedná o úmyselné pochybenie alebo hrubú nedbanlivosť.
9.2 Hoci sa Siemens Healthineers snaží udržiavať webovú lokalitu Siemens Healthineers bez vírusov a iného malvéru, Siemens Healthineers nemôže poskytnúť žiadnu záruku v tomto zmysle. Používateľ má prijať všetky opatrenia potrebné na svoju vlastnú ochranu, aby zaistil primeranú bezpečnosť, a najmä používať programy na vyhľadávanie vírusov pred načítaním Obsahu webovej lokality. Navyše používateľ je povinný, v záujme vlastnej ochrany , prijať vhodné bezpečnostné opatrenia a najmä pred prevzatím akékoľvek Obsahu webovej lokalite je povinný použiť antivírový program.

10. Kontroly exportu
10.1 Vývoz určitých informácií, softvéru a dokumentácie môže napr. pre svoju povahu alebo zamýšľaný účel použitia či cieľové miesto určenia vyžadovať osobitné povolenie. Používateľ musí striktne dodržiavať všetky vývozné predpisy týkajúce sa exportu Obsahu webovej lokality, najmä predpisy platné v rámci EÚ ako aj v jednotlivých členských štátoch EÚ a USA. Siemens Healthineers bude označovať Obsah webovej lokality v súlade s kontrolnými vývoznými zoznamami EÚ a USA.
10.2 Používateľ bude povinný najmä kontrolovať a overovať, či

 • Obsah webovej lokality nebude používaný na účely vzťahujúce sa k ozbrojovaniu, jadrovú energiu, výzbroj alebo iné vojenské použitie;
 • podnik alebo osoba uvedená na Zozname zakázaných osôb USA (DPL) neprijme tovar, softvér alebo technológiu pôvodom z USA;
 • podnik alebo osoba uvedené na Zozname varovaní USA, Zozname entít USA alebo Špeciálne označenom štátnom zozname USA neprijme tovar pôvodom z USA bez povolenia; a
 • sú dodržané skoré varovné upozornenia a pokyny príslušných slovenských úradov.

Prístup k softvéru, dokumentácii a informáciám na webovej lokalite Siemens Healthineers má byť umožnený len v prípade, ak je v súlade s vyššie uvedenými podmienkami a zárukami. Ak používateľ nedodrží vyššie uvedené, Siemens Healthineers nie je povinná mu poskytnúť príslušné plnenie.
10.3 Na základe požiadavky musí Siemens Healthineers informovať používateľa o príslušných kontaktoch pre ďalšie informácie.

11. Výrobky neoznačené značkou Siemens
Výrobky neoznačené značkou Siemens, ktoré sú ponúkané v katalógu príslušenstva, vyrábajú dodávatelia tretích strán, a nie Siemens Healthineers, resp. jej pridruženými spoločnosťami. Ochranné značky a obchodné názvy takého príslušenstva vlastnia príslušní dodávatelia tretích strán. Spoločnosť Siemens Healthineers ponúka a predáva toto príslušenstvo na doplnenie sortimentu jej existujúcich výrobkov a riešení pre zdravotnú starostlivosť.

12. Ochrana dát
Pri zhromažďovaní, používaní a spracúvaní osobných údajov používateľa na webovej lokalite spoločnosti Siemens Healthineers alebo v spojení s touto webovou lokalitou, Siemens Healthineers dodržiava platné zákony o ochrane osobných údajov a Pravidlá ochrany osobných údajov webovej lokality Siemens Healthineers, ktoré sú dostupné hypertextovými odkazmi na webovej lokalite Siemens Healthineers.

13. Dodatočné dohody, príslušnosť súdu a aplikované právo
13.1 Každá dodatočná dohoda vyžaduje písomnú formu.
13.2 Miestne príslušný súd bude určený v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
13.3 Siemens Healthineers neručí za to, že ponúkaný Obsah webovej lokality Siemens Healthineers je vhodný alebo dostupný na prezeranie alebo sťahovanie v každej krajine okrem Slovenska. Ak používatelia pristupujú na webovú lokalitu Siemens Healthineers z iných krajín než Slovensko, takí používatelia nesú výhradnú zodpovednosť za dodržanie príslušných lokálnych zákonov. Prístup k Obsahu webovej lokality z krajín, kde je taký obsah nezákonný, je zakázaný.
13.4 Tieto Podmienky používania sa riadia zákonmi Slovenskej republiky, a všetky spory týkajúce sa alebo vznikajúce v spojitosti s týmito Podmienkami používania budú riešené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s vylúčením ich kolíznych opatrení. Použitie Dohovoru Spojených národov o zmluvách týkajúcich sa medzinárodného predaja tovaru (CISG) z 11. apríla 1980 je vylúčené.