Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden van Siemens Healthcare GmbH (“Siemens Healthineers”) beheersen het gebruik van de internetpagina’s die door Siemens Healthcare GmbH en/of zijn dochterondernemingen ter beschikking worden gesteld (de “Website van Siemens Healthineers”). Het gebruik van de Website van Siemens Healthineers is enkel toegestaan op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, die naar eigen goeddunken van Siemens Healthineers kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere algemene voorwaarden, bv. voor de aankoop van producten en diensten. Bij het inloggen of, wanneer inloggen niet vereist is, het gebruiken van de Website van Siemens Healthineers aanvaardt de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden in de op dat moment geldende vorm.
1.2 Informatie voor patiënten en/of professionele zorgverleners: de Website van Siemens Healthineers, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.siemens-healthineers.com en de websites van zijn filialen, vormen een online hulpmiddel voor patiënten en/of professionele zorgverleners.

2. Diensten
2.1 Op de Website van Siemens Healthineers verstrekt Siemens Healthineers specifieke informatie, software en bijbehorende documentatie die, in voorkomend geval, bekeken of gedownload kunnen worden.
2.2 Siemens Healthineers kan op elk moment de volledige Website van Siemens Healthineers of delen daarvan buiten werking stellen. Siemens Healthineers aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de onafgebroken beschikbaarheid van de Website van Siemens Healthineers.
2.3 Siemens Healthineers kan Gebruikers steeds de toegang tot de Website van Siemens Healthineers ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daar een reden voor te geven.

3. Registratie, wachtwoord
3.1 Sommige pagina’s van de Website van Siemens Healthineers kunnen beveiligd zijn door een wachtwoord. Met het oog op de veiligheid en de bescherming van de bedrijfstransacties krijgen alleen geregistreerde Gebruikers toegang tot die pagina’s. Siemens Healthineers behoudt zich het recht voor om een Gebruiker naar eigen goeddunken de registratie te ontzeggen. Siemens Healthineers behoudt zich eveneens het recht voor om delen van de Website van Siemens Healthineers te voorzien van een registratieverplichting, ook indien die delen voordien vrij toegankelijk waren. Siemens Healthineers heeft het recht om Gebruikers de toegang te ontzeggen tot een of meerdere pagina’s die door een wachtwoord zijn beveiligd door de Gebruikersgegevens (zoals hieronder beschreven) op elk moment en zonder daarvoor een reden te geven te blokkeren. Dit is in het bijzonder van toepassing indien een Gebruiker:

 • een valse identiteit aanneemt om anderen te misleiden;
 • deze Gebruiksvoorwaarden schendt of zijn zorgvuldigheidsplicht ten aanzien van de Gebruikersgegevens niet nakomt; of
 • de Website van Siemens Healthineers gedurende een lange periode niet gebruikt.

3.2 Bij de registratie dient de Gebruiker nauwkeurige informatie te verstrekken. Wanneer die informatie na verloop van tijd wijzigt, dient de Gebruiker Siemens Healthineers hiervan onverwijld online in kennis te stellen. De Gebruiker zorgt ervoor dat het e-mailadres dat aan Siemens Healthineers wordt verstrekt in gebruik is en dat ermee contact opgenomen kan worden met de Gebruiker.
3.3 Bij de registratie krijgt de Gebruiker een toegangscode, bestaande uit een Gebruikersnaam en een wachtwoord (“Gebruikersgegevens”). Bij de eerste toegang moet de Gebruiker het wachtwoord dat hij kreeg van Siemens Healthineers onmiddellijk veranderen in een wachtwoord dat alleen gekend is door de Gebruiker. Met de Gebruikersgegevens kan de Gebruiker zijn gegevens bekijken of wijzigen of kan hij zijn toestemming voor de gegevensverwerking in voorkomend geval intrekken.
3.4 De Gebruiker is aansprakelijk voor alle transacties en andere activiteiten die worden verricht met zijn Gebruikersgegevens en dient ervoor te zorgen dat die Gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden. De Gebruiker zal zich aan het einde van elke online sessie afmelden op alle websites die met een wachtwoord beveiligd worden. Indien een Gebruiker merkt dat zijn Gebruikersgegevens door een derde worden misbruikt, moet Siemens Healthineers onverwijld schriftelijk of via e-mail worden ingelicht.
3.5 Na ontvangst van een kennisgeving zoals beschreven in paragraaf 3.4, weigert Siemens Healthineers de toegang tot alle pagina’s die met een wachtwoord worden beveiligd voor de desbetreffende Gebruikersgegevens. De Gebruiker kan nadien enkel opnieuw toegang krijgen door een aanvraag in te dienen bij Siemens Healthineers of door zich opnieuw te registreren.
3.6 De Gebruiker kan op elk moment schriftelijk verzoeken om zijn registratie te verwijderen, op voorwaarde dat die verwijdering de behoorlijke uitwerking van een contractuele relatie niet verhindert of onmogelijk maakt. Na dat verzoek zal Siemens Healthineers alle Gebruikersgegevens en andere persoonlijke identificeerbare gegevens van de Gebruiker verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zodra die gegevens niet langer nodig zijn.

