Betingelser for brug

 

Betingelser for brug


1. Omfang
1.1 Brug af Siemens websider, som ejes af Siemens AG og/eller dets datterselskaber (Siemens), er underlagt nedenstående brugsbetingelser. Brugsbetingelserne kan blive ændret, modificeret eller erstattet af andre vilkår, fx ved køb af produkter og tjenester. Ved log in, eller, hvis log in ikke kræves, ved adgang til eller brug af Siemens websider, godkender brugeren den gældende version af brugsbetingelserne.
1.2 I tilfælde af, at Siemens har tilbud til firmaer eller offentlige instanser på deres webside, så er de virksomheder, der tager imod disse tilbud, repræsenteret ved den bruger, der tager imod tilbudet, og det forventes, at denne har tilstrækkeligt kendskab og handler derefter.
1.3 Hvis brugeren benytter Siemens websider som repræsentant for en virksomhed, dvs. at brugeren ikke handler udenfor sit erhverv, sin forretning eller sin profession eller som administrativ kunde, så vil § 312e, 1. afsnit, 1. sætning nr. 1-3 i den tyske civile retsplejelov ikke blive anvendt.

 

2. Tjenester
2.1 Siemens website indeholder specifikke oplysninger, software samt eventuel tilhørende dokumentation - til gennemsyn eller download.
2.2. Siemens kan til enhver tid helt eller delvist suspendere driften af websitet. På baggrund af internettets og datasystemernes beskaffenhed, påtager Siemens sig ikke ansvar for at Siemens website skal være tilgængeligt hele tiden.

 

3. Registrering, password
3.1. Nogle af siderne på Siemens website kan være passwordbeskyttede. For trygge og sikre forretningstransaktioner kan kun registrerede brugere få tilgang til disse sider. Siemens forbeholder sig ret til at nægte at registrere en bruger. Siemens forbeholder sig især ret til at afgøre, at enkelte sider, som tidligere var frit tilgængelige, skal underlægges registrering. Siemens kan til enhver tid, uden at skulle oplyse grunden, nægte brugeren tilgang til passwordbeskyttede områder ved at spærre brugerens data, hvis brugeren:
• Giver falske oplysninger ved registrering
• Bryder brugsbetingelserne eller forsømmer sit ansvar for at udvise ansvarlighed i omgangen med brugerdata
• Bryder med gældende lov i adgangen til eller brugen af Siemens website, eller
• Ikke har brugt Siemens website i en længere periode.
3.2. Ved registrering skal brugeren give nøjagtige oplysninger, og hvis disse oplysninger ændres over tid, skal de opdateres (så vidt muligt på nettet og så hurtigt som muligt). Brugeren skal sørge for, at mailadressen, som er opgivet til Siemens, til enhver tid er opdateret, og at brugeren kan kontaktes på denne adresse.
3.3 Efter registrering vil brugeren få en adgangskode, som består af et bruger-ID og et password ("brugerdata"). Ved adgang første gang skal brugeren umiddelbart ændre det password han har fået fra Siemens til et password, som kun brugeren kender. Brugerdata gør det muligt for brugeren at se og ændre data eller eventuelt trække samtykke til databehandling tilbage.
3.4. Brugeren skal sikre, at brugerdata ikke er tilgængeligt for tredjepart og er desuden ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter, der gennemføres under brugerdata. Ved afslutningen af hver online session, skal brugeren logge af fra den passwordbeskyttede hjemmeside. Hvis og i det omfang, brugeren bliver opmærksom på, at tredjepart misbruger brugerdata, meddeler brugeren dette til Siemens skriftligt eller via e-mail.
3.5. Efter modtagelse af meddelelse i henhold til afsnit 3.4, vil Siemens nægte adgang til det passwordbeskyttede område under brugerdata. Adgang for brugeren vil kun være muligt efter henvendelse til Siemens eller ved en ny registrering.
3.6. Brugeren kan til enhver tid anmode om en skriftlig ophævelse af registreringen, forudsat at udeladelsen ikke vil krænke den korrekte opfyldelse af kontraktmæssige forhold. I så fald vil Siemens fjerne alle brugerdata og andre lagrede, personligt identificerbare oplysninger om brugeren, så snart disse data ikke længere er nødvendige.


