Technologia Integri-sense™

Technologia Integri-sense gwarantuje wiarygodne wyniki pacjentów. System przeprowadza częste kontrole jakości i integralności każdej próbki pacjenta przed, w trakcie i po jej analizie. Trzy poziomy niezależnej automatycznej kontroli jakości, procedury kalibracyjne i zaawansowane algorytmy oprogramowania działają wspólnie, aby analizator RAPIDPoint 500e był gotowy do zapewnienia wiarygodnych, mających zastosowanie klinicznie wyników testów za każdym razem. 


Automatic quality control

Kartridż AQC zapewnia wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. Jest ona w pełni programowalna zgodnie z obowiązującymi w danej placówce wymogami (możliwość wykonania kontroli jakości na określonych poziomach i w określonym czasie).Kontrola ta obejmuje trzy niezależne poziomy stężeń analitów w zakresie o znaczeniu klinicznym. 

 • Pomiary kontroli jakości  potwierdzają, że uzyskane wyniki badań są wiarygodne 
 • Procedura pomiaru materiału do kontroli jakości i materiału biologicznego pacjenta w kartridżu pomiarowym jest dokładnie taka sama. 
 • Graniczne wartości kontroli jakości są dostosowane do potrzeb klinicystów w taki sposób, aby maksymalnie wyeliminować błędy pomiarów próbek pacjenta spowodowanych błędnymi odczytami kontroli jakości. 
 • Analizator RAPIDPoint® 500e jest zgodny z wytycznymi CLSI, CLIA i normą ISO 15189. Wykresy Levey-Jenningsa są dostępne w analizatorze.

Użytkownik może zawsze porównać jak zmieniały się wyniki z miesiąca na miesiąc oraz z roku na rok. 


Automatic system calibration

Rutynowe kalibracje w ustalonych odstępach czasu korygują przesunięcie lub nachylenie dryftu danego parametru analitycznego bez udziału operatora. 

 • Pełna automatyczna kalibracja obejmuje pomiar punktu zerowego  i nachylenia krzywej parametru tHb. 
 • Zapobieganie błędnym wynikom poprzez wyłączenie danego parametru w przypadku niepowodzenia kalibracji. 
 • Możliwość przerwania kalibracji w celu oznaczenia próbki pilnej. 
 • Kalibracja retrospektywna (Retrocal) inicjowana jest automatycznie w odpowiedzi na jedną z dwóch sytuacji: (1) podczas inicjalizacji kartridża pomiarowego i (2) gdy w czujnikach pomiarowych zostanie wykryty nadmierny dryft. 
 • Retrocal minimalizuje potencjalny wpływ substancji interferujących na czujniki, na przykład benzalkonium.. Jeżeli taka substancja zostanie wykryta, analizator wyświetli flagę ostrzegawczą w czasie rzeczywistym, aby powiadomić operatora i zalecić ostrożność przy interpretowaniu wyników pomiaru sodu.

Analizatory pracują i raportują zgodnie ze specyfikacjami. 


Advanced sample management

Uniwersalny port próbek chroni osoby obsługujące analizator przed zagrożeniami biologicznymi, a sposób puszczenia próbki nie wpływa na wyniki. 

 • System wykorzystuje znormalizowaną procedurę pobierania próbek przy użyciu zarówno strzykawek, jak i kapilar, bez potrzeby stosowania adapterów próbek. 
 • Szybka wymiana portu próbek zajmuje około 90 sekund. 
 • Automatyczna aspiracja próbek bez użycia rąk i zaawansowane metody zapobiegania skrzepom oraz ich usuwania ułatwiają obsługę.

Port próbek zapewnia niezmiennie dokładne wyniki i ogranicza przestoje do minimum. 


Comprehensive CO-oximetry

Precyzyjny pomiar optyczny i raportowanie zawartości frakcji hemoglobiny w próbce oraz wysycenia tlenem dostarczają klinicystom niezbędnych informacji diagnostycznych. 

Hemoliza próbki nie jest wymagana. Pomiar absorbancji przy wielu długościach fali na krótkiej ścieżce optycznej pozwala na uzyskanie precyzyjnego wzorca spektralnego. Analizator automatycznie wykrywa i koryguje odchylenia, które są powodowane przez typowe zakłócenia. Algorytmy automatycznie korygują efekt rozproszenia światła z membran erytrocytów. Analizator raportuje wyniki pomiaru tHb, sO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb i całkowitej bilirubiny noworodkowej z taką samą dokładnością jak w metodach hemolizowanych. CO-oksymetria pomaga w ocenie stanu natlenienia organizmu pacjenta.