4. Recht op het gebruik van informatie, software en documentatie

4.1 Het gebruik van informatie, software en documentatie die door Siemens Healthineers op de Website van Siemens Healthineers worden verstrekt, en alle updates daarvan (de “Content van Siemens Healthineers”) is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke licentievoorwaarden die met Siemens Healthineers worden overeengekomen, op voorwaarde dat de afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden altijd voorrang krijgen op deze Gebruiksvoorwaarden.
4.2 Siemens Healthineers verleent de Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Content van Siemens Healthineers te gebruiken voor zover dat wordt overeengekomen tussen Siemens Healthineers en de Gebruiker of, indien er geen afspraken worden gemaakt, in overeenstemming met het duidelijk door Siemens Healthineers beoogde doel waarvoor die Content beschikbaar werd gesteld.
4.3 De software wordt enkel beschikbaar gesteld in objectcode zonder kosten voor de Gebruiker. De broncode wordt niet beschikbaar gesteld, met uitzondering van de broncode van open source software, indien en voor zover de toepasselijke licentievoorwaarden voorrang krijgen op deze Gebruiksvoorwaarden en de broncode hiervoor moet worden bekendgemaakt. In dergelijke gevallen zal Siemens Healthineers de broncode ter beschikking stellen in ruil voor de betaling van de kosten.
4.4 De Gebruiker zal de Content van Siemens Healthineers niet aan derden verstrekken of op een andere manier beschikbaar stellen. Tenzij voorgeschreven door het toepasselijke dwingende recht, zal de Gebruiker de software of delen daarvan die tot de Content van Siemens Healthineers behoren niet wijzigen, demonteren, reverse-engineeren of decompileren. De Gebruiker mag één reservekopie maken van de software indien dat nodig is om het gebruik ervan te waarborgen.
4.5 De Content van Siemens Healthineers is beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten, de internationale verdragen inzake auteursrechten en andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom die de Gebruiker dient na te leven. De Gebruiker zal in het bijzonder geen alfanumerieke codes, merkpunten of auteursrechtvermeldingen verwijderen uit de Content van Siemens Healthineers.
4.6 Dit heeft geen invloed op §§ 69a en seq. van de Duitse wet betreffende het auteursrecht (en alle andere toepasselijke bepalingen betreffende het auteursrecht van het Belgisch Wetboek Economisch Recht).

5. Intellectuele eigendom

5.1 Niettegenstaande de bepalingen in paragraaf 4 van deze Gebruiksvoorwaarden mogen merknamen en andere Content van Siemens Healthineers die beschikbaar zijn gesteld op de Siemens Healthineers Website niet worden gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd, verkocht, verhuurd, aangevuld of op een andere manier gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Siemens Healthineers.
5.2 Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen de Gebruiker geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, merkrechten, patentrechten of rechten in gebruiksmodellen, tenzij ze hierin uitdrukkelijk worden verleend. Er bestaat geen stilzwijgende verplichting voor Siemens Healthineers om die rechten te verlenen.