4. Brugsrettigheder til oplysninger, software og dokumentation
4.1. Brugen af al oplysning, software og dokumentation, der stilles til rådighed på eller via Siemens website, er underlagt brugsbetingelserne, eller, i tilfælde af opdatering af information, software eller dokumentation, underlagt de gældende licensvilkår, som tidligere er aftalt med Siemens. Særskilt aftalte licensbetingelser, fx software-downloads, vil gå forud for brugsrettighederne.
4.2. Siemens giver brugeren en ikke-eksklusiv og uoverdragelig licens til at bruge oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed for brugeren på eller via Siemens website i det omfang det er aftalt, eller, i tilfælde af, at en sådan aftale ikke eksisterer, i det omfang, som Siemens stiller siden til rådighed.
4.3. Software skal være tilgængelig uden omkostninger i objektkoden. Kildekoden skal ikke kunne gøres tilgængelig. Dette gælder ikke for kildekoder knyttet til open source-software, og licensvilkårene for den type software har forrang for brugsbetingelserne, når open source-software overføres, og når licensbetingelserne kræver, at kildekoden gøres tilgængelig. I så fald skal Siemens gøre kildekoden tilgængelig mod dækning af udgifterne.
4.4. Information, software og dokumentation må ikke distribueres af brugeren til tredjepart og må heller ikke udlejes eller på anden måde gøres tilgængeligt på noget tidspunkt. Medmindre det er lovmæssigt tilladt, må brugeren ikke ændre softwaren eller dokumentationen, demontere softwaren, foretage ‘reverse engineering’ eller dekompilere softwaren eller særskilte dele heraf. Brugeren kan lave en sikkerhedskopi af den software, hvor det er nødvendigt at sikre yderligere brug i overensstemmelse med brugsbetingelserne.
4.5. Information, software og dokumentation er beskyttet af loven om ophavsret og internationale copyright-traktater samt andre love og konventioner, der vedrører immaterialret. Brugeren skal overholde sådanne love og må især ikke ændre, skjule eller fjerne enhver form for alfanumerisk kode, tegn eller copyright meddelelser - hverken fra oplysninger, software eller dokumentation, og ej heller kopier heraf.
4.6. § § 69a ff. af den tyske ophavsretslov berøres ikke heraf.

 

 

5.Immaterialret
5.1. Uanset de særlige bestemmelser i § 4 i disse brugsbetingelser, kan information, brands og andet indhold på Siemens website ikke bruges, ændres, kopieres, reproduceres, sælges, udlejes, tilføjes eller på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Siemens.
5.2. Bortset fra brugsrettigheder og andre rettigheder, der udtrykkeligt gives i forbindelse hermed, gives ingen andre rettigheder til brugeren, heller ingen underforståede forpligtelser, som indebærer, at brugeren skal gives andre rettigheder. Alle patentrettigheder og licenser er udtrykkeligt udelukket.
5.3. Siemens kan, uden beregning, bruge alle ideer eller forslag lagret af en bruger på Siemens websites til udvikling, forbedring og salg af sine produkter.

 

6. Brugerkrav
6.1. I adgang til eller brug af Siemens website må brugeren ikke:
• Skade andre personer, især mindreårige, eller krænke deres personlige rettigheder
• Bryde den offentlige sædelighed i sin måde at bruge nettet på
• Krænke immaterialret eller andre ejendomsrettigheder
• Uploade indhold, som indeholder en virus, en såkaldt ‘trojansk hest’, eller et andet program, der kan beskadige data
• Overføre, opbevare eller uploade hyperlinks eller indhold, som brugeren ikke er berettiget til, især i tilfælde, hvor sådanne hyperlinks eller indholdet er i strid med tavshedspligten eller er ulovlige
• -Distribuere reklame eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam") eller unøjagtige advarsler om virus, fejl eller lignende, og brugeren må ikke anmode om deltagelse i lotteri, sneboldsystemer, kædebrev, pyramidespil eller lignende aktivitet.
6.2. Siemens kan nægte adgang til Siemens website på ethvert tidspunkt, især hvis brugeren krænker forpligtelserne iht. disse brugerbetingelser.

 

7. Hyperlinks
Siemens website kan indeholde hyperlinks til websites af tredjepart. Siemens har intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider og kan ikke gøre indsigelse om eller godkende sådanne hjemmesider eller deres indhold som sit eget, da Siemens ikke kan kontrollere oplysninger om sådanne websites og ikke er ansvarlig for indholdet og information givet herom. Brugen af sådanne websites er udelukkende brugerens ansvar.


8. Ansvar for fejl i benævnelser eller kvalitet
8.1. Såfremt information, software eller dokumentation gøres tilgængeligt gratis, er Siemens fritaget for ansvaret for fejl i benævnelser eller kvalitet i information, software eller dokumentation, med undtagelse af forhold som indebærer en forsætlig handling eller bedrageri.
8.2. Oplysningerne på Siemens website kan indeholde specifikationer eller generelle beskrivelser relateret til de tekniske muligheder på individuelle produkter, som måske ikke er tilgængelige i visse tilfælde (fx på grund af produktændringer). Den krævede ydelse af produktet skal derfor aftales i hvert enkelt tilfælde på købstidspunktet.

