Όροι Χρήσης

1. Πεδίο Εφαρμογής

1.1 Η χρήση αυτών των σελίδων του Διαδικτύου που παρέχονται από την Εταιρεία με την επωνυμία «SIEMENS HEALTHCΑRE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο « SIEMENS HEALTHCARE ABEE» (”Siemens Healthineers”) με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 284, Χαλάνδρι Αττικής και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 002370901000 ΑΜΠ: 1904 και / ή των θυγατρικών της , οι "Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers", επιτρέπεται μόνο βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να μεταβληθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν κατά την διακριτική ευχέρεια της Siemens Healthineers από άλλους όρους και προϋποθέσεις, π.χ. για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Χρήστης αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους, με την είσοδο (log-in) ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την έναρξη της χρήσης των Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers.

1.2 Εάν ο Χρήστης, όσo χρησιμοποιεί τις Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers, ενεργεί ως επαγγελματίας πελάτης, δηλαδή δεν ενεργεί για σκοπούς ξένους προς το επιτήδευμα, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του, ή ενεργεί ως πελάτης για διοικητικού περιεχομένου πληροφορίες, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας, 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορικής, ιδίως του ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

1.3 Πληροφορίες για τους επαγγελματίες του τομέα της Υγείας: Ο δικτυακός τόπος της Siemens Healthineers, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ιστοσελίδας www.healthcare.siemens.com και των συνδεδεμένων ιστοσελίδων της, παρέχει μια ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας.


2. Υπηρεσίες

2.1 Η Siemens Healthineers παρέχει στις Ιστοσελίδες της εξειδικευμένες πληροφορίες, λογισμικό, καθώς και - αναλόγως με την περίπτωση - συναφή τεκμηρίωση για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες της (downloading).

2.2 Η Siemens Healthineers δύναται να διακόπτει οποτεδήποτε, ολικά ή εν μέρει , τη λειτουργία των Ιστοσελίδων της. Η Siemens Healthineers δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ούτε βαρύνεται με υποχρέωση για τη διαρκή διαθεσιμότητα των Ιστοσελίδων της.

2.3 Η Siemens Healthineers δύναται να αρνηθεί οποτεδήποτε στους Χρήστες την πρόσβαση στον Ιστότοπο Siemens Healthineers χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση.


3. Εγγραφή, Συνθηματικός Κωδικός

3.1 Ορισμένες σελίδες των Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers μπορεί να προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό (password). Για λόγους ασφαλείας και της προστασίας των επιχειρηματικών συναλλαγών, μόνο εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ως άνω σελίδες. Η Siemens Healthineers επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί κατά την κρίση της την εγγραφή σε οποιονδήποτε Χρήστη. Η Siemens Healthineers ειδικότερα επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καθορίζει ότι για ορισμένες σελίδες, στις οποίες υπήρχε στο παρελθόν ελεύθερη πρόσβαση, θα απαιτείται εγγραφή. Η Siemens Healthineers έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς υποχρέωση αιτιολογήσεως να αρνηθεί στον Χρήστη το δικαίωμα προσβάσεως στην περιοχή που προστατεύεται με συνθηματικό κωδικό, μπλοκάροντας τα Δεδομένα του Χρήστη (ως ορίζονται κατωτέρω). Τα παραπάνω ισχύουν ιδίως εάν ο Χρήστης
• χρησιμοποιήσει αναληθή ταυτότητα προς το σκοπό της παραπλανήσεως τρίτων
• παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσεως ή αμελήσει το καθήκον επιμέλειάς του σχετικά με τα Δεδομένα Χρήστη ή
• δεν χρησιμοποιήσει τις Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.2 Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης πρέπει να δίνει ακριβή στοιχεία και, όποτε αλλάζουν τα εν λόγω στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, να ενημερώνει την Siemens Healthineers χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως παρέχεται στην Siemens Healthineers, είναι η τρέχουσα και η διεύθυνση, στην οποία θα μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με τον Χρήστη.

3.3 Με την εγγραφή θα χορηγείται στον Χρήστη κωδικός πρόσβασης, αποτελούμενος από Ταυτότητα Χρήστη και συνθηματικό κωδικό ("Δεδομένα Χρήστη"). Κατά την πρώτη πρόσβαση ο Χρήστης θα πρέπει να αλλάξει τον συνθηματικό κωδικό που έλαβε από την Siemens Healthineers σε συνθηματικό κωδικό γνωστό μόνο στον Χρήστη. Τα Δεδομένα Χρήστη επιτρέπουν στον Χρήστη να βλέπει ή να αλλάζει τα δεδομένα του ή, ενδεχομένως, να αίρει τη συναίνεσή του για επεξεργασία δεδομένων.

