Terms of Use

1. Predmet

1.1. Svaka uporaba ovih mrežnih stranica koje omogućava Siemens Healthcare GmbH („Siemens Healthineers“) i/ili pridružena društva, odnosno „Siemens Healthineers mrežnih stranica“, podložna je ovim Uvjetima korištenja. Bilo koje korištenje Siemens Healthineers mrežnih stranica dozvoljeno je isključivo na temelju ovih Uvjeta korištenja, koja se mogu mijenjati i dopunjavati, modificirati ili zamjenjivati drugim uvjetima, npr. za nabavu proizvoda i usluga od strane Siemensa Healthineers. Kod prijave ili gdje prijava nije potrebna, kod pristupa ili uporabe Siemens Healthineers mrežnih stranica ovi se Uvjeti korištenja prihvaćaju u sadašnjoj inačici.
1.2. Ako se korisnik služi tim Siemens Healthineers mrežnim stranicama kao poslovni korisnik, tj. ako ne djeluje u svojstvu nevezanom uz svoj obrt, poslovanje ili struku, ili kao administrativni kupac, ne primjenjuje se članak 312e, stavak 1, točka 1, alineja 1. – 3. njemačkog Građanskog zakonika.
Informacija za stručnjake u području zdravstvene skrbi. Siemens Healthineers mrežne stranice, koje uključuju ali nisu ograničene stranicom www.healthcare.siemens.com njenim povezanim stranicama, predstavlja mrežni resurs stručnjacima u području zdravstvene skrbi.

2. Usluge

2.1. Siemens Healthineers na Siemens Healthineers mrežnim stranicama nudi specifične informacije, softver te povezanu dokumentaciju za pregled i preuzimanje, ovisno o slučaju.
2.2. Siemens Healthineers može u bilo koje vrijeme u cijelosti ili djelomično prekinuti rad Siemens Healthineers mrežnih stranica. Siemens Healthineers ne preuzima nikakvu odgovornost za neprekidnu dostupnost Siemens Healthineers mrežnih stranica.
2.3 Siemens Healthineers može uskratiti korisnicima pristup Siemens Healthineers mrežnoj stranici u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave i ne navodeći razloge.

3. Registracija, zaporka

3.1. Neke mrežne stranice Siemensa Healthineers mogu biti zaštićene zaporkom. Kako bi se osigurala sigurnost i zaštita poslovnih transakcija, navedenim stranicama mogu pristupati samo registrirani korisnici. Siemens Healthineers zadržava pravo uskratiti registraciju bilo kojem korisniku. Siemens Healthineers osobito zadržava pravo odrediti koje će stranice, kojima se prije slobodno pristupalo, zahtijevati registraciju. Siemens Healthineers je ovlašten u bilo koje vrijeme i ne navodeći razloge korisniku uskratiti pravo na pristup dijelovima zaštićenima zaporkom blokadom korisničkih podataka (prema definiciji u nastavku), osobito ako korisnik
- upotrebljava lažne podatke u svrhu obmane drugih;
- krši ove Uvjete korištenja ili ne postupi prema dužnoj pažnji u pogledu korisničkih podataka; ili
- nije dulje vrijeme pristupao Siemens Healthineers mrežnim stranicama.
3.2. Korisnik prilikom registracije mora dati točne informacije i obavijestiti Siemens Healthineers online , bez nepotrebnog kašnjenja, ako se one s vremenom promijene. Korisnik mora osigurati da je adresa elektroničke pošte koju je dao Siemensu Healthineers u svakom trenutku važeća i da se njome može kontaktirati s korisnikom.
3.3. Nakon registracije, korisnik će dobiti pristupni kod koji se sastoji od korisničkog identifikacijskog broja i zaporke („korisnički podaci“). Kod prvog pristupa korisnik mora odmah promijeniti zaporku koju prima od Siemensa Healthineers u zaporku koja je poznata samo njemu. Korisnički podaci omogućuju korisniku pregled ili izmjenu podataka ili, gdje je primjenjivo, uskraćivanje svoje suglasnosti za obradu podataka.
3.4. Korisnik mora osigurati da treće osobe ne mogu pristupiti korisničkim podacima te je odgovoran za sve transakcije i druge aktivnosti koje se odvijaju s korisničkim podacima. Na kraju svake online sesije korisnik se mora odjaviti s mrežnih stranica zaštićenih zaporkom. Ako korisnik sazna da treća osoba zloupotrebljava njegove korisničke podatke, odmah mora o tome obavijestiti Siemens Healthineers u pisanom obliku ili elektroničkom poštom.
3.5. Nakon primitka obavijesti prema stavku 3.4. Siemens Healthineers će korisniku uskratiti pristup dijelu zaštićenom zaporkom pod takvim korisničkim podacima. Korisnik će dobiti ponovni pristup tek nakon što isto prijavi Siemensu Healthineers ili nakon nove registracije.
3.6. Korisnik može u bilo koje vrijeme zatražiti raskid registracije u pisanom obliku, pod uvjetom da brisanje ne šteti urednom ispunjenju obveza iz ugovornog odnosa. U tom slučaju Siemens Healthineers će ukloniti sve korisničke podatke i druge pohranjene privatne podatke o korisniku čim ti podaci više ne budu potrebni.

