Privacyverklaring van Siemens Healthineers

Versie: mei 2024

Siemens Healthineers zet zich in voor de bescherming en het respecteren van de privacy van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe het bedrijf Siemens Healthineers ("Siemens Healthineers" of "wij") dat in het colofon van deze website wordt vermeld, uw persoonsgegevens zal verwerken als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.


Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze websites en online diensten zoals beschreven in het volgende:


Bij het gebruik van onze websites verwerkt Siemens Healthineers informatie die technisch noodzakelijk is om communicatie te laten plaatsvinden en die ook automatisch door uw browser of apparaat naar ons kan worden verzonden, zoals IP-adres, apparaattype, browsertype, bezochte pagina's, datum en tijd van het verzoek.

Wij verwerken deze informatie om u in staat te stellen de websites te bezoeken, om de presentatie van de websites te verbeteren en te versnellen, om de aangeboden informatie aan te passen en voor te bereiden op specifieke doelgroepen en om de websites in te richten op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

Daarnaast verwerken we deze informatie om ervoor te zorgen dat onze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd, om juridische claims uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen, en om frauduleuze en soortgelijke acties, waaronder aanvallen op onze IT-infrastructuur, te voorkomen en tegen te gaan.


De rechtsgrondslag voor de verwerking is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Siemens Healthineers als beheerder van de website (art. 6 lid 1 sub f AVG).


Op onze websites kunt u zich abonneren op verschillende informatie, zoals u abonneren op nieuwsbrieven of ons voorzien van opmerkingen en feedback door deel te nemen aan enquêtes. Siemens Healthineers verwerkt de persoonsgegevens die u via de website hebt ingevoerd, bijvoorbeeld contactgegevens zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer of opmerkingen.

Siemens Healthineers gebruikt deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen en de gevraagde informatie te verstrekken, om uw opmerkingen en feedback te verwerken en om de aangeboden informatie aan te passen en voor te bereiden op specifieke doelgroepen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG) of op onze gerechtvaardigde zakelijke belangen bij de verwerking van uw opmerkingen en feedback (art. 6 lid 1 sub f AVG).


U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via contactformulieren en chatbots op onze website en in het bijzonder uw contactgegevens verstrekken. Siemens Healthineers verwerkt de door u verstrekte contactgegevens, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres of telefoonnummer, evenals informatie die u verstrekt in een ondersteuningsverzoek, om te reageren op uw contact of verzoek en dit te verduidelijken.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG) of op onze gerechtvaardigde zakelijke belangen bij de beantwoording van uw vraag (art. 6 lid 1 sub f AVG).


Op onze websites kunt u zich registreren voor verschillende online diensten van Siemens Healthineers door uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot technische documenten van onze producten of om informatie uit te wisselen op gebruikersforums.

Siemens Healthineers verwerkt de persoonsgegevens die u hebt ingevoerd bij het gebruik van de online diensten van Siemens Healthineers, bijvoorbeeld bij het registreren of inloggen, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, opmerkingen of forumberichten.

Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens,

 • om de diensten en functies van de Online diensten te leveren en om uw gebruik te beheren; of om u in staat te stellen de diensten en functies van de Online diensten te gebruiken;
 • om uw identiteit te verifiëren en gebruikersverificatie mogelijk te maken;
 • om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden te waarborgen, juridische claims in te stellen of te verdedigen en frauduleuze of soortgelijke handelingen te voorkomen, met inbegrip van aanvallen op onze IT-infrastructuur.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG) of op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen als aanbieder van onlinediensten (art. 6 lid 1 lit. f AVG).


In het kader van een zakelijke relatie met Siemens Healthineers verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers, verkooppartners en partners ("business partners"). Raadpleeg voor meer informatie de Privacyverklaring van Siemens Healthineers voor zakelijke partners:  Privacyverklaring van Siemens Healthineers voor zakelijke partners.


Siemens Healthineers en onze partners gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om de websites van Siemens Healthineers te laten werken en om inhoud en advertenties te personaliseren.

Voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en bepaalde soorten tracking kunt uitschakelen, zie onze Cookieverklaring.


Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert voor en gebruik maakt van de verschillende diensten van Siemens Healthineers, zoals het deelnemen aan evenementen en webinars of het abonneren op nieuwsbrieven of het communiceren via verschillende kanalen, waaronder social media.

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op verschillende sociale netwerken. Uw bezoek aan deze profielen leidt tot verschillende gegevensverwerkingen.

Als onze websites symbolen van aanbieders van sociale media bevatten, gebruiken we deze alleen om passief naar de pagina's van de betreffende aanbieders te linken.

Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring voor Marketing, Social Media en Evenementen.