3.4 Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε συναλλαγή και άλλη δραστηριότητα που πραγματοποιούνται με τα δικά του Δεδομένα Χρήστη και πρέπει να διασφαλίζει ότι στα Δεδομένα Χρήστη δεν θα υπάρχει πρόσβαση τρίτων. Στο τέλος κάθε online συνδιάλεξης, ο Χρήστης θα εξέρχεται (log-off) από τις ιστοσελίδες που προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό. Εάν ο Χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτοι χρησιμοποιούν παράνομα τα δικά του Δεδομένα Χρήστη, πρέπει να ενημερώσει εγγράφως ή με ηλεκτρονική επιστολή την Siemens Healthineers, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

3.5 Αφού λάβει την ειδοποίηση κατά την παράγραφο 3.4, η Siemens Healthineers θα αρνείται την πρόσβαση στην προστατευόμενη με συνθηματικό κωδικό περιοχή υπό τα εν λόγω Δεδομένα Χρήστη. Η πρόσβαση θα είναι και πάλι δυνατή, μόνο μετά από αίτηση του Χρήστη προς την Siemens Healthineers ή με νέα εγγραφή.

3.6 Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή της εγγραφής του, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν επηρεάζει ή δεν εμποδίζει την καλή λειτουργία συμβατικών σχέσεων. Στην περίπτωση αυτή η Siemens Healthineers θα διαγράψει όλα τα Δεδομένα Χρήστη και λοιπά αποθηκευμένα, προσωπικώς αναγνωρίσιμα δεδομένα του Χρήστη, μόλις τα δεδομένα αυτά δεν απαιτούνται πλέον.


4. Δικαιώματα Χρήσεως Πληροφοριών, Λογισμικού και Τεκμηρίωσης

4.1 Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης που παρέχονται στις Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers και της επικαιροποίησής τους (τα “Περιεχόμενα Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers”) στους παρόντες Όρους Χρήσης ή, στους ισχύοντες όρους άδειας που έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με την Siemens Healthineers. Όροι άδειας που έχουν συμφωνηθεί ξεχωριστά, υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

4.2 Η Siemens Healthineers χορηγεί στον Χρήστη μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση που διατίθενται στο Χρήστη από τα Περιεχόμενα Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers στην έκταση που συμφωνείται ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, στην έκταση του σκοπού που επιδιώκει η Siemens Healthineers με την διάθεση αυτών.

4.3 Το λογισμικό θα τίθεται στη διάθεση του Χρήστη σε μορφή καταληκτικού κώδικα χωρίς καμία επιβάρυνση. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα διάθεσης του πηγαίου κώδικα, εκτός εάν πρόκειται, για πηγαίο κώδικα σχετικό με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, στο οποίο οι προϋποθέσεις της άδειας υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης απαιτούν τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η Siemens Healthineers θα διαθέτει τον πηγαίο κώδικα έναντι της πληρωμής των εξόδων.

4.4 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διακίνηση, πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης της Siemens Healthineers από τον Χρήστη προς οιονδήποτε τρίτο. Εκτός από την περίπτωση που απαιτείται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιήσει το λογισμικό ή την τεκμηρίωση, καθώς και να αποσυναρμολογήσει, να προβεί σε ανάστροφη μηχανίκευση ανάστροφα ή να απομεταγλωττίσει το λογισμικό ή να διαχωρίσει οιοδήποτε τμήμα αυτού. Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα εφεδρικό αντίγραφο του λογισμικού, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση περαιτέρω χρήσης.

4.5 Οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση της Siemens Healthineers προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και συμβάσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί τους ως άνω νόμους και ιδίως δεν πρέπει να αφαιρεί οιονδήποτε αλφαριθμητικό κώδικα, σημεία ή ειδοποιήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε από τις πληροφορίες ούτε από το λογισμικό ή την τεκμηρίωση των Περιεχομένων Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers.


5. Πνευματική Ιδιοκτησία

5.1 Εκτός των επιμέρους διατάξεων της παραγράφου 4 των παρόντων Όρων Χρήσης, οι πληροφορίες, οι εμπορικές ονομασίες και άλλα Περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers δεν μπορούν να τροποποιηθούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να χρησιμοποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν άλλως καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Siemens Healthineers

5.2 Με την εξαίρεση των δικαιωμάτων χρήσης και άλλων δικαιωμάτων που παρέχονται ρητώς με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν παρέχονται άλλα δικαιώματα στον Χρήστη ούτε προκύπτει υποχρέωση παροχής δικαιωμάτων επί, αναφερομένων απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, της εταιρικής επωνυμίας ή επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνίες, εμπορικές ονομασίες ή υποδείγματα χρησιμότητας, και δεν υπάρχει καμία σιωπηρή υποχρέωση της Siemens Healthineers να το πράξει.