4. Pravo na uporabu informacija, softvera i dokumentacije

4.1. Uporaba bilo koje informacije, softvera i dokumentacije koje pruža Siemens Healthineers na Siemens Healthineers mrežnim stranicama,, ili kod ažuriranja istih („Siemens Healthineers sadržaj“), podložna je ovim Uvjetima korištenja ili važećim Uvjetima licenciranja koji su prethodno dogovoreni sa Siemensom Healthineers, pod uvjetom da su Uvjeti licenciranja koji su posebno dogovoreni, uvijek nadređeni ovim Uvjetima korištenja.
4.2. Siemens Healthineers korisniku dodjeljuje neisključivu i neprijenosnu licenciju koja se ne smije podlicencirati za uporabu Siemens Healthineers informacija, softvera i dokumentacije ustupljene korisniku na Siemensovim Healthineers mrežnim stranicama ili putem njih u mjeri u kojoj je dogovoreno, ili ako ne postoji takav sporazum u mjeri i za svrhu za koju ih Siemens Healthineers ustupa.
4.3. Softver je dostupan besplatno u objektnom kodu. Nije moguće dobiti pravo na izvorni kod. To se ne odnosi na izvorni kod vezan uz softver otvorenog koda, pri čemu Uvjeti licenciranja imaju prioritet nad ovim Uvjetima korištenja u slučaju prijenosa softvera otvorenog koda i koji uvjeti zahtijevaju dostupnost izvornog koda. U tom slučaju Siemens Healthineers će izvorni kod ustupiti uz naknadu troškova.
4.4. Korisnik ne smije distribuirati informacije, softver i dokumentaciju Siemensa Healthineers trećoj osobi u bilo koje vrijeme i ne smije ih iznajmljivati ili ustupati na bilo koji drugi način. Osim ako je tako dopušteno prema obveznom pravu, korisnik ne smije mijenjati softver ili dokumentaciju Siemensa Healthineers i ne smije rastavljati, primijeniti obratni inženjering ili dekompilirati softver ili izdvojiti bilo koji njegov dio. Korisnik smije napraviti jednu sigurnosnu kopiju softvera ako je to potrebno za daljnju uporabu u skladu s Uvjetima korištenja.
4.5. Informacije, softver i dokumentacija Siemensa Healthineers zaštićeni su zakonima o autorskom pravu, međunarodnim ugovorima o autorskom pravu te drugim zakonima i konvencijama vezanim uz intelektualno vlasništvo. Korisnik se mora pridržavati tih zakona i osobito ne smije mijenjati, skrivati ili uklanjati alfanumerički kod, oznake ili obavijesti o autorskom pravu s informacija, softvera, dokumentacije Siemensa Healthineers.
4.6. Time se neće utjecati na odredbe Zakona o autorskom pravu (članke 107. do 113.) i srodnim pravima Republike Hrvatske.

5. Intelektualno vlasništvo

5.1. Ne uzimajući u obzir određene odredbe članka 4. ovih Uvjeta korištenja, naziv robne marke i drugi sadržaji Siemensa Healthineers koji su dostupni na ovim mrežnim stranicama ne smiju se mijenjati, kopirati, umnožavati, prodavati, iznajmljivati, nadopunjavati ili na drugi način upotrebljavati bez prethodnog pismenog dopuštenja Siemensa Healthineers.
5.2. Osim prava na uporabu i drugih prava koji se ovime izričito dodjeljuju, korisniku se ne dodjeljuju nikakva druga prava te se ne podrazumijeva nikakva obveza kojom se zahtijeva ustupanje dodatnih prava. Izričito se isključuju sva prava na patente i licencije.