De websites van Siemens Healthineers kunnen links bevatten naar websites en applicaties van derden.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Siemens Healthineers en heeft geen betrekking op de manier waarop externe organisaties persoonsgegevens verwerken. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens raden wij u aan hun privacybeleid te lezen.


Siemens Healthineers biedt ook een verscheidenheid aan applicaties die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat ("Mobile Apps"). Sommige daarvan hebben een eigen privacyverklaring. Deze privacyverklaringen kunnen worden bekeken in de App Store voordat de mobiele app wordt gedownload en in de mobiele app zelf.


Siemens Healthineers kan uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers, indien en voor zover een dergelijke overdracht noodzakelijk is:

 • Siemens Healthineers-bedrijven die persoonsgegevens verwerken ter ondersteuning van het nakomen van onze contractuele of wettelijke verplichtingen of interne functies zoals klantenservice;
 • andere ontvangers zoals zakenpartners of (IT-)dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in het kader van hun dienstverlening aan Siemens Healthineers (bv. hosting of IT-onderhouds- en ondersteuningsdiensten);
 • derden in verband met het nakomen van wettelijke verplichtingen of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten of vorderingen of in verband met zakelijke transacties (bijv. voor gerechtelijke en arbitrageprocedures, aan wetshandhavingsinstanties en toezichthouders, aan advocaten en consultants).

Siemens Healthineers heeft als wereldwijd bedrijf filialen in landen over de hele wereld waar Siemens Healthineers actief is. Siemens Healthineers maakt ook gebruik van dienstverleners en derden die over de hele wereld gevestigd kunnen zijn. Soms bevindt een ontvanger aan wie Siemens Healthineers persoonsgegevens doorgeeft zich in een land waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de AVG. In dergelijke gevallen en tenzij anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving, draagt Siemens Healthineers persoonsgegevens alleen over als passende en geschikte waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens worden geïmplementeerd, met name als de ontvanger de EU-modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen met ons is aangegaan of als de ontvanger bindende  bedrijfsvoorschriften in zijn organisatie heeft goedgekeurd.

Meer informatie over de getroffen veiligheidsmaatregelen is verkrijgbaar door contact op te nemen met de Siemens Healthineers Data Privacy Organization.


Siemens Healthineers zal uw persoonsgegevens alleen verwerken zolang dit nodig is om het doel van de verwerking te bereiken (bijv. totdat de zaak waarmee u contact met ons hebt opgenomen volledig is opgehelderd) of totdat u uw toestemming intrekt, tenzij wettelijke verplichtingen of de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen een langere bewaring noodzakelijk maken.


Op grond van de AVG heeft u specifieke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het bijzonder, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, kunt u recht hebben op:

 • bevestiging te krijgen of Siemens Healthineers persoonsgegevens over u verwerkt en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt, alsmede tot andere informatie,
 • de rectificatie te verkrijgen van uw onjuiste persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt,
 • van Siemens Healthineers te verkrijgen dat uw persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt, worden gewist,
 • van Siemens Healthineers de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen,
 • een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die u aan Siemens Healthineers hebt verstrekt of te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere ontvanger,
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Siemens Healthineers om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen.

Als u Siemens Healthineers toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst, d.w.z. dat uw intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Wanneer Siemens Healthineers zich beroept op haar gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft Siemens Healthineers vastgesteld dat, na een belangenafweging, haar gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en rechten of vrijheden. Meer informatie over de belangenafweging kan worden verkregen door contact op te nemen met de Siemens Healthineers Data Privacy Organization.


De functionaris voor gegevensbescherming van Siemens Healthineers en de Siemens Healthineers Data Privacy Organization bieden ondersteuning bij vragen, opmerkingen, zorgen of klachten met betrekking tot gegevensprivacy of in het geval dat u een van uw rechten met betrekking tot gegevensprivacy wilt uitoefenen. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en de gegevensprivacyorganisatie van Siemens Healthineers op  dataprivacy.func@siemens-healthineers.com.

De functionaris voor gegevensbescherming van Siemens Healthineers en de gegevensprivacyorganisatie van Siemens Healthineers zullen altijd alles in het werk stellen om verzoeken of klachten die onder hun aandacht worden gebracht, te behandelen en af te handelen. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met een lokale  toezichthoudende autoriteit met verzoeken of klachten. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Siemens Healthineers is: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach, Duitsland, lda.bayern.de/en/index/html


We herzien onze Privacyverklaring regelmatig om ervoor te zorgen dat deze up-to-date en nauwkeurig is. De datum van de laatste update is te vinden aan het begin van deze Privacyverklaring. We raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om te controleren of er updates zijn aangebracht.