6. Υποχρεώσεις Χρήστη

6.1 Κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers, ο Xρήστης απαγορεύεται να βλάψει άλλα πρόσωπα, ή να παραβιάσει τα ατομικά τους δικαιώματα, να παραβιάσει τα χρηστά ήθη,
• να παραβιάσει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο περιουσιακό δικαίωμα,
• να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες οποιαδήποτε περιεχόμενα περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, όπως ιό, Δούρειο Ίππο ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που θα μπορούσε να προξενήσει ζημία σε δεδομένα,
• να μεταβιβάσει, να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες ζεύξεις υπερκειμένου ή περιεχόμενα, για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι ζεύξεις υπερκειμένου ή τα περιεχόμενα αντιβαίνουν σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου ή είναι παράνομα, ή
• να διακινεί διαφημίσεις ή αυτόκλητες ηλεκτρονικές επιστολές ("spam") ή αναληθείς προειδοποιήσεις για ιούς, ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό και ο Χρήστης
• δεν θα προωθεί ούτε θα ζητεί την συμμετοχή σε οιαδήποτε λοταρία, σύστημα χιονοστιβάδας, αλυσίδα επιστολών, παίγνιο πυραμίδας ή παρόμοια δράση.

6.2 Εάν ο Χρήστης παραβιάζει οιαδήποτε υποχρέωση απορρέουσα από τους παρόντες Όρους Χρήσης και με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διορθωτικών μέτρων που μπορεί να έχει η Siemens Healthineers, μπορεί να του αρνηθεί την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της.


7. Περιεχόμενο Τρίτων

7.1 Οι Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers μπορεί να περιέχουν ζεύξεις υπερκειμένου προς τις ιστοσελίδες τρίτων. Η Siemens Healthineers δεν ελέγχει τις πληροφορίες στις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτές. Επιπλέον, η Siemens Healthineers δεν παριστά ούτε εγκρίνει τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους . Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη.

7.2 Ο ιστότοπος της Siemens Healthineers μπορεί περιστασιακά να περιέχει πληροφορίες ή δεδομένα που παρέχονται από τρίτους, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε δημοσιεύσεις από ομάδες χρηστών. Η Siemens Healthineers δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένα τρίτων ιστοσελίδων.


8. Ευθύνη για ελαττώματα τίτλου ή ποιότητας

8.1 Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή ευθύνες για ελαττώματα του περιεχομένου της Siemens Healthineers, όσον αφορά την ποιότητα ή τον τίτλο, ρητά ή σιωπηρά, εξαιρούνται, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων ορθότητας, πληρότητας, εμπορευσιμότητας ή / και καταλληλότητας ως προς τον σκοπό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ενέχουν δόλο ή απάτη, καθώς και σωματική βλάβη ή θάνατο.

8.2 Τα Περιεχόμενα Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers ενδέχεται να περιέχουν γενικές περιγραφές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες επιμέρους προϊόντων, οι οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών σε προϊόν). Οποιεσδήποτε τέτοιες περιγραφές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συμβατικές εγγυήσεις και ο Χρήστης αποδέχεται ότι η απαιτούμενη απόδοση των προϊόντων θα συμφωνείται αμοιβαία σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο αγοράς.


9. Άλλες ευθύνες, Ιοί

9.1 Η ευθύνη της Siemens Healthineers για ελαττώματα σε σχέση με την ποιότητα και τον τίτλο θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 των παρόντων Όρων Xρήσης. Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη της Siemens Healthineers, εκτός εάν και στο βαθμό που απαιτείται από υποχρεωτικές διατάξεις του εφαρμοστέου νόμο, π.χ. σε περιπτώσεις δόλου, βαριάς αμέλειας, σωματικής βλάβης ή θανάτου, μη εκπλήρωσης εγγυημένων ιδιοτήτων, δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αποζημίωση στην περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην χαρακτηριστική για τη σύμβαση, προβλέψιμη ζημία, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.

9.2 Παρ' όλο που η Siemens Healthineers καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρούνται οι Ιστοσελίδες της χωρίς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές είναι απαλλαγμένες αυτών. Ο Χρήστης, για τη δική του προστασία, πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την κατάλληλη ασφάλεια και πρέπει να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών πριν μεταφέρει οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση από τα Περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers. Ο Χρήστης πρέπει να προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια ώστε να διασφαλίσει μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών για να εξασφαλίσει ότι δεν θα μεταφέρονται ιοί προς τις Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers.

