Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami

Summer Development Academy

summerdevacademy

Ako získať prvé skúsenosti s prácou v scrum tíme? Ako sa naučiť pracovať spolu s ďalšími developermi na tom istom riešení, ako zladiť zmeny v kóde? Ako získať prvé skúsenosti v pracovnom prostredí, na vývoji prototypu aplikácie, aké vyvíjame v Siemens Healthineers tak, aby spĺňali kritériá kvality a bezpečnosti? Naša letná stáž poskytne študentom IT možnosť naučiť sa pracovať v agilnom projekte, pod vedením a s pomocou našich kolegov. Získajú tiež skúsenosti s novými technológiami ako Angular, .NET Core, Tensorflow, MS Azure a ďalšími. Najlepším študentom, ktorí budú mať záujem u nás pracovať popri štúdiu, bude ponúknutá možnosť ďalej rásť na našich projektoch či už ako softvérový developeri, testeri, devops inžinieri, alebo špecialisti kybernetickej bezpečnosti.

Mentoring

mentoring

Mentoring študentov na našom oddelení Clinical Applications v Košiciach má za cieľ pripraviť študentov informačných technológií na výzvy práce na softvéri spracúvajúceho dáta z medicínskych zariadení. Každý študent má prideleného mentora, vďaka ktorému sa aj s pomocou ďalších kolegov zoznámi najprv so všeobecnými zásadami dizajnu riešenia, zabezpečenia jeho kvality a tiež so životným cyklom jednotlivých vývojárskych úloh a celých riešení. Postupne tiež naberá zručnosti v projektovo špecifických technológiách, zoznamuje sa doménou – napríklad účelom a spôsobom použitia ultrazvuku a taktiež má vytvorené podmienky na vytváranie prototypov a experimentovanie s technológiami používanými na projekte, alebo takými, ktoré otestujú možnosť ich budúceho využitia. Takto pripravený študent je ako absolvent výborne pripravený na prácu pri zachraňovaní životov pomocou vývoja softvéru.

Spolupráca s vysokými školami

vysokeskoly

Spolupráca s FIIT
V Siemens Healthineers chceme nielen pripraviť niekoľko jednotlivcov na efektívnejší štart ich kariéry softvérových developerov v našej spoločnosti, ale aj uplatniť naše dlhoročné skúsenosti a hlboké znalosti problematiky vývoja softvéru pre širší rozvoj softvérovej komunity na Slovensku. Jedným z nástrojov, ktorými by sme chceli zvýšiť kvalitu absolventov, je naša spolupráca s najvýznamnejšou fakultou v tomto odbore v Bratislave – STU FIIT. Na tejto fakulte máme od roku 2015 Computer vision laboratórium, v ktorom sa na výkonných počítačoch môžu študenti venovať projektom, bakalárskym, diplomovým alebo dizertačným prácam v oblasti počítačového videnia. Na fakulte STU FIIT pôsobí aj niekoľko našich kolegov, či už ako doktoranti, alebo vyučujúci predmetu Webové aplikácie v prostredí cloudu.
Študentom sme tiež k dispozícií pre konzultácie kariérneho smerovania počas rôznych neformálnych stretnutí, ako napríklad FIITkovica.


Spolupráca s UNIZA FRI
V Žilinskom regióne je Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity najvýznamnejším vzdelávacím centrom pre informačné technológie a zároveň sme jej hrdým partnerom pri zvyšovaní kvality výučby. Na Fričke organizujeme napríklad mentoring vo webových technológiách, ktorý slúži ako príprava na Summer development academy, aby mali jeho účastníci vyššie povedomie o týchto technológiách, a tiež vyššiu šancu uspieť vo výberovom procese.
Sme tiež partnerom pri zadávaní projektov, bakalárskych, či diplomových prác, dávame študentom prednášky na tému vývoja softvéru pre medicínu a jeho bezpečnosti či už na odbore informatiky, alebo pri odbore biomedínska informatika, ktorý bol len nedávno akreditovaný. Taktiež aj na Fričke nás môžu študenti stretnúť aj pri neformálnych akciách, či už na FRIČKOVICI, alebo panel story.


Spolupráca s  UPJŠ
Predmet Medicínska Informatika prináša študentom rozhľad a povedomie ako možno uplatniť informačné technológie v praxi a to konkrétne v medicínskej oblasti. Ide hlavne o aplikáciu v medicínskych zariadeniach, ktoré sú každodennou súčasťou lekárov v nemocniciach.V sérií zaujímavých prednášok si študenti prejdú jednotlivými projektami, kde sa postupne oboznámia s vývojom softvéru pre jednotlivé medicínske zariadenia ako röntgen, ultrazvuk, magnetická rezonancia, tomografia alebo radiačná terapia. Okrem samotného užívateľského rozhrania sú študentom predstavené rôzne postupy a informačné technológie, ktoré sú pri vývoji softvéru aplikácií používané a to ako postupy software developmentu, integrácie systémov, zabezpečenia kvality, testovania a jeho automatizácie, Cyber bezpečnosti, podpory užívateľom a veľa ďalších zaujímavých oblastí. Súčasťou predmetu je taktiež naprogramovanie vlastného projektu v rámci konvencií firmy, pod vedením tútora a návšteva firmy počas, ktorej si študenti postupne prejdú jednotlivé oddelenia.Veľkou výhodou predmetu pre študentov je, že prednášajúcimi predmetu sú kolegovia z jednotlivých projektov. Vďaka čomu majú študenti možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí pracujú v oblasti medicínskej informatiky, oboznámiť sa s reálnymi príkladmi z praxe, pýtať sa rôzne otázky priamo kolegov a samozrejme v prípade záujmu taktiež možnosť zapojiť sa do projektov, vďaka čomu sa môžu dostať k zaujímavej stáži a neskôr k super práci.Kvôli situácii s COVID-19 je tento rok predmet vyučovaný online a návšteva firmy nemohla byť realizovaná, avšak vďaka záujmu študentov a vynaliezavosti kolegov sú prednášky obohatené o virtuálne ukážky a predmet tak plynule prebieha aj napriek sťaženým podmienkam, čomu sa veľmi tešíme.


Spolupráca s TUKE

Najvýznamnejším partnerom Siemens Healthineers v oblasti vzdelávania v regióne Košíc je Technická Univerzita (TUKE). Veľmi úzko spolupracujeme najmä s Fakultou elektrotechniky a informatiky, na ktorej sme vytvorili tzv. Siemens Healthineers Space Lab. Je to priestor, kde majú študenti možnosť pod vedením doktoranda, ktorý úzko spolupracuje so Siemens Healthineers, pracovať na spoločných témach. Študentom pravidelne zadávame rôzne témy pre iniciatívu Živé IT Projekty, bakalárske či diplomové práce a vedieme ich počas tvorivého procesu. Sme partnerom viacerých podujatí ako napr.: SYCR (Science Conference of Young Researchers) a pod. Viacerí naši kolegovia sa venujú dizertačným prácam a priamo podporujú študentov TUKE napríklad aj formou mentoringu. Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania a snažíme sa aj týmto spôsobom prispieť do rozvoja eko-systému Košíc.


Sme partnerom Košickej akadémie softvérového vývoja