Terms of Use

Pogoji uporabe


Pregled


1. Obseg
2. Storitve
3. Registracija, geslo
4. Pravice do uporabe informacij, programske opreme in dokumentacije
5. Intelektualna lastnina
6. Uporabnikove dolžnosti
7. Hiperpovezave
8. Odgovornost za napake naslovov ali kakovost
9. Druge odgovornosti, virusi
10. Nadzor izvoza
11. Vrstica o varstvu osebnih podatkov
12. Dodatne pogodbe, sodna pristojnost, veljavna zakonodaja
13. Upravljalec spletnega portal


1. Obseg


1.1 Za uporabo tega spletnega mesta družbe Siemens Aktiengesellschaft in/ali njegovih povezanih družb ("Siemens"), "spletno mesto družbe Siemens", veljajo naslednji pogoji uporabe. Ti pogoji uporabe se lahko spremenijo, dopolnijo ali nadomestijo z drugimi pogoji, npr. pogoji za nakup produktov in storitev. S prijavo ali, kjer prijava ni potrebna, z dostopom ali uporabo spletnega mesta družbe Siemens sprejemate trenutno veljavne pogoje uporabe.


1.2 Če uporabnik uporablja spletno mesto družbe Siemens kot poslovni uporabnik, tj. ne deluje za namene, ki ne spadajo v njegovo področje delovanja, poslovanja ali poklica ali kot administrativni uporabnik, člen 312e odstavek 1, stavek 1, točka 1-3 nemškega civilnega zakonika ne velja.


2. Storitve


2.1 Spletno mesto družbe Siemens vsebuje posebne informacije in programsko opremo, v posameznih primerih pa tudi povezano dokumentacijo, ki jo je mogoče pregledati ali prenesti na računalnik.


2.2 Družba Siemens lahko kadarkoli delno ali v celoti prekine delovanje spletnega mesta družbe Siemens. Zaradi narave interneta in računalniških sistemov družba Siemens ne more prevzeti nobene odgovornosti za zagotavljanje stalne dostopnosti spletnega mesta družbe Siemens.


3. Registracija, geslo


3.1 Nekatere strani spletnega mesta družbe Siemens so lahko zaščitene z geslom. Zaradi varnosti in zaščite poslovnih transakcij imajo do omenjenih strani dostop le registrirani uporabniki. Družba Siemens si pridržuje pravico, da zavrne registracijo katerega koli uporabnika. Družba Siemens si predvsem pridržuje pravico, da za nekatere strani, ki so bile prej prosto dostopne, uvede obveznost registracije. Družba Siemens je upravičena, da uporabniku kadar koli in brez pojasnjevanja odreče pravico do dostopa do področja, ki je zaščiteno z geslom, in sicer tako, da blokira njegove uporabniške podatke (kot je opredeljeno spodaj), zlasti če uporabnik pri registraciji uporablja lažne podatke, krši te pogoje uporabe ali malomarno ravna s svojimi uporabniškimi podatki; pri dostopu ali uporabi spletnega mesta družbe Siemens krši katero koli veljavno zakonodajo; ali če spletnega mesta družbe Siemens dlje časa ne uporablja.


3.2 Pri registraciji uporabnik navede točne podatke in jih nemudoma posodobi (v kolikor je mogoče: prek spleta), če se spremenijo. Uporabnik zagotovi, da sta naslov elektronske pošte, ki ga je posredoval družbi Siemens, in kontaktni naslov vedno veljavna.


3.3 Po registraciji uporabnik prejme šifro za dostop, ki je sestavljena iz ID uporabnika in gesla ("uporabniški podatki"). Uporabnik mora ob prvi prijavi geslo, ki ga je prejel od družbe Siemens spremeniti v geslo, ki ga bo poznal samo on. Uporabniški podatki uporabniku omogočajo, da pregleda ali spremeni svoje podatke, ali umakne soglasje glede obdelave podatkov, kjer to velja.


3.4 Uporabnik zagotovi, da uporabniški podatki niso dostopni tretjim osebam ter da je odgovoren za vse transakcije in druge aktivnosti, izvedene z njegovimi uporabniškimi podatki. Po koncu vsake uporabe spletne strani se uporabnik odjavi iz spletnih strani, ki so zaščitene z geslom. Če uporabnik ugotovi, da tretje osebe zlorabljajo njegove uporabniške podatke, o tem nemudoma pisno ali po elektronski pošti obvesti družbo Siemens.


