Warunki korzystania z serwisu

1. Zakres
1.1 Niniejsze Warunki Korzystania firmy Siemens Healthcare GmbH („Siemens Healthineers”) regulują korzystanie ze stron internetowych udostępnianych przez firmę Siemens Healthcare GmbH i/lub jej spółki zależne („Strona Internetowa firmy Siemens Healthineers”). Jakiekolwiek korzystanie ze Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers jest dozwolone wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków Korzystania, które mogą być zmieniane, modyfikowane lub zastępowane innymi warunkami i postanowieniami, dotyczącymi na przykład zakupu produktów i usług, według wyłącznego uznania firmy Siemens Healthineers. Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Korzystania w ich aktualnej wersji każdorazowo przy logowaniu lub, gdy logowanie nie jest wymagane, przy rozpoczynaniu korzystania ze Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers.
1.2 Jeżeli Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers działa jako klient biznesowy, tj. nie działa w celach, które wykraczają poza jego działalność handlową, gospodarczą lub zawodową, lub jeżeli działa jako klient administracyjny, wówczas postanowienia § 312i ust. 1 zdanie 1 nr 1 - 3 niemieckiego kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

2. Usługi
2.1 Firma Siemens Healthineers oferuje na swojej Stronie Internetowej określone informacje, oprogramowanie i powiązaną dokumentację, a także – w zależności od przypadku – oprogramowanie i powiązaną dokumentację do przeglądania lub pobierania.
2.2 Firma Siemens Healthineers może w dowolnym momencie zaprzestać prowadzenia całej swojej Strony Internetowej lub jej części. Firma Siemens Healthineers nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za ciągłą dostępność Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers.
2.3 Firma Siemens Healthineers może odmówić Użytkownikom dostępu do Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez podania powodów.

3. Rejestracja, hasło
3.1 Niektóre podstrony Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers mogą być chronione hasłem. W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu zabezpieczenia transakcji biznesowych, tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do takich podstron. Firma Siemens Healthineers zastrzega sobie prawo do odmówienia rejestracji dowolnemu Użytkownikowi według własnego uznania. Firma Siemens Healthineers zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia wymogu rejestracji dla dowolnej części Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers, nawet jeśli taka część była wcześniej ogólnie dostępna. Firma Siemens Healthineers ma prawo do uniemożliwienia Użytkownikom dostępu do jednego lub większej liczby obszarów chronionych hasłem poprzez zablokowanie Danych Użytkownika (jak zdefiniowano poniżej) w dowolnym momencie i bez konieczności podawania powodów. Powyższe dotyczy w szczególności Użytkownika, który

 • używa fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia innych w błąd; 
 • narusza niniejsze Warunki Korzystania lub nie wywiązuje się z obowiązku starannego działania w odniesieniu do Danych Użytkownika; lub 

 • nie korzysta ze Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers przez dłuższy czas.

3.2 Podczas rejestracji Użytkownik powinien podać dokładne informacje oraz powinien poinformować firmę Siemens Healthineers online i bez zbędnej zwłoki, jeśli takie informacje ulegną zmianie na przestrzeni czasu. Użytkownik powinien dopilnować, aby adres e-mail podany firmie Siemens Healthineers był aktualny i zapewniał możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem.
3.3 Podczas rejestracji Użytkownik otrzyma kod dostępu, składający się z identyfikatora użytkownika oraz hasła („Dane Użytkownika”). Podczas pierwszego logowania Użytkownik powinien zmienić hasło otrzymane od firmy Siemens Healthineers na hasło znane wyłącznie Użytkownikowi. Dane Użytkownika pozwalają Użytkownikowi na przeglądanie lub zmianę swoich danych lub, w zależności od przypadku, na wycofanie zgody na przetwarzanie danych.
3.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje i inne działania przeprowadzane przy użyciu jego Danych Użytkownika i powinien zadbać o to, aby takie Dane Użytkownika nie były dostępne dla osób trzecich. Po zakończeniu każdej sesji online Użytkownik powinien wylogować się ze stron internetowych zabezpieczonych hasłem. Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek niewłaściwym wykorzystaniu jego Danych Użytkownika przez osoby trzecie, Użytkownik musi powiadomić o tym firmę Siemens Healthineers bez zbędnej zwłoki na piśmie lub pocztą elektroniczną.
3.5 Po otrzymaniu zawiadomienia zgodnie z punktem 3.4 firma Siemens Healthineers uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do wszystkich obszarów chronionych hasłem w przypadku korzystania z Danych Użytkownika, których to dotyczy. Dostęp zostanie ponownie przyznany dopiero po przesłaniu odpowiedniego wniosku do firmy Siemens Healthineers lub po nowej rejestracji Użytkownika.
3.6 Użytkownik może w każdej chwili zażądać na piśmie usunięcia swojej rejestracji, pod warunkiem że takie usunięcie nie wpłynie negatywnie ani nie uniemożliwi należytego wykonania stosunku umownego. Po takim żądaniu firma Siemens Healthineers usunie wszystkie Dane Użytkownika i wszelkie inne dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdy tylko takie dane nie będą już potrzebne.

4. Prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji
4.1 Jakiekolwiek wykorzystanie informacji, oprogramowania i dokumentacji zamieszczanych przez firmę Siemens Healthineers na Stronie Internetowej firmy Siemens Healthineers oraz w jej aktualizacjach („Treści firmy Siemens Healthineers”) podlega niniejszym Warunkom Korzystania lub mającym zastosowanie warunkom licencyjnym uzgodnionym z firmą Siemens Healthineers, z zastrzeżeniem że odrębnie uzgodnione warunki licencyjne zawsze mają charakter nadrzędny w stosunku do niniejszych Warunków Korzystania.
4.2 Firma Siemens Healthineers przyznaje Użytkownikowi niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z Treści firmy Siemens Healthineers w zakresie uzgodnionym między firmą Siemens Healthineers a Użytkownikiem lub, w przypadku braku takiego uzgodnienia, zgodnie z oczywistym zamierzonym celem udostępniania tych Treści przez firmę Siemens Healthineers.
4.3 Oprogramowanie będzie udostępniane wyłącznie w formie kodu obiektowego bez żadnych kosztów dla Użytkownika. Kod źródłowy nie będzie udostępniany, z wyjątkiem kodu źródłowego oprogramowania typu open source, jeżeli i w zakresie, w jakim obowiązujące warunki licencyjne mają charakter nadrzędny w stosunku do niniejszych Warunków Korzystania i wymagają ujawnienia kodu źródłowego. W takim przypadku firma Siemens Healthineers udostępni kod źródłowy w zamian za pokrycie kosztów.
4.4 Użytkownik nie powinien rozpowszechniać Treści firmy Siemens Healthineers osobom trzecim ani udostępniać ich w jakikolwiek inny sposób. O ile nie jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik nie może modyfikować, dezasemblować, poddawać inżynierii wstecznej ani dekompilować oprogramowania ani żadnych jego części, które stanowią część Treści firmy Siemens Healthineers. Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania, jeżeli jest to wymagane dla zabezpieczenia jego użytkowania.
4.5 Treści firmy Siemens Healthineers są chronione prawami autorskimi, międzynarodowymi traktatami o prawach autorskich oraz innymi prawami i konwencjami dotyczącymi własności intelektualnej i Użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania. W szczególności Użytkownik nie może usuwać żadnych kodów alfanumerycznych, oznaczeń oraz informacji o prawach autorskich z Treści firmy Siemens Healthineers.
4.6 Przepisy zawarte w §§ 69a i następnych niemieckiej ustawy o prawach autorskich niniejszym pozostają nienaruszone.

5. Własność intelektualna
5.1 Niezależnie od postanowień punktu 4 niniejszych Warunków Korzystania, żadne nazwy marek oraz inne Treści firmy Siemens Healthineers udostępnione na Stronie Internetowej firmy Siemens Healthineers nie mogą być modyfikowane, kopiowane, powielane, sprzedawane, wypożyczane, uzupełniane bądź  używane w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Siemens Healthineers.
5.2 Niniejsze Warunki Korzystania nie nadają Użytkownikowi żadnych praw do praw autorskich oraz innej własności intelektualnej, w tym do praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub wzorów użytkowych, z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie, a firma Siemens Healthineers nie jest do zobowiązana do przyznania takich praw w sposób dorozumiany.

