Pravidlá ochrany osobných údajov v Siemens Healthineers

Stav: k 8. marcu 2018

Ochrana bezpečnosti a súkromia Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Nemecko a jej pridružené spoločnosti vrátane slovenskej spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. (spolu ďalej len ako „Siemens Healthineers“alebo „skupina Siemens Healthineers“) dôležitá. Z týchto dôvodov spoločnosť patriaca do skupiny Siemens Healthineers, bližšie špecifikovaná v časti „Korporátne informácie“ prevádzkuje svoje webové stránky v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane a bezpečnosti osobných údajov.
V nasledujúcej časti poskytujeme informácie o druhu údajov, ktoré získavame na týchto webových stránkach Siemens Healthineers, účeloch, na ktoré také osobné údaje používame, a osobách, s ktorými sa o také údaje delíme, v prípade potreby.


Získavané údaje a účel spracovania
Na týchto internetových stránkach používame cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich Pravidlách používania cookies. Tieto pravidlá tiež hovoria o tom, ako je možné blokovať použitie cookies a použitie údajov zbieraných pomocou cookies v anonymizovaných alebo pseudonymizovaných profiloch.

Prístupy na našu webovú stránku sú zaznamenávané pre účely správ o analýze bezpečnosti a na obranu proti kybernetickým útokom. Okrem IP adresy sa v tejto súvislosti nezbierajú ani nepoužívajú žiadne osobné údaje. IP adresy sa analyzujú len v prípade kybernetických útokov. Prihlasovacie údaje sa pravidelne a rýchlo odstraňujú.

Navyše osobné údaje (napr. mená, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy) získavame v súvislosti s prevádzkovaním webových stránok len vtedy, keď ste nám také dáta dobrovoľne poskytli (napr. prostredníctvom registrácie, kontaktných požiadaviek, prieskumov, atď.) a keď sme oprávnení spracúvať alebo používať také údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo na základe právneho predpisu.

Také údaje vo všeobecnosti používame len na účely, pre ktoré ste nám ich poskytli, ako napríklad na odpovedanie na Vaše požiadavky, spracovanie Vašich objednávok alebo udelenie súhlasu na prístup k niektorým informáciám alebo ponukám.

Zdieľanie údajov
Pokiaľ ste nám poskytli súhlas, alebo keď sme na to oprávnení zo zákona, budeme zdieľať Vaše osobné údaje so spoločnosťami skupiny Siemens Healthineers, resp. celej skupiny Siemens, v prípade potreby, na účely uvedené vyššie.
V súvislosti s prevádzkovaním tejto internetovej stránky a služieb poskytovaných pomocou tejto stránky, skupina Siemens Healthineers spolupracuje s poskytovateľmi služieb, ako sú napr. poskytovatelia hostingových služieb alebo poskytovatelia služieb údržby IT.
Títo poskytovatelia môžu prípadne sídliť v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („tretie krajiny“), kde platné zákony nezabezpečujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako je to vo Vašej domovskej krajine. V takých prípadoch spoločnosť Siemens Healthineers prijme opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov. Napríklad zdieľame Vaše osobné údaje s dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Siemens Healthineers v tretích krajinách len vtedy, ak majú zavedené naše Záväzné vnútropodnikové pravidlá („BCR“, z angl. Binding Corporate Rules) na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete na Siemens BCR v časti „Na stiahnutie“.

Údaje sa zdieľajú výhradne v súvislosti a v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Vaše osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím osobám.

Otázky a poznámky; Zodpovedná osoba
Siemens Healthineers odpovie na všetky legitímne žiadosti o informácie, a kde je to potrebné, Vaše osobné údaje opraví, doplní alebo odstráni.

Ak máte takúto požiadavku, alebo ak máte nejaké otázky či poznámky ohľadom týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, obráťte sa láskavo na Zodpovednú osobu pre skupinu spoločností Siemens Healthineers v EÚ, Dr. Katju Stadelmann (https://www.bkms-system.net/SHS-DP).

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa z času na čas aktualizujú. Dátum poslednej aktualizácie môžete nájsť na vrchnej časti tejto stránky.

Oznámenie o ochrane súkromia obchodných partnerov