Polityka Prywatności firmy Siemens Healthineers

Wersja: styczeń 2022 roku

Firma Siemens Healthineers przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak firma Siemens Healthineers („Siemens Healthineers” lub „my”) wymieniona w stopce redakcyjnej tej witryny będzie przetwarzać Państwa dane osobowe jako administrator danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO).


Firma Siemens Healthineers przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych i usług online, jak opisano poniżej:

Korzystanie ze stron internetowych

Gdy korzystasz z naszych stron internetowych, firma Siemens Healthineers przetwarza informacje, które są technicznie niezbędne do nawiązania komunikacji oraz które mogą być również automatycznie przesyłane do nas przez Twoją przeglądarkę lub urządzenie, np.: adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, odwiedzane strony, data i godzina żądania.

Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić Ci odwiedzanie stron internetowych, usprawnić i przyspieszyć wyświetlanie stron internetowych, dostosować i przygotować informacje oferowane określonym grupom docelowym oraz zaprojektować strony internetowe zgodnie z preferencjami użytkowników.

Przetwarzamy te informacje również po to, by zapewnić zgodność z naszymi Warunkami Korzystania, w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, a także by zapobiegać i przeciwdziałać oszustwom i podobnym działaniom, w tym atakom na naszą infrastrukturę informatyczną.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ochrona prawnie uzasadnionych interesów firmy Siemens Healthineers jako operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Subskrypcja informacji i udział w ankietach

Na naszych stronach internetowych możesz subskrybować różne informacje, takie jak newslettery, lub brać udział w ankietach w celu przekazania nam uwag i informacji zwrotnych. Firma Siemens Healthineers przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej, np. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub uwagi.

Firma Siemens Healthineers wykorzystuje te dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą i dostarczać żądane informacje, przetwarzać Twoje komentarze i opinie oraz dostosowywać i przygotowywać informacje oferowane poszczególnym grupom docelowym.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona nam przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


Korzystanie z formularzy kontaktowych i chatbotów

Możesz kontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularzy kontaktowych i chatbotów na naszej stronie internetowej, w szczególności by podać swoje dane kontaktowe. Firma Siemens Healthineers przetwarza podane przez Ciebie informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a także informacje podane we wniosku o pomoc, w celu udzielenia odpowiedzi i doprecyzowania kwestii dotyczących kontaktu lub wniosku.

Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli Twój wniosek ma na celu zawarcie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


Usługi online

Na naszych stronach internetowych możesz zarejestrować się w różnych usługach online firmy Siemens Healthineers, podając swoje dane osobowe, na przykład w celu uzyskania dostępu do dokumentacjitechnicznej naszych produktów lub wymiany informacji na forach użytkowników.

Firma Siemens Healthineers przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie podczas korzystania z usług online firmy Siemens Healthineers, na przykład podczas rejestracji lub logowania, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, komentarze lub posty na forum.

Firma Siemens Healthineers przetwarza Twoje dane osobowe

 • w celu świadczenia usług i udostępniania funkcji Usług Internetowych oraz zarządzania korzystaniem z nich; lub aby umożliwić Ci korzystanie z usług i funkcji Usług Online;
 • w celu weryfikacji Twojej tożsamości i umożliwienia uwierzytelnienia użytkownika;
 • aby zapewnić zgodność z naszymi Warunkami Korzystania, w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, a także by zapobiegać oszustwom i podobnym działaniom, w tym atakom na naszą infrastrukturę informatyczną.

Podstawą przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasze uzasadnione interesy biznesowe jako dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Tam, gdzie firma Siemens Healthineers powołuje się na swoje uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych osobowych, firma Siemens Healthineers ustaliła, przy zachowaniu równowagi interesów, że jej uzasadnione interesy nie są podrzędne wobec Twoich interesów i praw lub wolności. Więcej informacji na temat zachowania równowagi interesów można uzyskać, kontaktując się z organizacją ds. ochrony danych firmy Siemens Healthineers.

Przetwarzanie danych osobowych związanych z Twoimi relacjami biznesowymi z firmą Siemens Healthineers

W kontekście relacji biznesowych z firmą Siemens Healthineers przetwarzamy dane osobowe osób do kontaktu u klientów, dostawców, partnerów handlowych i partnerów („partnerzy biznesowi”). Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Siemens Healthineers dla partnerów biznesowych na dole strony w sekcji „Do pobrania”.


Firma Siemens Healthineers i nasi partnerzy używają plików cookie i innych podobnych technologii do obsługi stron internetowych firmy Siemens Healthineers oraz do personalizacji treści i reklam. Aby znaleźć więcej informacji o sposobach wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami korzystania z plików cookie.