3.5 Ko družba Siemens prejme obvestilo iz točke 3.4, bo zavrnila dostop do območja, ki je zaščiteno z geslom in vsebue te uporabniške podatke. Uporabnik bo do tega območja lahko ponovno dostopal le po ponovni prijavi pri družbi Siemens ali po novi registraciji.


3.6 Uporabnik lahko v pisni obliki kadar koli zahteva prekinitev registracije, če izbris ne krši pravilnega izvajanja pogodbenih odnosov. V takem primeru bo družba Siemens odstranila vse uporabniške podatke in druge shranjene osebne podatke uporabnika, ko jih ne bo več potrebovala.


4. Pravice do uporabe informacij, programske opreme in dokumentacije


4.1 Za vse informacije, programsko opremo in dokumentacijo, dostopno preko spletnega mesta družbe Siemens, veljajo ti pogoji uporabe, v primeru posodobitve informacij, programske opreme ali dokumentacije pa z družbo Siemens predhodno dogovorjeni veljavni pogoji licence. Posebej dogovorjeni licenčni pogoji prevladajo nad temi pogoji uporabe.


4.2 Družba Siemens uporabnikom daje neizključno in neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče odstopiti, za uporabo informacij, programske opreme in dokumentacije, ki je uporabniku v dogovorjenem obsegu na voljo prek spletnega mesta družbe Siemens ali na njem, oziroma če takšnega dogovora ni, v obsegu, v katerem družba Siemens zagotavlja dostop.


4.3 Programska oprema je na razpolago brezplačno v obliki objektne kode. Uporabnik nima nobene pravice do izvorne kode. To ne velja za izvorno kodo odprtokodne programske opreme, katere licenčni pogoji prevladujejo nad temi pogoji uporabe v primeru prenosa odprtokodne programske opreme in pri kateri pogoji zahtevajo dostopnost do izvorne kode. V tem primeru družba Siemens zagotovi izvorno kodo, pri tem pa zaračuna vse nastale stroške.


4.4 Uporabnik informacij, programske opreme in dokumentacije ne sme nikoli posredovati naprej nobeni tretji osebi, prav tako pa jih ne sme dajati v najem ali kakor koli drugače zagotavljati dostopa do njih. Uporabnik ne sme spreminjati programske opreme ali dokumentacije, prav tako pa ne sme razstavljati, izvajati obratnega inženiringa ali razgraditi programske opreme ali posameznih njenih delov. Uporabnik lahko naredi varnostno kopijo programske opreme, če je to potrebno za zagotovitev nadaljnje uporabe, v skladu s temi pogoji uporabe.


4.5 Informacije, programska oprema in dokumentacija so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah, mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter z drugimi zakoni in konvencijami, povezanimi z intelektualno lastnino. Uporabnik upošteva takšne zakone in ne spreminja, prikriva ali odstranjuje nobene alfanumerične kode, oznak in obvestil o avtorskih pravicah, prav tako pa jih ne odstranjuje iz informacij, programske opreme ali dokumentacije ali njihove dokumentacije.


4.6 To ne vpliva na 69. člen in naslednje nemškega zakona o avtorskih pravicah.


5. Intelektualna lastnina


5.1 Ne glede na posebne določbe 4. člena teh pogojev uporabe informacij, blagovnih znamk in drugih vsebin spletne strani družbe Siemens ni dovoljeno spreminjati, kopirati, reproducirati, prodajati, izposojati, uporabljati, dopolnjevati ali kakor koli drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Siemens.


5.2 Uporabnik razen pravic do uporabe in nekaterih pravic, ki izrecno izhajajo iz tega dokumenta, nima nobenih drugih pravic, prav tako pa ne veljajo nobene druge obveznosti glede zagotavljanja dodatnih pravic. Vse licence in patentne pravice so izrecno izključene.


