Siemens Healthineers Data Privacy Policy

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto uděluji společnosti Siemens Healthcare, s. r.o., se sídlem Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4, IČ 04179960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166 (dále jen "Siemens Healthcare” nebo “Správce"), v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, dobrovolně svůj kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen "souhlas") uvedených ve formuláři žádosti o zaměstnání, v zaslaném životopise a/nebo motivačním dopise (dále jen "osobní údaje").
Souhlas poskytuji na dobu pěti let od poskytnutí osobních údajů a jsem si vědom/a, že svůj souhlas můžu kdykoli písemně na adrese Správce odvolat. Souhlas poskytuji pro účely vyhodnocení možnosti uzavření pracovněprávního poměru nebo jiné formy spolupráce mezi mnou a Siemens Healthcare, s.r.o. Souhlasím, aby Správce poskytl mé údaje pro výše uvedené účely i jiným společnostem skupiny Siemens v České republice nebo jiné společnosti, se kterou pro tyto účely má uzavřenou smlouvu.
Jsem informován/a o tom, že mé osobní údaje budou zpřístupněny pouze osobám pracujícím v personálním oddělení Siemens Healthcare, s.r.o. nebo osobám účastnícím se procesu výběru nových zaměstnanců Siemens a mohou předávány a zpřístupňovány pouze společnostem v rámci skupiny Siemens.
Jsem si vědom/a, že své údaje poskytuji dobrovolně a jejich neposkytnutí nebude mít právní důsledky vůči mé osobě. Bez souhlasu ke zpracování osobních údajů však Siemens Healthcare, s.r.o. nemůže mou osobu zařadit do databáze uchazečů a kontaktovat mne v případě otevření volné pozice v budoucnu. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán.
Kdykoliv se můžu obrátit na Správce s žádostí o informaci o osobních údajích, které o moji osobě zpracovává. Pokud zjistím, že Siemens Healthcare, s.r.o. porušuje povinnosti v oblasti ochrany mých osobních údajů, mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Závazek společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. k ochraně osobních údajů
Pro společnost Siemens Healthcare, s.r.o. je důležité zajistit ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů. Při našem podnikání se proto řídíme příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. Níže uvedené zásady Vám pomohou porozumět, které osobní údaje je společnost Siemens Healthcare, s.r.o. oprávněna shromažďovat, jakým způsobem je používá a chrání a komu je může poskytnout.

Osobní údaje
Siemens Healthcare, s.r.o. nebude shromažďovat žádné Vaše osobní údaje (např. jméno, adresu, telefon nebo e-mailovou adresu) prostřednictvím našich internetových stránek, pokud nám je dobrovolně neposkytnete (např. v rámci registrace, průzkumu) nebo k tomu neudělíte souhlas nebo pokud to jinak neumožňují příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Účel použití
Pokud nám své osobní údaje poskytnete, běžně je používáme při odpovědi na vaše dotazy, zpracování objednávky nebo k poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám. Na podporu vašich vztahů se zákazníky jsme dále oprávněni:

  • osobní údaje ukládat a zpracovávat a poskytnout je společnostem přidruženým ke koncernu Siemens ve světě, aby lépe porozuměly Vašim obchodním potřebám a způsobu, jak dále zlepšovat produkty a služby, nebo
  • tyto osobní údaje použít (my nebo třetí strana naším jménem), abychom Vás kontaktovali ohledně nabídky na podporu Vašich obchodních potřeb nebo internetového průzkumu s cílem lépe porozumět potřebám zákazníků.

Pokud se rozhodnete své osobní údaje na podporu vztahů se zákazníky (zejména za účelem přímého marketingu nebo průzkumu trhu) nezpřístupnit, budeme Vaše rozhodnutí respektovat. S výjimkou společností přidružených ke koncernu Siemens neposkytneme ani jinak nezpřístupníme Vaše osobní údaje třetím stranám.