6. Obowiązki Użytkownika
6.1 Podczas korzystania ze Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers Użytkownik nie może działać na szkodę lub naruszać dóbr osobistych stron trzecich; naruszać zasad moralności publicznej;

 • naruszać praw własności intelektualnej lub innych praw własności;
 • przesyłać, przechowywać ani rozpowszechniać żadnych treści zawierających złośliwe oprogramowanie, takich jak wirusy, konie trojańskie, robaki, oprogramowanie szpiegujące lub inne złośliwe programy;
 • przesyłać, przechowywać lub rozpowszechniać hiperłączy lub treści, które są nielegalne, naruszają zobowiązania do zachowania poufności lub do których Użytkownik nie ma prawa;
 • rozpowszechniać materiałów reklamowych lub niechcianych wiadomości e-mail („spam”), w tym błędnych ostrzeżeń o wirusach, wadach, itd.
 • nakłaniać do wzięcia udziału w loteriach, systemach sprzedaży piramidalnej, łańcuszkach korespondencyjnych, piramidach finansowych lub podobnych działaniach.

6.2 Jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszych Warunków Korzystania, Użytkownik zostanie natychmiast pozbawiony dostępu do Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers, bez uszczerbku dla innych środków prawnych przysługujących firmie Siemens Healthineers.

7. Treści osób trzecich
7.1 Strona Internetowa firmy Siemens Healthineers może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Firma Siemens Healthineers nie kontroluje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści i informacje udostępniane na takich stronach internetowych. Ponadto firma Siemens Healthineers nie udziela żadnych rekomendacji ani zapewnień w odniesieniu do takich stron internetowych osób trzecich oraz zamieszczanych na nich treści. Korzystanie z takich stron odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
7.2 Strona Internetowa firmy Siemens Healthineers może czasami zawierać informacje lub dane dostarczane przez strony trzecie, takie jak między innymi posty w grupach użytkowników. Firma Siemens Healthineers nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub dane osób trzecich.

8. Wady jakościowe i prawne
8.1 Wyłącza się wszelkie gwarancje lub odpowiedzialność za jakościowe i prawne wady Treści firmy Siemens Healthineers, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje poprawności, kompletności, przydatności handlowej i/lub przydatności do określonego celu lub braku praw osób trzecich, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania, oszustwa, rażącego niedbalstwa, obrażeń ciała lub śmierci.
8.2 Treści firmy Siemens Healthineers mogą obejmować ogólne opisy możliwości technicznych poszczególnych produktów, które w określonych przypadkach mogą nie być dostępne (np. z powodu zmian produktu). Wszelkie takie opisy nie mogą być traktowane jako gwarancje umowne, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wymagane działanie produktów będzie zgodne z ustaleniami dokonywanymi w chwili zakupu.

9. Pozostałe zobowiązania, wirusy
9.1 Odpowiedzialność firmy Siemens Healthineers za wady jakościowe i prawne jest określana zgodnie z postanowieniami punktu 8 niniejszych Warunków Korzystania. Wszelka dalsza odpowiedzialność firmy Siemens Healthineers jest wyłączona, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej, np. w przypadku winy umyślnej, oszustwa, rażącego niedbalstwa, obrażeń ciała lub śmierci, nieosiągania gwarantowanych właściwości, nieuczciwego zatajenia wady lub naruszenia podstawowych zobowiązań umownych. Wysokość odszkodowania za naruszenie podstawowych zobowiązań umownych jest ograniczona do wartości możliwej do przewidzenia szkody typowej dla umowy, pod warunkiem że taka szkoda nie wystąpiła wskutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. 
9.2 Mimo że firma Siemens Healthineers dokłada wszelkich starań, aby jej Strona Internetowa była wolna od wirusów i innego złośliwego oprogramowania, firma Siemens Healthineers nie może udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie. Użytkownik powinien dla własnego bezpieczeństwa powziąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić sobie właściwą ochronę. W szczególności, Użytkownik powinien uruchomić skaner antywirusowy przed pobraniem jakichkolwiek Treści firmy Siemens Healthineers. Ponadto Użytkownik powinien powziąć uzasadnione środków bezpieczeństwa, a w szczególności powinien uruchomić skaner antywirusowy przed załadowaniem jakichkolwiek treści na Stronę Internetową firmy Siemens Healthineers.
9.3  Jakakolwiek zmiana w ciężarze dowodu na niekorzyść Użytkownika nie wiąże się z warunkami opisanymi w punktach 9.1 oraz 9.2 ani nie sugeruje takiego związku.

