Εξέταση προσδιορισμού D-Dimer με το αντιδραστήριο INNOVANCE D-DimerΚαινοτομία στον έλεγχο των D-διμερών που ξεπερνάει τις προσδοκίες

 

Η εξέταση προσδιορισμού D-διμερών το αντιδραστήριο INNOVANCE® D-Dimer είναι μια ενισχυμένη με σωματίδια ανοσοθολοσιμετρική δοκιμασία ποσοτικού προσδιορισμού των προϊόντων αποδόμησης χιαστών συνδέσεων ινώδους (D-διμερή). Η δοκιμασία προσδιορισμού D-διμερών INNOVANCE ενδείκνυται για χρήση σε συνδυασμό με ένα μοντέλο αξιολόγησης της κλινικής πιθανότητας νόσου πριν από τη δοκιμασία (ΡΤΡ) για τον αποκλεισμό της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT) και της πνευμονικής εμβολής (ΡΕ) σε εξωτερικούς ασθενείς με υποψία DVT ή ΡΕ. Η εξέταση προσδιορισμού D-διμερών το αντιδραστήριο INNOVANCE® D-Dimer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της σχετικής μεταβολής της συγκέντρωσης των D-διμερών.1

Χαρακτηριστικά και Οφέλη


Stable reagents
  • Τα σταθερά αντιδραστήρια (4 εβδομάδες στους 2-8 ° C) επιτρέπουν την οικονομική λειτουργία.
  • Η αρτιότητα της δοκιμασίας σε συνδυασμό με την κλινική αποτελεσματικότητα εξαλείφει την ανάγκη για ένα ειδικό σύστημα ελέγχου των D-διμερών.

 


Fast turnaround time
  • Ο γρήγορος χρόνος εκτέλεσης (11 λεπτά ή λιγότερο) βελτιώνει την καθημερινή απόδοση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.
  • Αποτελεσματική, πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία για μειωμένη χειροκίνητη προετοιμασία και αραίωση δειγμάτων.

 


Validated diagnostic
  • Η υπολογισμένη διαγνωστική ευαισθησία ≥98% επιτρέπει τον αποκλεισμό των DVT και ΡΕ.
  • Η εξαιρετική κλινική απόδοση επιτρέπει ένα ευρύτερο φάσμα κλινικής διάγνωσης, παρακολούθησης και επανεξέτασης.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

8–15 µL
Απαιτούμενος όγκος δείγματος, ανάλογα με την εφαρμογή επί του συστήματος

0.17–4.40 mg/L FEU
Εύρος μέτρησης στο Σύστημα BCS XP

48 ώρες
Σταθερότητα επί του αναλυτή στο Σύστημα BCS® XP

4.3%
Ενδοεργαστηριακό CV (%) για το INNOVANCE D-Dimer Υλικό Ελέγχου-1 στο Σύστημα BCS XP

160/310 εξετάσεις ανά κιτ2
Αριθμός εξετάσεων ανά κιτ αναφερόμενος στο μικρό / μεγάλο κιτ

4 εβδομάδες
Σταθερότητα μετά την ανασύσταση στους 2-8 °C

1
2