9.3 Στις παραγράφους 9.1 και 9.2 δεν εννοούνται ούτε υπονοούνται οιεσδήποτε αλλαγές στο βάρος απόδειξης εις βάρος του Χρήστη.


10. Έλεγχοι Εξαγωγών

10.1 Η εξαγωγή ορισμένων πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης μπορεί, λ.χ. λόγω της φύσης της ή του επιδιωκόμενου σκοπού ή προορισμού της, να υπόκειται σε εξουσιοδότηση. Ο Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρώς με τους κανονισμούς εξαγωγής για πληροφορίες, λογισμικό και τεκμηρίωση, ιδίως με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η Siemens Healthineers θα προβαίνει στη σήμανση των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης αναφορικά με τους καταλόγους ελέγχου εξαγωγών της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

10.2 Ο Χρήστης θα ελέγχει και θα επαληθεύει ιδίως ότι
• οι πληροφορίες που βρίσκονται στο Περιεχόμενο Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers, το λογισμικό και η τεκμηρίωση δεν θα χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε σκοπό συναφή με εξοπλισμούς, πυρηνική ενέργεια, όπλα ή άλλη στρατιωτική χρήση,
• κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο Κατάλογο Εξαιρουμένων Προσώπων (Denied Persons List - DPL) των ΗΠΑ δεν θα παραλαμβάνει εμπορεύματα, λογισμικό ή τεχνολογία προελεύσεως ΗΠΑ,
• κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που κατονομάζεται στο Προειδοποιητικό Κατάλογο (Warning List), τον Κατάλογο Προσώπων (Entity List) ή στον Ειδικώς Ορισθέντα Εθνικό Κατάλογο (Specially Designated National List) των ΗΠΑ, δεν θα παραλαμβάνει εμπορεύματα προελεύσεως ΗΠΑ χωρίς άδεια και
• θα τηρούνται οι έγκαιρες προειδοποιητικές κοινοποιήσεις προς τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές.
Η πρόσβαση σε λογισμικό, τεκμηρίωση και πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν συνάδει με τους ανωτέρω ελέγχους και εγγυήσεις. Στις περιπτώσεις, στις οποίες ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω, η Siemens Healthineers δεν θα έχει υποχρέωση εκτέλεσης.

10.3 Εφόσον ζητηθεί, η Siemens Healthineers θα ενημερώνει τον Χρήστη σχετικά με τα σημεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες.


11. Προϊόντα με σήμανση διαφορετική της σήμανσης Siemens

Τα προϊόντα με σήμανση διαφορετική της σήμανσης Siemens, είναι αυτά που προσφέρονται στον κατάλογο εξαρτημάτων που κατασκευάζονται από τρίτους προμηθευτές και όχι από τη Siemens Healthineers ή τις θυγατρικές της. Τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά ονόματα αυτών των βοηθητικών προϊόντων ανήκουν στον αντίστοιχο τρίτο προμηθευτή. Η Siemens Healthineers προσφέρει και πουλά αυτά τα εξαρτήματα για να συμπληρώσει τα υπάρχοντα προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρει στον τομέα της Υγείας.


12. Προστασία Απορρήτου Δεδομένων
Για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία προσωπικώς αναγνωρίσιμων δεδομένων από τον Χρήστη των Ιστοσελίδων της, η Siemens Healthineers συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία απορρήτου δεδομένων και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων των Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers, η οποία διατίθεται μέσω υπερκειμενικής ζεύξης στις Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers και/ ή στη διεύθυνση του ιστοτόπου της Siemens Healthineers.


13. Συμπληρωματικές Συμφωνίες, Τοπική Αρμοδιότητα, Εφαρμοστέο Δίκαιο

13.1 Για οιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία απαιτείται η τήρηση εγγράφου τύπου.

13.2 Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εάν ο Χρήστης είναι έμπορος κατά την έννοια της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας .

13.3 Οι Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers λειτουργούν και διοικούνται από εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η Siemens Healthineers δεν παριστά ότι οι πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή η τεκμηρίωση στις Ιστοσελίδες της είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδος. Εάν οι Χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της Siemens Healthineers από τόπο εκτός Ελλάδος, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή την τεκμηρίωση των Ιστοσελίδων της Siemens Healthineers από χώρες, στις οποίες το περιεχόμενο αυτό είναι παράνομο.

13.4 Οι Παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά συναφής ή σχετιζόμενη με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ουσία τους θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των Ελληνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.