6. Verplichtingen van de Gebruiker
6.1 Bij het gebruik van de Website van Siemens Healthineers zal de Gebruiker:

 • geen schade toebrengen aan derden of hun persoonlijke rechten schenden;
 • geen inbreuk maken op de openbare orde;
 • geen intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten schenden;
 • geen content uploaden, opslaan of verspreiden die malware zoals virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware of andere schadelijke programma’s bevat;
 • geen hyperlinks of content uploaden, opslaan of verspreiden die illegaal zijn, een inbreuk vormen op de geheimhoudingsplicht of waarop de Gebruiker geen recht heeft;
 • geen reclamemateriaal of ongevraagde e-mails versturen (“spam”), met inbegrip van onjuiste virusmeldingen, foutmeldingen …;
 • niet verzoeken of vragen om deel te nemen aan een loterij, sneeuwbalsysteem, kettingbrief, piramidespel of gelijkaardige activiteiten.

6.2 Indien de Gebruiker een verplichting uit deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, en onverminderd andere mogelijke rechtsmiddelen van Siemens Healthineers, wordt de Gebruiker de toegang tot de Website van Siemens Healthineers onmiddellijk ontzegd.

7. Content van derden
7.1 De Website van Siemens Healthineers kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Siemens Healthineers heeft geen controle over, draagt geen verantwoordelijkheid of is niet aansprakelijk voor de content en informatie die op dergelijke websites wordt verstrekt. Daarnaast doet Siemens Healthineers geen aanbevelingen of uitspraken over de websites van derden of de content ervan. De Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van deze websites.
7.2 De Website van Siemens Healthineers kan nu en dan informatie of gegevens bevatten die door derden worden verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot posts in gebruikersgroepen. Siemens Healthineers is in geen geval aansprakelijk voor informatie of gegevens van derden.

8. Kwaliteits- en rechtsgebreken
8.1 Enige garanties of aansprakelijkheid voor kwaliteits- en rechtsgebreken met betrekking tot de Content van Siemens Healthineers, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, worden uitgesloten, met inbegrip van de garantie op juistheid, volledigheid, verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor het beoogde doel, of de afwezigheid van de rechten van derden, met uitzondering van opzettelijke fouten, bedrog, grove nalatigheid, persoonlijke letsels of overlijden.
8.2 De Content van Siemens Healthineers kan algemene beschrijvingen bevatten met betrekking tot de technische mogelijkheden van individuele producten die in bepaalde gevallen mogelijk niet beschikbaar zijn (bv. omwille van productwijzigingen). Dergelijke beschrijvingen worden mogelijk niet opgevat als contractuele garanties en de Gebruiker aanvaardt dat de vereiste productprestatie wordt overeengekomen op het moment van aankoop.

9. Andere aansprakelijkheid, virussen
9.1 De aansprakelijkheid van Siemens Healthineers voor kwaliteits- en rechtsgebreken wordt bepaald in overeenstemming met de bepalingen van paragraaf 8 van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke bijkomende aansprakelijkheid van Siemens Healthineers wordt uitgesloten, behalve indien en voor zover dit door het toepasselijke dwingende recht wordt voorgeschreven, bv. in gevallen van opzettelijke fouten, bedrog, grove nalatigheid, persoonlijke letsels of overlijden, verzuim om te voldoen aan gewaarborgde kenmerken, frauduleus verbergen van gebreken of in geval van inbreuken op de fundamentele contractuele verplichtingen. De schadevergoeding in geval van inbreuken op fundamentele contractuele verplichtingen is beperkt tot de contract-specifieke voorzienbare schade indien er geen sprake is van opzettelijke fouten of grove nalatigheid.
9.2 Hoewel Siemens Healthineers ernaar streeft de Website van Siemens Healthineers vrij te houden van virussen en andere malware, kan Siemens Healthineers dit niet garanderen. De Gebruiker zal alle stappen ondernemen die nodig zijn om zichzelf te beschermen en om de nodige veiligheid te waarborgen en zal in het bijzonder een virusscanner gebruiken voordat hij Content van Siemens Healthineers downloadt. Daarnaast zal de Gebruiker redelijke veiligheidsmaatregelen treffen en in het bijzonder een virusscanner gebruiken voordat hij content op de Website van Siemens Healthineers uploadt.
9.3 Paragraaf 9.1 en 9.2 beogen of impliceren geen wijzigingen aan de bewijslast ten nadele van de Gebruiker.

