Karta Różnorodności

Siemens Healthineers sygnatariuszem Karty Różnorodności

Firma Siemens Healthineers dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Podpisanie deklaracji jest świadectwem realizacji polityki równego traktowania w przedsiębiorstwie, ale też zobowiązaniem do dalszego budowania kultury zrozumienia i otwartości w organizacji. Inicjatywie patronuje Komisja Europejska.

09.05.2022

Podpisanie Karty Różnorodności ma dla nas symboliczny charakter – tak naprawdę jest zwieńczeniem działań realizowanych w naszej organizacji od wielu lat. Równość szans, znoszenie barier, możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów i tożsamości to wartości, z którymi się głęboko identyfikujemy. Wierzymy, że różnorodność jest urzeczywistnieniem zasady sprawiedliwości społecznej – mówi Joanna Miłachowska, Prezes Zarządu Siemens Healthineers.  

Sygnatariusze Karty Różnorodności – inicjatywy koordynowanej w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  –  zobowiązują się do budowania i promocji kultury inkluzywnej w miejscu pracy czyli tworzenia takiego środowiska, w którym każdy zatrudniony, bez względu na stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową czy status rodzinny może w pełni realizować swój potencjał. Firmy i instytucje zobowiązują się do:

  • tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności
  • wprowadzenia instytucjonalnych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania w miejscu pracy
  • wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy
  • wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego
  • prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością
  • corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów oraz
  • promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Podpisanie Karty Różnorodności odbywa się raz i jest ważne bezterminowo.

W Siemens Healthineers od wielu lat prowadzi się otwartą komunikację z pracownikami na wszystkie tematy związane z ewentualnymi wykluczeniami i przejawami dyskryminacji oraz zachęca się do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Organizowane są webinary oraz warsztaty poświęcone zagadnieniu inkluzywności, budowaniu kultury włączającej czy otwartej komunikacji - czyli o tym, jak pisać i mówić, aby nie wykluczać. W marcu 2022 roku we współpracujemy z Fundacją Integralia w firmie zainaugurowano program „Sprawny Staż” umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami poznanie charakterystyki pracy w dużej organizacji. Zależy nam na likwidacji barier pomiędzy pracownikami pełnosprawnymi a tymi z niepełnosprawnościami. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń. – mówi Monika Antepowicz, Dyrektorka HR w Siemens Healthineers. Ponadto firma dba o to, aby każdy mógł w pełni realizować swój potencjał. Powoływane są różnorodne, międzynarodowe zespoły projektowe, zapewniające między innymi swobodną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz modele pracy dostosowane do realnych potrzeb pracowników (np. pracę zdalną).

W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju realizowane są działania w 3 głównych obszarach (6 globalnych KPI w perspektywie 2025). Po pierwsze, firma działa na rzecz powszechnego dostępu do służby zdrowia i innowacji medycznych m.in. w krajach rozwijających się. Aż 35% globalnych przychodów firmy pochodzi z innowacyjnych rozwiązań i usług, w tym opartych o technologię AI, wprowadzonych na przestrzeni trzech ostatnich lat. Po drugie, organizacja dba o środowisko naturalne dążąc do redukcji emisji dwutlenku węgla docelowo do poziomu 130 kt net między innymi poprzez wdrożenie niskoemisyjnej floty. Po trzecie w końcu, firma aktywnie realizuje program „Diversity & Inclusion” wspierając między innymi obecność kobiet w kadrze menedżerskiej, która w polskiej spółce kształtuje się na poziomie 39%.