 

9. Andre ansvar, vira
9.1. Siemens erstatningsansvar for mangler i forhold til kvalitet og benævnelse skal afgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i § 8 af brugsbetingelserne. Ethvert yderligere ansvar i Siemens er udelukket, medmindre loven kræver det, fx efter lov om produktansvar eller i tilfælde af en overlagt forseelse, grov uagtsomhed, personskade eller dødsfald, manglende opfyldelse af garanterede egenskaber, svigagtig fortielse af en defekt, eller i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Erstatning ved brud på væsentlige kontraktmæssige forpligtelser er begrænset til kontrakttypisk, påregnelig skade, dersom der ikke foreligger forsætlig handling eller grov uagtsomhed.
9.2. Selvom Siemens gør alt for at holde Siemens website fri for virus, kan Siemens ikke give nogen garanti for, at det er virusfrit. Brugeren skal - for sin egen beskyttelses skyld - tage de nødvendige skridt til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger og bruge en virusscanner før download af information, software eller dokumentation.
9.3. § 9.1 og 9.2 har ikke til hensigt at medføre - og indebærer ikke - nogen ændringer i bevisbyrden til brugerens ulempe.

 

10. Overholdelse af eksportkontrolordninger
10.1. Hvis brugeren overfører information, software og dokumentation fra Siemens til en tredjepart, skal brugeren overholde alle gældende nationale og internationale (re-) eksportkontrolordninger. Under alle omstændigheder skal brugeren ved en sådan overdragelse være indforstået med (re-) eksportkontrolordningerne i forbundsrepublikken Tyskland, i EU og i USA.
10.2. Forud for en sådan overførsel til tredjepart, skal brugeren især kontrollere og garantere, med passende foranstaltninger, at:
• Der ikke sker nogen overtrædelse af en embargo pålagt af EU, USA og/eller FN ved en sådan overførsel eller ved tilvejebringelse af andre økonomiske ressourcer i forbindelse med information, software og dokumentation fra Siemens, herunder også begrænsningerne af indenlandske virksomheder og forbud mod at by-passe disse embargoer
• En sådan type information, software og dokumentation fra Siemens ikke er beregnet til brug i forbindelse med våben eller atomteknologi
• Reglerne om alle gældende sanktionerede partilister i EU og USA om handel med enheder, personer og organisationer opført deri, tages i betragtning.
10.3. Hvis det er nødvendigt at få myndigheder eller Siemens til at udføre eksportkontrol, skal brugeren, på opfordring af Siemens, straks give Siemens alle oplysninger vedrørende den givne slutbruger, den givne lokation, og den givne påtænkte anvendelse af information, software og dokumentation leveret af Siemens, samt eventuelle eksportkontrolrestriktioner.
10.4. Brugeren skal holde Siemens skadesløs fra og mod ethvert krav, domsforhandlinger, handlinger, bøder, tab, omkostninger og skader, der udspringer af eller i forbindelse med enhver manglende overholdelse af eksportkontrolordninger fra brugerens side, og brugeren skal erstatte Siemens for alle tab og udgifter som følge heraf, medmindre en sådan manglende overholdelse ikke skyldtes fejl fra brugeren. Denne bestemmelse indebærer ikke en ændring i bevisbyrden.
10.5. Siemens 'forpligtelse’ til at overholde en aftale er underlagt det forbehold, at overholdelsen ikke forhindres af forhold, der udspringer af national og international udenrigshandel og toldkrav samt importforbud eller andre sanktioner.

 

11. Databeskyttelse
Til indsamling, brug og bearbejdning af personligt identificerbare oplysninger om brugeren af Siemens website, skal Siemens overholde gældende love om databeskyttelse. Siemens websitepolitik om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig som hyperlink på Siemens website og/eller på: www.siemens.com.

 

12. Supplerende overenskomster, retsområde, gældende lov
12.1. Eventuel supplerende aftale skal ske skriftligt.
12.2. Retsområdet skal være München, hvis brugeren er handlende i henhold til den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch).
12.3. De enkelte sider på Siemens website drives og administreres af Siemens AG og/eller dets datterselskaber. Siderne er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det land, hvor den ansvarlige virksomhed har sin forretning. Siemens giver ingen garanti for, at information, software og/eller dokumentation på Siemens website er passende eller til rådighed for visning eller downloads uden for det pågældende land. Hvis brugerne får adgang til Siemens website uden for det pågældende land, er de udelukkende ansvarlig for at overholde alle gældende, lokale love. Adgang til Siemens information, software og/eller dokumentation på websites i lande, hvor den type indhold er ulovligt, er forbudt. I så fald, og hvis brugeren forsøger at gøre forretninger med Siemens, skal brugeren kontakte den landeansvarlige hos Siemens i det pågældende land.
12.4. Disse betingelser for brug er underlagt lovene i Tyskland og alle disputer vedrørende brugsbetingelserne eller emner inden for disse skal løses i overensstemmelse med lovene i Tyskland, med undtagelse af konfliktende lovregler. Anvendelsen af FN’s konvention om aftaler vedrørende internationale køb (CISG) af 11. april 1980, er udelukket.