Pravidlá ochrany osobných údajov v Siemens Healthineers


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Nemecko a jej pridružené spoločnosti vrátane slovenskej spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. (spolu ďalej len ako „Siemens Healthineers“ alebo „skupina Siemens Healthineers“) dôležitá. Nasledujúce pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú ako spoločnosť Siemens Healthineers spracúva Vaše osobné údaje a zároveň popisuje Vaše práva súvisiace so spracúvaním a ochranou osobných údajov.


Spoločnosť Siemens Healthineers (ďalej len ako „Siemens Healthineers“ alebo „My“), ktorá je uvedená v časti „Korporátne informácie“ bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov, ako prevádzkovateľ.


Siemens Healthineers spracúva Vaše osobné údaje ako súčasť Vášho používania našich webových stránok a online služieb, ako je opísané v nasledujúcom texte:
 

Používanie web stránok
Počas toho, ako používate naše webové stránky, spoločnosť Siemens Healthineers spracúva informácie, ktoré sú technicky nevyhnutné pre uskutočnenie komunikácie, a ktoré nám môžu byť automaticky zaslané prostredníctvom Vášho prehliadača alebo zariadenia, napr. IP adresu, typ zariadenia, typ prehliadača, navštívené stránky, dátum a čas žiadosti.

Tieto informácie spracúvame s cieľom umožniť Vám návštevu webových stránok, zlepšiť a zrýchliť prezentáciu webových stránok, prispôsobiť a pripraviť informácie ponúkané konkrétnym cieľovým skupinám a navrhnúť webové stránky podľa preferencií užívateľov.
Navyše tieto informácie spracúvame aj preto, aby sme zabezpečili dodržiavanie našich Podmienok používania, aby sme uplatňovali právne nároky alebo sa pred nimi bránili a aby sme predišli podvodnému alebo obdobnému konaniu, vrátane útokov na našu IT infraštruktúru.

Právnym základom spracúvania je ochrana oprávnených záujmov spoločnosti Siemens Healthineers ako prevádzkovateľa webových stránok (Článok 6 odsek 1 písm. f) nariadenia GDPR).
 

Odber informácií a účasť na prieskumoch
Na našich webových stránkach môžete odoberať rôzne informácie, ako napríklad odber noviniek alebo nám môžete poskytnúť pripomienky a spätnú väzbu prostredníctvom účasti na našich prieskumoch. Spoločnosť Siemens Healthineers spracúva osobné údaje, ktoré zadáte prostredníctvom webovej stránky, napr. kontaktné údaje, akými sú meno a priezvisko, e–mailová adresa, telefónne číslo alebo pripomienky.
Siemens Healthineers využíva tieto osobné údaje za účelom Vášho kontaktovania a poskytnutia požadovaných informácií, na spracúvanie pripomienok a spätnej väzby a pre prispôsobenie a pripravenie informácií ponúkaných pre konkrétne cieľové skupiny.

Právnym základom spracúvania je Váš súhlas (Článok 6 odsek 1 písm. a) nariadenia GDPR).
 

Použitie kontaktných formulárov a chatu
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať priamo prostredníctvom kontaktných formulárov a chatov, ktoré nájdete na našej webovej stránke, a ak je to potrebné poskytnúť nám Vaše kontaktné údaje. Siemens Healthineers spracúva kontaktné údaje, akými sú meno a priezvisko, e – mailová adresa alebo telefónne číslo, ktoré poskytnete a rovnako tak spracúva informácie, ktoré poskytnete v žiadosti o podporu, za účelom odpovede a objasnenia Vášho kontaktu alebo žiadosti.

Právnym základom pre spracovanie je Váš súhlas (Článok 6 odsek 1 písm. a nariadenia GDPR). V prípade ak je Vaša žiadosť zameraná na uzavretie zmluvy, právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy. (Článok 6 odsek. 1 písm. b) GDPR).
 

Online služby
Na našich webových stránkach sa môžete registrovať v rôznych Online službách spoločnosti Siemens Healthineers poskytnutím Vašich osobných údajov, napr. za účelom prístupu do technických dokumentov našich produktov alebo na výmenu informácií v užívateľských fórach.

Siemens Healthineers spracúva osobné údaje, ktoré ste zadali pri používaní Online služieb spoločnosti Siemens Healthineers, napr. pri registrácií alebo pri prihlásení, ako sú meno a priezvisko, e – mailová adresa, telefónne číslo, pripomienky alebo príspevky na fórach).