Omezení účelu
Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím internetu, Siemens Healthcare, s.r.o. shromažďuje, používá nebo poskytuje pouze za účelem, který je Vám znám, s výjimkou případů, kdy:

  • je to vyžadováno zákonem nebo příslušnými státními nebo soudními orgány,
  • se provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti Siemens,
  • je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na Váš návrh,
  • se jedná o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem,
  • je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Siemens Healthcare, s.r.o., např. záměrným útokům na informační systémy společnosti Siemens Healthcare, s.r.o.


Údaje o komunikaci nebo využití služby
Pokud k přístupu na naše internetové stránky využíváte telekomunikační prostředky, dochází k vytváření komunikačních dat (např. IP adresa) nebo údajů o využití služby (např. informace o začátku, konci a rozsahu každého přístupu nebo informace o telekomunikačních službách, které jste použil/a). Tato data se mohou týkat i osobních údajů. Pokud to bude nezbytně nutné, budou Vaše údaje o komunikaci nebo využití služeb shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s příslušným právním rámcem pro ochranu osobních údajů.

Automatické shromažďování jiných než osobních údajů
Když vstupujete na naše internetové stránky, můžeme automaticky (tzn. nikoli prostřednictvím registrace) shromažďovat údaje jiné než osobní povahy (např. ohledně používaného typu internetového vyhledávače a operačním systému, názvu domény stránky, z které přistupujete, počtu návštěv, průměrné době strávené na stránce, zobrazených stránek, apod.). Tyto údaje jsme oprávněni používat a poskytnout je ostatním přidruženým společnostem za účelem sledování atraktivity internetových stránek a zlepšování jejich výkonu a obsahu.

„Cookies“ – informace automaticky ukládané na vašem počítači
Když si prohlížíte některou z našich stránek, může docházet k ukládání údajů na Vašem počítači ve formě „cookies“, podle nichž bude při každé příští návštěvě automaticky rozpoznán Váš počítač. Cookies jsou pro nás v mnoha ohledech užitečné a pomáhají nám například při úpravě stránky, aby lépe vyhovovala Vašim zájmům nebo aby se uložilo Vaše heslo a nemusel/a jste ho pokaždé zadávat znovu. Pokud nechcete dostávat cookies, nakonfigurujte si svůj vyhledávač tak, aby z pevného disku vymazal všechny cookies, blokoval je, nebo abyste byl/a vždy před uložením cookie upozorněn/a.

Děti
Společnost Siemens Healthcare, s.r.o. nebude vědomě shromažďovat osobní údaje dětí, aniž by si vyžádala předchozí souhlas rodičů, je-li to příslušnými právními předpisy požadováno. Osobní údaje dítěte použijeme nebo poskytneme pouze v rozsahu povoleném zákonem, budeme požadovat souhlas rodičů v souladu s lokálními právními předpisy a předpisy na ochranu dítěte. Pojem „dítě“ nebo „děti“ se řídí všemi příslušnými právními předpisy a vnitrostátními i regionálními kulturními zvyklostmi.

Zabezpečení
Společnost Siemens Healthcare, s.r.o. používá na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo před neoprávněným poskytnutím nebo přístupem technická a organizační bezpečnostní opatření.

Odkazy na jiné internetové stránky
Internetové stránky společnosti Siemens obsahují odkazy na jiné stránky. Za způsob ochrany údajů nebo obsah jiných internetových stránek nenese společnost Siemens Healthcare, s.r.o. žádnou odpovědnost.

Otázky a připomínky
Společnost Siemens Healthcare, s.r.o. odpoví na oprávněné požadavky na informaci o zpracování Vašich osobních údajů a jejich opravu, doplnění nebo vymazání případných nepřesností nebo likvidaci osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad na ochranu osobních údajů (např. pro případ přezkoumání a aktualizace vašich osobních údajů), klikněte na tlačítko „Kontakt“ a zašlete nám své dotazy a zpětný kontakt. S rozvojem internetu se bude dále rozvíjet i naše politika na ochranu osobních údajů. Veškeré případné změny budou uvedeny na této stránce. Pravidelně tuto stránku kontrolujte kvůli případným aktualizacím.

Business Partner Privacy Notice