Информация за компанията

СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

гр. София 1309, ул. Кукуш № 2

+359 2 800 7172

siemens.healthcare.bg.team@siemens-healthineers.com


Сервизно обслужване

+359 (2) 800 8040

service.bg.team@siemens-healthineers.com


СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203474500, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, ул. Кукуш № 2, с идентификационен номер по ДДС: BG 203474500, представлявано заедно от регистрираните управители д-р Тодор Сашков Воденичаров и Станислава Димитрова Христова.