Siemens Healthineers spracúva Vaše osobné údaje za účelom:

 • poskytnutia služieb a funkcií Online služieb a spravovania ich používania; alebo umožnenia použitia služieb a funkcií Online služieb;
 • overenia Vašej totožnosti a umožnenia užívateľskej autentifikácie;
 • zabezpečenia dodržiavania našich Podmienok používania, uplatnenia právnych nárokov alebo bránenia proti nim, a zabránenia podvodnému alebo obdobnému konaniu, vrátane útokov na našu IT infraštruktúru.

Právnym základom pre spracovanie je Váš súhlas (Článok 6 odsek 1 písm. a) nariadenia GDPR), plnenie zmluvy (Článok 6 odsek. 1 písm. b) GDPR) alebo ochrana oprávnených záujmov spoločnosti Siemens Healthineers ako poskytovateľa Online služieb (Článok 6 odsek č. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Spracovanie osobných údajov týkajúcich sa Vášho obchodného vzťahu so Siemens Healthineers
V rámci obchodného vzťahu so spoločnosťou Siemens Healthineers, spracúvame osobné údaje kontaktných osôb zákazníkov, zainteresovaných strán, obchodných partnerov, dodávateľov a partnerov (ďalej len „obchodných partnerov“). Ďalšie informácie nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov obchodných partnerov spoločnosti Siemens Healthineers v dolnej časti stránky “Na stiahnutie“.
 


Na tejto web stránke používame cookies. Ďalšie informácie týkajúce sa cookies nájdete v našich Pravidlách Cookies. Popisujú tiež, ako môžete namietať proti používaniu Cookies.


Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na webové stránky spoločnosti Siemens Healthineers a nie na webové stránky a aplikácie tretích strán. Webové stránky spoločnosti Siemens Healthineers môžu obsahovať odkazy na webové stránky a aplikácie tretích strán, ktoré by Vás mohli zaujímať. Spoločnosť Siemens Healthineers nie je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a použitie Vašich údajov webovými stránkami a aplikáciami, ktoré nie sú prevádzkované spoločnosťou Siemens Healthineers, ani za ich obsah. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušných poskytovateľov.


Spoločnosť Siemens Healthineers taktiež ponúka celý rad aplikácií, ktoré si môžete stiahnuť do svojho mobilného zariadenia, napríklad do svojho smartfónu (ďalej len ako „Mobilné aplikácie“). Niektoré z týchto aplikácií majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov si môžete pozrieť v obchode s aplikáciami pred stiahnutím mobilnej aplikácie a taktiež v samotnej mobilnej aplikácií.


Pre účely špecifikované vyššie, Siemens Healthineers môže spolupracovať s inými pridruženými spoločnosťami a externými poskytovateľmi služieb a môžu preto poskytnúť alebo preniesť Vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcom:

 • Iným spoločnostiam skupiny Siemens Healthineers a Siemens;
 • poskytovateľom služieb, ktorí spracúvajú údaje v rámci poskytovania služieb pre spoločnosť Siemens Healthineers (napr.: poskytovatelia služieb pre údržbu IT, spracúvanie požiadaviek, správu identít užívateľov);
 • súdom, rozhodcovským súdom, orgánom, právnym zástupcom, ak je to nevyhnutné na dodržiavanie príslušných právnych predpisov alebo na uplatňovanie, výkon alebo bránenie právnych nárokov.

Ako globálna spoločnosť má spoločnosť Siemens Healthineers tiež pobočky v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (ďalej len ako „tretie krajiny“) a spolupracuje s externými poskytovateľmi služieb, ktorí môžu byť taktiež umiestnení v tretích krajinách. Tretie krajiny sú krajiny, v ktorých príslušné právne predpisy nezaručujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako v rámci EHP.


V prípade, ak príjemcovia Vašich osobných údajov pôsobia v tretích krajinách, pre ktoré Európska Komisia neprijala rozhodnutie o primeranosti, vo vzťahu k tomu, že v týchto krajinách existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov, spoločnosť Siemens Healthineers príjme ďalšie opatrenia na implementáciu vhodných záruk na ochranu osobných údajov v súlade s GDPR.