6. Uporabnikove dolžnosti


6.1 Uporabnik pri dostopanju do spletnega mesta družbe Siemens in njegovi uporabi ne sme škodovati drugim osebam, predvsem mladoletnim, ali kršiti njihovih osebnih pravic; z načinom uporabe ne sme kršiti javne morale; ne sme kršiti nobenih pravic intelektualne lastnine ali druge lastniške pravice; ne sme nalagati nobene vsebine, ki vsebuje virus, tako imenovanega trojanskega konja ali kakršnega koli drugega programa, ki bi lahko poškodoval podatke; ne sme prenašati, shranjevati ali nalagati hiperpovezav ali vsebin, do katerih uporabnik ni upravičen, zlasti v primerih, ko takšne hiperpovezave ali vsebine kršijo obveznosti o zaupnosti ali pa so nezakonite; prav tako ne sme razpošiljati oglaševalskih ali neželenih elektronskih sporočil (tako imenovane "nadležne pošte") ali netočnih opozoril o virusih, napakah ali podobnega gradiva kakor tudi ne spodbujati ali zahtevati sodelovanja pri nobeni loteriji, verižnih sistemih in pismih, piramidnih igrah ali podobnih dejavnostih.


6.2 Družba Siemens lahko uporabniku kadar koli zavrne dostop do spletnega mesta družbe Siemens, zlasti če uporabnik krši obveznosti iz pogojev uporabe.


7. Hiperpovezave


Spletno mesto družbe Siemens lahko vsebuje hiperpovezave na spletne strani tretjih oseb. Družba Siemens ni odgovorna za vsebino teh spletnih strani in ne sprejema ali zastopa takšnih spletnih strani in njihove vsebine kot lastne, saj ne nadzira informacij na teh spletnih straneh in ni odgovorna za navedeno vsebino in informacije. Uporabnik takšne spletne strani uporablja na lastno odgovornost.


8. Odgovornost za napake naslovov ali kakovost


8.1 Če so informacije, programska oprema ali dokumentacija na voljo brezplačno, so izključene vse odgovornosti za napake naslovov ali kakovosti informacij, programske opreme in dokumentacije, predvsem v zvezi s pravilnostjo ali odsotnostjo napak, zahtevkov ali pravic tretjih oseb ali v zvezi s popolnostjo in/ali ustreznostjo glede na namen, razen v primerih, ki vključujejo zavestne kršitve ali goljufije.


8.2 Informacije na spletnem mestu družbe Siemens lahko vsebujejo specifikacije ali splošne opise o tehničnih možnostih posameznih izdelkov, ki v nekaterih primerih niso na voljo (npr. zaradi sprememb izdelkov). O zahtevanih lastnostih se je treba v vsakem posameznem primeru vzajemno dogovoriti ob nakupu.


9. Druge odgovornosti, virusi


9.1 Odgovornost družbe Siemens za napake glede kakovosti in naslovov se ugotavlja v skladu z določbami 8. člena teh pogojev uporabe. Vse dodatne odgovornosti družbe Siemens so izključene, če jih ne zahteva zakonodaja npr. v skladu z zakonom o odgovornosti za produkte ali v primerih namernih kršitev, hude malomarnosti, telesnih poškodb ali smrti, nezagotavljanja zajamčenih lastnosti, goljufivega prikrivanja napak ali v primeru kršitev temeljnih pogodbenih obveznosti. Če ne pride do zavestne kršitve ali hude malomarnosti, je škoda v primeru kršitve temeljnih pogodbenih obveznosti omejena na predvidljivo škodo, ki je običajna za takšne pogodbe.


9.2 Čeprav si družba Siemens prizadeva, da spletno mesto družbe Siemens ne bi vsebovalo virusov, ne more jamčiti, da ne vsebuje nobenega virusa. Uporabnik izvede vse potrebne ukrepe za svojo zaščito in tako zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe, hkrati pa pred prenosom vseh informacij, programske opreme ali dokumentacije uporabiti protivirusno programsko opremo.