6. Dužnosti korisnika

6.1. Prilikom pristupanja Siemens Healthineers mrežnim stranicama ili njihove uporabe korisnik ne smije :
- nanositi štetu drugim osobama, ili kršiti njihova osobna prava;
- vrijeđati javni moral;
- kršiti nikakva prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava;
- slati, pohranjivati ili distribuirati sadržaje koji sadrže maliciozni softver, kao što su virusi, trojanski konji, crvi, špijunski softver ili bilo koje druge programe koji bi mogli naštetiti podacima;
- slati, pohranjivati ili distribuirati hiperpoveznice ili sadržaje na koje korisnik nema pravo, osobito u slučajevima u kojima takve hiperpoveznice ili sadržaji krše obveze povjerljivosti ili su nezakoniti;
- distribuirati promidžbene ili neželjene elektroničke poruke (takozvani spam – neželjena pošta) ili netočna upozorenja na viruse, nedostatke ili sličan materijal.
- korisnik također ne smije tražiti ili zahtijevati sudjelovanje u nekoj lutriji, snowball sustavu, lančanom pismu, piramidalnoj shemi ili sličnoj aktivnosti.
6.2. Siemens Healthineers može uskratiti pristup svojim mrežnim stranicama u bilo koje vrijeme, osobito ako korisnik prekrši neku obvezu koja proizlazi iz ovih Uvjeta korištenja.

7. “Hyperlinks“

7.1. Siemens Healthineers mrežne stranice mogu sadržavati „hyperlinks“ na mrežne stranice trećih strana. Siemens Healthineers nije odgovoran za sadržaj tih mrežnih stranica i ne jamči ni ne podržava takve mrežne stranice i njihov sadržaj kao svoj, jer nema kontrolu nad informacijama na tim mrežnim stranicama te nije odgovoran za tamo dostupan sadržaj i informacije. Korisnik sam snosi rizik za uporabu takvih mrežnih stranica.
7.2. Siemens Healthineers mrežne stranice povremeno mogu sadržavati informacije ili podatke koje pružaju treće strane, kao što su, ali ne ograničavajuće, objave u grupama korisnika. Siemens Healthineers ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koje takve informacije ili podatke treće strane.

8. Odgovornost za nedostatke u vlasništvu ili kvaliteti

8.1. Isključuje se svaka odgovornost za nedostatke Siemens Healthineers sadržaja u pogledu kvalitete ili vlasništva nad informacijama, softverom i dokumentacijom, izričito ili neizravno, uključujući jamstva o ispravnosti, potpunosti, prodajnosti i / ili prikladnosti za svrhu ili o odsutnosti prava trećih strana, osim slučajeva Namjernog lošeg ponašanja, prijevare, teške nemarnosti, osobne ozljede ili smrti.

8.2. Informacije na Siemens Healthineers mrežnim stranicama mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane uz tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji mogu biti nedostupni u određenim slučajevima (npr. zbog promjena proizvoda). Bilo koji takvi opisi ne smatraju se općenito garantiranima i korisnik prihvaća da se o potrebnom učinku proizvoda zajednički dogovara u svakom pojedinom slučaju u vrijeme kupnje.

9. Druga odgovornost, virusi

9.1. Odgovornost Siemensa Healthineers za nedostatke u pogledu kvalitete i vlasništva utvrđuje se u skladu s odredbama članka 8. Uvjeta korištenja. Isključuje se svaka naknadna odgovornost Siemensa Healthineers, osim ako tako zahtijeva zakon, npr. prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ili u slučajevima namjerne, grube nepažnje, osobne ozljede ili smrti, neispunjavanja zajamčenih karakteristika, neovlaštenog skrivanja nedostatka ili u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obveza. Odšteta u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovore ako nema namjerne ili grube nepažnje.

9.2. Iako Siemens Healthineers nastoji koliko je to u njegovoj moći zaštititi svoje mrežne stranice od virusa, ne može dati nikakvo jamstvo za nezaraženost virusima. Korisnik mora za vlastitu zaštitu poduzeti potrebne korake kako bi osigurao odgovarajuće sigurnosne mjere te prije preuzimanja bilo kakvih informacija, softvera ili dokumentacije Siemensa Healthineers mora pokrenuti program za pronalaženje i uklanjanje virusa. Dodatno, korisnik mora poduzeti potrebne korake kako bi osigurao odgovarajuće sigurnosne mjere i, posebno, koristiti program za pronalaženje i uklanjanje virusa prije unosa bilo kojeg sadržaja na Siemens Healthineers mrežne stranice.
9.3. Članci 9.1. i 9.2. ne predviđaju ni ne podrazumijevaju nikakve promjene u dužnosti iznošenja dokaza na štetu korisnika.