Vaše osobné údaje preto postúpime spoločnostiam Siemens Healthineers a spoločnostiam Siemens v tretích krajinách iba v prípade, ak implementovali Záväzné podnikové pravidlá spoločnosti Siemens na ochranu osobných údajov - Záväzné podnikové pravidlá (Binding Corporate Rules – BCR) schválené dozorným orgánom na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o Siemens BCR nájdete v časti ,,Na stiahnutie“ v dolnej časti tejto stránky.


Osobné údaje sa prenášajú na externých príjemcov tretích krajín iba ak napríklad (i) uzavreli Štandardné zmluvné doložky EÚ so spoločnosťou Siemens Healthineers alebo (ii) zaviedli Záväzné podnikové pravidlá (BCR).


Ďalšie informácie o príslušných zárukách nájdete na týchto odkazoch:

Ďalšie informácie a kópie implementovaných opatrení je možné získať na požiadanie od Organizácie na ochranu osobných údajov spoločnosti Siemens Healthineers (pozrite kontaktné informácie v časti „Kontakt“).


Spoločnosť Siemens Healthineers bude spracúvať Vaše osobné údaje iba dovtedy, kým je nevyhnutné plniť účel samotného spracúvania (napr. kým nie je úplne objasnená vec, kvôli ktorej ste nás kontaktovali) alebo dokým neodvoláte svoj súhlas alebo nenamietnete, že neexistuje žiadny právny základ alebo naliehavé oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov.
 

V rozsahu, v akom spoločnosť Siemens Healthineers potrebuje spracúvať Vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na založenie, uplatnenie alebo bránenie právnych nárokov, v takom rozsahu spoločnosť Siemens Healthineers uchováva Vaše osobné údaje až do vtedy, ako dôjde k splneniu zákonnej povinnosti alebo uplatneniu právnych nárokov.
 


Podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov platných v EÚ / EHP máte právo, za predpokladu, že sú splnené príslušné právne požiadavky, na:

 • na to, aby Vám Siemens Healthineers poskytol potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, týkajúce sa Vašej osoby, spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom, ako aj ďalším informáciám,
 • na to, aby Siemens Healthineers opravil nesprávne osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby,
 • na to, aby Siemens Healthineers Vaše osobné údaje vymazal,
 • na to, aby Siemens Healthineers obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov,
 • na to, aby ste mohli získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Siemens Healthineers v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, alebo požadovať aby boli Vaše informácie postúpené inému príjemcovi,
 • na to aby, ste mohli namietať spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Siemens Healthineers a namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na oprávnených záujmoch.


Pokiaľ ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany spoločnosti Siemens Healthineers, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, tj. odvolanie Vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania, ku ktorému na základe Vášho súhlasu došlo pred jeho odvolaním. V prípade odvolania Vášho súhlasu spoločnosť Siemens Healthineers môže spracúvať vaše osobné údaje len v rozsahu, v akom môže podložiť spracovanie osobných údajov na inom právnom základe.

Ak si prajete uplatniť ktorékoľvek z Vašich práv, kontaktujte prosím Organizáciu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Siemens Healthineers (pozri kontaktné informácie v časti ,,Kontakt“)


Zodpovedná osoba spoločnosti Siemens Healthineers a Organizácia pre ochranu osobných údajov spoločnosti Siemens Healthineers poskytujú podporu v oblasti všetkých otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ako aj v prípade pripomienok, pochybností alebo sťažností. Zodpovednú osobu a Organizáciu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Siemens Healthineers možno kontaktovať prostredníctvom portálu „Let us know – Data Privacy“.


Zodpovedná osoba spoločnosti Siemens Healthineers a Organizácia pre ochranu osobných údajov pre spoločnosť Siemens Healthineers vždy vynaložia maximálne úsilie na vybavenie a nápravu Vašej žiadosti alebo sťažnosti. Navyše, okrem možnosti kontaktovať


Zodpovednú osobu spoločnosti Siemens Healthineers a Organizáciu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Siemens Healthineers máte kedykoľvek možnosť obrátiť sa na príslušný orgán pre ochranu osobných údajov so svojou sťažnosťou alebo dotazom. Prehľad vnútroštátnych a medzinárodných orgánov na ochranu osobných údajov je dostupný tu.


Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa čas od času aktualizujú. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na začiatku týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne navštevovali za účelom kontroly prípadnej aktualizácie.O spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov navštevujúcich spoločnosť Siemens Healthineers.