Strony internetowe firmy Siemens Healthineers mogą zawierać łącza do stron internetowych i aplikacji osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych firmy Siemens Healthineers i nie obejmuje sposobu, w jaki organizacje zewnętrzne przetwarzają dane osobowe. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony danych stosowanymi przez te organizacje w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.


Firma Siemens Healthineers oferuje również różne aplikacje, które można pobrać na urządzenie mobilne („Aplikacje mobilne”). Niektóre z nich posiadają swoją własną politykę prywatności. Użytkownicy mogą się zapoznać z tymi politykami prywatności w sklepie App Store przed pobraniem aplikacji mobilnej oraz w samej aplikacji mobilnej.


Firma Siemens Healthineers może udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom, jeżeli i w zakresie, w jakim takie przekazanie jest konieczne:

 • Spółkom Siemens Healthineers, które przetwarzają dane osobowe w celu wsparcia nas w wypełnianiu naszych zobowiązań umownych lub prawnych lub funkcji wewnętrznych, takich jak obsługa klienta;
 • innym odbiorcom, takim jak partnerzy biznesowi lub dostawcy usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach usług świadczonych dla firmy Siemens Healthineers (np. usług hostingu lub usług konserwacji i wsparcia informatycznego);
 • osobom trzecim w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych lub ustanawianiem, wykonywaniem bądź obroną praw lub roszczeń lub w związku z transakcjami korporacyjnymi (np. na potrzeby  postępowań sądowych i arbitrażowych, organom ścigania i organom regulacyjnym, prawnikom i konsultantom).

Czasami odbiorca, któremu firma Siemens Healthineers przekazuje dane osobowe, znajduje się w kraju, w którym obowiązujące przepisy nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak RODO. W takich przypadkach i o ile obowiązujące prawo nie zezwala inaczej firma Siemens Healthineers przekazuje dane osobowe tylko wtedy, gdy wdrożone są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy odbiorca zawarł z nami Standardowe Klauzule Umowne UE dotyczące przekazywania danych osobowych do krajów trzecich lub gdy odbiorca zatwierdził Wiążące Reguły Korporacyjne w swojej organizacji.

Więcej informacji na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z organizacją ds. ochrony danych w firmie Siemens Healthineers.


Firma Siemens Healthineers będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania (np. do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem kontaktu z nami) lub do wycofania przez Ciebie zgody, chyba że niezbędne jest ich dłuższe przechowywanie ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub w związku z ustaleniem, wykonaniem lub obroną roszczeń prawnych.


Na mocy RODO przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych. W szczególności i z zastrzeżeniem wymogów ustawowych możesz mieć prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, czy firma Siemens Healthineers przetwarza Twoje dane osobowe oraz, jeśli tak jest, uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Siemens Healthineers oraz innych informacji,
 • zażądania, by firma Siemens Healthineers poprawiła niedokładne dane osobowe, które Cię dotyczą,
 • zażądania, by firma Siemens Healthineers usunęła Twoje dane osobowe,
 • zażądania, by firma Siemens Healthineers ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 • otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych firmie Siemens Healthineers lub zażądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego odbiorcy,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Siemens Healthineers ze względu na Twoją szczególną sytuacją, w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na uzasadnionych interesach.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Siemens Healthineers możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Inspektor ochrony danych w firmie Siemens Healthineers oraz jej organizacja ds. ochrony danych zapewniają wsparcie w razie jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości lub skarg związanych z ochroną danych, a także w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw związanych z ochroną danych. Z inspektorem ochrony danych firmy Siemens Healthineers oraz jej organizacją ds. ochrony danych można się kontaktować pod adresem:
dataprivacy.func@siemens-healthineers.com

Inspektor ochrony danych firmy Siemens Healthineers oraz jej organizacja ds. ochrony danych będą zawsze dokładać wszelkich starań, aby rozpatrzyć i odpowiedzieć na wszelkie zgłoszone wnioski lub skargi. Wnioski i skargi można również kierować do organu nadzorczego. Właściwym wiodącym organem nadzorczym dla firmy Siemens Healthineers jest: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach, Niemcy, lda.bayern.de/en/index/html

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Regularnie dokonujemy przeglądu naszej Polityki Prywatności w celu upewnienia się, że jest ona aktualna i dokładna. Datę ostatniej aktualizacji można znaleźć na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony w celu sprawdzenia ewentualnych aktualizacji.

Pliki do pobrania

Informacja o polityce prywatności firmy Siemens Healthineers dla partnerów biznesowych


Informacje dla klientów odwiedzających firmę Siemens Healthineers dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Przeczytaj więcej