DICOM Conformance Statements - SOMATOM Sensation

System / Version

Date of creation

PDF

SOMATOM Sensation 4

VA47

-

VA40

-

SOMATOM Sensation 10

syngo 2006G0 (VB28A)

September 2005

syngo 2006G (VB28B) Supplement

-

VB10_FP3

-

VB10

-

VA70

-

VA60

-

 SOMATOM Sensation 16

syngo CT 2014A (VB42A) (Siemens AG)

July 2013

syngo CT 2009E (VB40B)

March 2009

syngo CT 2007S (VB30B)

September 2005

syngo 2006G0 (VB28A)

September 2005

syngo 2006G (VB28B) Supplement

-

VB10_FP3

-

VB10

-

VA70

-

VA60

-

VA50

-

 SOMATOM Sensation Cardiac

syngo CT 2014A (VB42A) (Siemens AG)

July 2013

syngo CT 2009E (VB40B)

March 2009

syngo CT 2007S (VB30B)

September 2005

syngo 2006G0 (VB28A)

September 2005

syngo 2006G (VB28B) Supplement

-

VB10_FP3

-

VB10

-

VA70

-

VA60

-

VA50

-

 SOMATOM Sensation 40

syngo CT 2014A (VB42A) (Siemens AG)

July 2013

syngo CT 2012E (VB41A)

August 2011

syngo CT 2009E (VB40B)

March 2009

syngo CT 2007S (VB30B)

September 2005

syngo CT 2006A0

-

syngo CT 2006A

-

 SOMATOM Sensation / Emotion

syngo CT 2008O

December 2007

 SOMATOM Sensation Open

syngo CT 2014A (VB42A) (Siemens AG)

July 2013

syngo CT 2012E (VB41A)

August 2001

syngo CT 2009E (VB40B)

March 2009

syngo CT 2007S (VB30B)

September 2005

syngo CT 2006A0

-

syngo CT 2006A (Supplement to DCS syngo CT 2006A0)

-

syngo CT 2005A

-

 SOMATOM Sensation 64

syngo CT 2014A (VB42A) (Siemens AG)

July 2013

syngo CT 2012E (VB41A)

August 2011

syngo CT 2009E (VB40B)

March 2009

syngo CT 2007S

September 2005

syngo CT 2006A0

-

syngo CT 2006A (Supplement to DCS syngo CT 2006A0)

-

syngo CT 2005A

-

 SOMATOM Sensation Cardiac 64

syngo CT 2014A (VB42A) (Siemens AG)

July 2013

syngo CT 2012E (VB41A)

August 2011

syngo CT 2009E (VB40B)

March 2009

syngo CT 2007S (VB30B)

September 2005

syngo CT 2006A0

-

syngo CT 2006A (Supplement to DCS syngo CT 2006A0)

-

syngo CT 2005A

-