10. Sukladnost s odredbama o kontroli izvoza

10.1. Izvoz određenih informacija, softvera i dokumentacije može, npr. zbog svoje prirode, namjene ili odredišta, biti podložno odobrenju. Korisnik se mora pridržavati propisa o kontroli (ponovnog) izvoza Siemens Healthineers sadržaja, pogotovo s onima Republike Hrvatske, Europske Unije kao i individualnih država članica Europske Unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Siemens Healthineers će označiti Siemens Healthineers sadržaj u skladu s izvoznim kontrolnim listama Republike Hrvatske, Europske Unije i Sjedinjenih Američkih Država.

10.2. Prije bilo kakvog takvog prijenosa na treću osobu korisnik mora osobito provjeriti i odgovarajućim mjerama jamčiti da
- informacije, softver i dokumentacija koju daje Siemens Healthineers nisu namijenjeni uporabi vezano uz naoružavanje, nuklearnu tehnologiju ili oružje, ako i u mjeri u kojoj je takva uporaba podložna zabrani ili ovlaštenju, osim ako postoji potrebno odobrenje;
- niti jedan poduzetnik ili osoba navedena na popisu amnistike SAD-a (DPL) neće primati robu, softver ili tehnologiju podrijetlom iz SAD-a;
- niti jedan poduzetnik ili osoba navedena u listi upozorenja SAD-a (U.S.Warning List), entitetskom popisu SAD-a (U.S. Entity List) ili nacionalnom popisu posebno označenih (U.S. Specially Designated National List) neće primiti robu podrijetlom iz SAD-a bez odobrenja; i
- uzimaju se u obzir upozoravajuće obavijesti nadležnih državnih tijela Republike Hrvatske.
Pristup informacijama, softveru i dokumentacija raspoloživim na Siemens Healthineers mrežnim stranicama, bit će omogućen jedino u slučaju ako pristup zadovoljava gore navedene provjere i jamstva. Ukoliko korisnik ne postupa u skladu s gore navedenim, Siemens Healthineers će biti izuzet obveze izvršenja.
10.3. Siemens Healthineers na zahtjev obavještava korisnika o relevantnim kontaktima za daljnje informacije.

11. Proizvodi koji nisu označeni kao Siemens Healthineers (NON-Siemens Healthineers labeled products)

Proizvodi koji nisu označeni kao Siemens Healthineers a koji se nude u katalogu dodataka proizvedeni su od strane dobavljača treće strane, a ne od strane Siemensa Healthineers ili povezanih društava.
Zaštitni znakovi i nazivi takvih dodatnih proizvoda su u vlasništvu odgovarajućeg dobavljača treće strane. Siemens Healthineers nudi i prodaje ove dodatke kako bi nadopunio postojeće Siemens Healthineers proizvode i rješenja.

12. Zaštita podataka

Kod prikupljanja, uporabe i obrade osobnih podataka korisnika Siemens Healthineers mrežnih stranica Siemens Healthineers se mora pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i Pravilnika o zaštiti podataka za Siemens Healthineers mrežne stranice, kojemu se može pristupiti hiperpoveznicom na mrežnim stranicama Siemensa Healthineers.

13. Dodatni ugovori, ovlast, mjerodavno pravo

13.1. Svi dodatni ugovori moraju se sastaviti u pisanom obliku.
13.2. Za mjesto ovlasti određuje se Zagreb ako je korisnik trgovac prema uvjetima Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
13.3. Siemens Healthineers mrežne stranice su u skladu sa zakonom važećim u zemlji u kojoj mjerodavno društvo ima sjedište. Siemens Healthineers ne daje nikakvo jamstvo da su informacije, softver i/ili dokumentacija na Siemens Healthineers mrežnim stranicama odgovarajući ili dostupni za pregled ili preuzimanje na lokacijama izvan te zemlje.
Ukoliko korisnici pristupaju web stranici Siemens Healthineers iz drugih država, takvi su korisnici isključivo odgovorni za njihovu usklađenost s lokalnim zakonima. Pristup Siemens Healthineersu sadržaju iz zemalja u kojima je takav sadržaj protuzakonit zabranjen je.
13.4. Ovi Uvjeti korištenja, kao i svi sporovi koji su vezani uz njih ili njihov predmet, reguliraju se i rješavaju u skladu s njemačkim zakonima, s isključenjem kolizijskih pravila. Isključuje se primjena UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (CISG) od 11. travnja 1980.