10. Exportcontroles
10.1 Er is mogelijk een vergunning nodig om bepaalde informatie, software en documentatie te exporteren, bv. omwille van hun aard of beoogde doel of bestemming. De Gebruiker zal de exportregelgeving voor de Content van Siemens Healthineers strikt opvolgen, in het bijzonder de regelgeving van de EU evenals die van de afzonderlijke lidstaten van de EU en de VS. Siemens Healthineers zal de Content van Siemens Healthineers labelen op grond van de Duitse, Europese en Amerikaanse exportcontrolelijsten.
10.2 De Gebruiker zal in het bijzonder controleren en verifiëren dat:

 • de Content van Siemens Healthineers niet gebruikt wordt voor doeleinden met betrekking tot bewapening, kernenergie, wapentuigen of andere materialen voor militair gebruik;
 • geen enkele onderneming of persoon die op de lijst van geweigerde personen in de VS (U.S. Denied Persons List) wordt vermeld goederen, software of technologie uit de VS ontvangt;
 • geen enkele onderneming of persoon die op de Waarschuwingslijst van de VS (U.S. Warning List), Entiteitenlijst van de VS (U.S. Entity List) of de Lijst van Speciaal Aangewezen Staatsburgers van de VS (U.S. Specially Designated National List) wordt vermeld zonder toestemming goederen uit de VS ontvangt; en
 • de vroegtijdige waarschuwingsadviezen van de desbetreffende Duitse instanties in acht worden genomen.

Er wordt enkel toegang verleend tot software, documentatie en informatie op de Website van Siemens Healthineers indien de Gebruiker voldoet aan bovenstaande testen en garanties. Indien de Gebruiker niet voldoet aan bovenstaande verplichtingen, wordt Siemens Healthineers niet verplicht om verder te handelen.
10.3 Op verzoek licht Siemens Healthineers de Gebruiker in over de desbetreffende aanspreekpunten waar de Gebruiker terechtkan voor meer informatie.

11. Producten gelabeld als NON-Siemens
De producten die in de catalogus van accessoires worden gelabeld als NON-Siemens worden door externe leveranciers vervaardigd, niet door Siemens Healthineers of zijn dochterondernemingen. De handelsmerken en merknamen van die accessoires zijn in handen van de desbetreffende externe leverancier. Siemens Healthineers biedt deze accessoires aan en verkoopt ze om op die manier zijn bestaande assortiment aan gezondheidsproducten en –diensten aan te vullen.

12. Bescherming van persoonsgegevens
Voor de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker op of met betrekking tot de Website van Siemens Healthineers, zal Siemens Healthineers de toepasselijke wetten betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleven, evenals het privacybeleid voor de gegevensbescherming op de Website van Siemens Healthineers, dat via een hyperlink beschikbaar is op de Website van Siemens Healthineers.

13. Aanvullende overeenkomsten, plaats van de bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
13.1 Aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk worden opgesteld.
13.2 De bevoegde rechtbanken zijn die van Brussel.
13.3 Siemens Healthineers spreekt zich niet uit over het feit of de Content van Siemens Healthineers op de Website van Siemens Healthineers al dan niet geschikt of beschikbaar is om te raadplegen of te downloaden buiten België. Indien Gebruikers de Website van Siemens Healthineers raadplegen in andere landen dan België, moeten uitsluitend die Gebruikers de plaatselijke wetten naleven. Toegang tot de Content van Siemens Healthineers vanuit landen waar dergelijke content illegaal is, is verboden.
13.4 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan – en alle geschillen met betrekking tot of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp worden beslecht in overeenstemming met – de wetten van Duitsland, uitgezonderd de conflictregels. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980 wordt uitgesloten