9.3 Točki 9.1 in 9.2 ne predvidevata in vsebujeta nobenih sprememb glede dokaznega bremena v škodo uporabnika.


10. Nadzor izvoza


10.1 Za izvoz nekaterih informacij, programske opreme in dokumentacije je lahko npr. zaradi njihove narave, predvidene uporabe ali končne destinacije potrebna odobritev. Uporabnik dosledno upošteva predpise o izvozu informacij, programske opreme in dokumentacije, predvsem tiste, ki veljajo za EU, pa tudi v posameznih državah članicah EU in v ZDA. Družba Siemens označi informacije, programsko opremo in dokumentacijo v skladu z nemškimi in evropskimi izvoznimi seznami ter ameriškim kontrolnim seznamom za trgovino.


10.2 Uporabnik predvsem preveri in potrdi, da se informacije, programska oprema in dokumentacija ne bodo uporabljale za noben namen, povezan z oboroževanjem, jedrsko tehnologijo ali orožjem; da nobeno podjetje ali oseba, vključena na ameriški seznam prepovedanih oseb, ne bo prejela blaga, programske opreme ali tehnologije ameriškega izvora; da nobeno podjetje ali oseba z ameriških seznamov, kot so opozorilni seznam (Warning List) seznam podjetij (Entity List) ali poseben nacionalni seznam (Specially Designated National List), ne bo prejela blaga z izvorom v ZDA brez licence; in da nobena oseba ali organizacija s seznamov posebnih teroristov (Specially Designated Terrorists List), tujih teroristočnih organizacij (Foreign Terrorist Organizations List), posebnih globalnih teroristov (Specially Designated Global Terrorists List) ali seznama teroristov EU ne bo prejela blaga; da niso dobavljene nikakršne vojaške pošiljke; da so upoštevana navodila sistema za zgodnje opozarjanje ustreznih organov. Dostop do programske opreme, dokumentacije in informacij s spletnega mesta družbe Siemens se sme izpeljati le, če je zadoščeno zgornjim pogojem. Če uporabnik zgoraj naštetega ne upošteva, družba Siemens ni dolžna zagotoviti želenega.


10.3 Na uporabnikovo zahtevo bo družba Siemens uporabniku poslala kontaktne informacije za pridobivanje dodatnih pojasnil.


11. Vrstica o varstvu osebnih podatkov


Pri zbiranju, uporabi in obdelavi osebnih podatkov uporabnika prek spletnega mesta družbe Siemens mora družba Siemens ravnati skladno z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov in politiko o zasebnosti spletnega mesta družbe Siemens, ki je dostopna prek hiperpovezave na spletnem mestu družbe Siemens in/ali na www.siemens.com.


12. Dodatni dogovori, sodna pristojnost, veljavna zakonodaja


12.1 Vsak dodaten dogovor je veljaven le v pisni obliki.


12.2 Če je uporabnik trgovec v smislu nemškega gospodarskega prava (Handelsgesetzbuch), je pristojno sodišče v Münchnu.


12.3 Posamezne strani spletnega mesta družbe Siemens vzdržuje in ureja družba Siemens Aktiengesellschaft in/ali povezane družbe. Strani so skladne z zakonodajo države, v kateri ima posamezna odgovorna organizacija svoj sedež. Družba Siemens uporabnikom iz držav zunaj države organizacije, ki skrbi za posamezno spletno stran, ne zagotavlja dostopnosti do informacij, programske opreme ali dokumentacije z dane spletne strani. Če uporabnik dostopa do spletnega mesta družbe Siemens iz tretje države, je sam v celoti odgovoren za skladnost tega početja z lokalno zakonodajo. Dostop do informacij, programske opreme in/ali dokumentacije spletnega mesta družbe Siemens iz držav, v katerih so te vsebine nezakonite, je prepovedan. V takih primerih prosimo uporabnika, ki bi želel poslovno sodelovati z družbo Siemens, da se za pomoč obrne na zastopnika našega podjetja v dani državi.


12.4 Ti pogoji uporabe se ravnajo po nemški zakonodaji. Vsi spori, povezani s temi pogoji uporabe, se rešujejo skladno z nemškimi zakoni. Uporaba konvencije ZN o pogodbah za mednarodno trgovanje (CISG) z dne 11. 4. 1980 je izključena.


13. Upravljalec spletnega portala


Upravljalec spletnega portala, t. j. vseh spletnih strani znotraj domene www.siemens.com, je Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Nemčija. Matična št. Munich, HRB 6684, ID za DDV DE129274202