Εταιρικές Πληροφορίες

Διεύθυνση

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝ. ΑΒΕΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2
Μαρούσι
151 23 Αθήνα
Ελλάδα

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002370901000