10. Kontrola eksportu
10.1 Eksport niektórych informacji, oprogramowania i dokumentacji może wymagać zezwolenia, np. ze względu na swój charakter, zamierzony cel lub przeznaczenie. Użytkownik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów eksportowych dotyczących Treści firmy Siemens Healthineers, w szczególności przepisów UE oraz poszczególnych państw członkowskich UE oraz USA. Firma Siemens Healthineers oznacza Treści firmy Siemens Healthineers  w odniesieniu do niemieckich, unijnych i amerykańskich list kontroli eksportu.
10.2 Użytkownik powinien w szczególności upewnić się i zweryfikować, że:

 • Treści firmy Siemens Healthineers nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek celów związanych z uzbrojeniem, energią jądrową, bronią lub innymi zastosowaniami wojskowymi;
 • żadne przedsiębiorstwa ani osoby figurujące na amerykańskiej liście Zakazanych Osób Fizycznych i Prawnych (Denied Persons List, DPL) nie otrzymają towarów, oprogramowania lub technologii pochodzących ze Stanów Zjednoczonych;
 • żadne przedsiębiorstwa ani osoby figurujące na amerykańskiej liście ostrzegawczej (U.S. Warning List), liście podmiotów objętych ograniczeniami handlowymi (U.S. Entity List) lub liście osób i podmiotów objętych zakazem współpracy gospodarczej (U.S. Specially Designated National List) nie otrzymają towarów pochodzących z USA bez zezwolenia; oraz
 • należy przestrzegać ostrzeżeń odpowiednich władz niemieckich.

Dostęp do oprogramowania, dokumentacji i informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej firmy Siemens Healthineers ma miejsce tylko wtedy, gdy jest zgodny z powyższymi testami i gwarancjami. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do powyższego, firma Siemens Healthineers nie jest zobowiązana do wykonania jakichkolwiek świadczeń. 
10.3 Firma Siemens Healthineers poinformuje Użytkownika, na jego żądanie, o odpowiednich punktach kontaktowych umożliwiających uzyskanie dalszych informacji.

11. Produkty z etykietami firm innych niż firma Siemens
Produkty z etykietami firm innych niż firma Siemens oferowane w katalogu Akcesoria są wytwarzane przez zewnętrznych dostawców, a nie przez firmę Siemens Healthineers oraz jej podmioty stowarzyszone. Znaki towarowe i nazwy marek takich akcesoriów są własnością odpowiednich dostawców zewnętrznych. Firma Siemens Healthineers oferuje i sprzedaje te akcesoria w celu uzupełnienia istniejących produktów i rozwiązań przeznaczonych do stosowania w ochronie zdrowia.

12. Ochrona prywatności danych
Podczas gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych na Stronie Internetowej firmy Siemens Healthineers lub w związku z nią, firma Siemens Healthineers przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności danych oraz zasad ochrony danych określonych w Polityce Prywatności dotyczącej Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers. Dostęp do tej Polityki Prywatności można uzyskać przy pomocy hiperłącza zamieszczonego na Stronie Internetowej firmy Siemens Healthineers.

13. Umowy dodatkowe, sąd właściwy, prawo właściwe
13.1 Każda dodatkowa umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej.
13.2 Sądem właściwym jest sąd miasta Monachium, jeśli Użytkownik jest handlowcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu spółek handlowych (Handelsgesetzbuch).
13.3 Firma Siemens Healthineers nie gwarantuje, że Treści firmy Siemens Healthineers oferowane na jej Stronie Internetowej są odpowiednie lub dostępne do przeglądania lub pobierania w  lokalizacjach poza granicami Niemiec. Jeżeli Użytkownicy uzyskują dostęp do Strony Internetowej firmy Siemens Healthineers z krajów innych niż Niemcy, tacy Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa. Dostęp do Treści firmy Siemens Healthineers z krajów, w których takie treści są niezgodne z prawem, jest zabroniony.
13.4 Niniejsze Warunki Korzystania oraz wszelkie kwestie sporne odnoszące się do nich lub z nimi związane lub odnoszące się do ich przedmiotu będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 roku.