Oznámení o ochraně osobních údajů Siemens Healthineers

Verze: Srpen 2021

Ochrana osobních údajů je pro společnost Siemens Healthineers AG, 127, 91052 Erlangen, Německo a její přidružené společnosti včetně české společnosti Siemens Healthcare, s.r.o., důležitá. Následující Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Siemens Healthineers zpracovává Vaše osobní údaje, a zároveň popisuje Vaše práva týkající se zpracování a ochrany osobních údajů.

Správce

Společnost Siemens Healthineers (dále „Siemens Healthineers nebo „my“), uvedená v části „Korporátní informace“ bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů jako Správce.

Zpracování Vašich osobních údajů

Siemens Healthineers zpracovává Vaše osobní údaje jako součást Vašeho používání našich webových stránek a online služeb, jak je popsáno v následujícím textu:

Používání webových stránek

Během toho, jak používáte naše webové stránky, společnost Siemens Healthineers zpracovává informace, které jsou technicky nezbytné pro uskutečnění komunikace, a které nám mohou být automaticky zaslány prostřednictvím Vašeho prohlížeče nebo zařízení, např. IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, navštívené stránky, datum a čas žádosti.

Tyto informace zpracováváme s cílem umožnit Vám návštěvu webových stránek, zlepšit a zrychlit prezentaci webových stránek, přizpůsobit a připravit informace nabízené konkrétním cílovým skupinám a navrhnout webové stránky podle preferencí uživatele.

Navíc tyto informace zpracováváme i proto, abychom zajistili dodržování našich Podmínek používání, abychom uplatňovali právní nároky nebo se před nimi bránili a abychom předešli podvodnému nebo obdobnému řízení, včetně útoků na naši IT infrastrukturu.

Právním základem zpracování je ochrana oprávněných zájmů společnosti Siemens Healthineers jako provozovatele webových stránek (Článek 6 odstavec 1 písm. f) nařízení GDPR).

Odběr informací a účast na průzkumech

Na našich webových stránkách můžete odebírat různé informace, jako například odběr novinek nebo nám můžete poskytnout připomínky a zpětnou vazbu prostřednictvím účasti na našich průzkumech. Společnost Siemens Healthineers zpracovává osobní údaje, které zadáte prostřednictvím webové stránky, např. kontaktní údaje, jakými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo připomínky.

Společnost Siemens Healthineers využívá tyto osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí požadovaných informací, na zpracování připomínek a zpětné vazby a pro přizpůsobení a připravení informací nabízených pro konkrétní cílové skupiny.

Právním základem zpracování je Váš souhlas (Článek 6 odstavec 1 písm. A) nařízení GDPR).

Použití kontaktních formulářů a chatbotů

V případě zájmu nás můžete kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů a chatu, které najdete na naší webové stránce, a pokud je to nutné poskytnout nám Vaše kontaktní údaje. Siemens Healthineers zpracovává kontaktní údaje, jakými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, které poskytnete a stejně tak zpracovává informace, které poskytnete v žádosti o podporu, za účelem odpovědi a objasnění Vašeho kontaktu nebo žádosti.

Právním základem pro zpracování je Váš souhlas (Článek 6 odstavec 1 písm. A nařízení GDPR). V případě, pokud je Vaše žádost zaměřena na uzavření smlouvy, právním základem zpracování je plnění smlouvy. (Článek 6 odst. 1 písm. B) GDPR).

Online služby

Na našich webových stránkách se můžete registrovat v různých Online službách společnosti Siemens Healthineers poskytnutím Vašich osobních údajů, např. za účelem přístupu do technických dokumentů našich produktů nebo na výměnu informací v uživatelských fórech.

Siemens Healthineers zpracovává osobní údaje, které jste zadali při používání Online služeb společnosti např. při registraci nebo při přihlášení, jako jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, připomínky nebo příspěvky na fórech).

Siemens Healthineers zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

• poskytnutí služeb a funkcí Online služeb a správy jejich používání; nebo umožnění použití služeb a funkcí Online služeb;

• ověření Vaší totožnosti a umožnění uživatelské autentizace;

• zajištění dodržování našich Podmínek používání, uplatnění právních nároků nebo bránění proti nim, a zabránění podvodnému nebo obdobnému řízení, včetně útoků na naši IT infrastrukturu.

Právním základem pro zpracování je Váš souhlas (Článek 6 odstavec 1 písm. A) nařízení GDPR), plnění smlouvy (Článek 6 odst. 1 písm. B) GDPR) nebo ochrana oprávněných zájmů společnosti Siemens Healthineers jako poskytovatele Online služeb (Článek 6 odstavec č. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Zpracování osobních údajů týkajících se Vašeho obchodního vztahu se Siemens Healthineers

V rámci obchodních vztahů se společností Siemens Healthineers zpracováváme osobní údaje kontaktních osob zákazníků, zainteresovaných stran, obchodních partnerů, dodavatelů a partnerů (dále jen "obchodních partnerů"). Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů obchodních partnerů společnosti Siemens Healthineers v dolní části stránky "Ke stažení".

Cookies

Na této webové stránce používáme cookies. Další informace týkající se cookies naleznete v našem Oznámení o používání cookies. Popisují také, jak můžete namítat proti používání cookies.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky společnosti Siemens Healthineers, a ne na webové stránky a aplikace třetích stran. Webové stránky společnosti Siemens Healthineers mohou obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran, které by vás mohly zajímat. Společnost Siemens Healthineers není zodpovědná za shromažďování, zpracování a použití Vašich údajů webovými stránkami a aplikacemi, které nejsou provozovány společností Siemens Healthineers, ani za jejich obsah. Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů.

Mobilní aplikace

Společnost Siemens Healthineers také nabízí celou řadu aplikací, které si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení, například do svého smartphonu (dále jen jako "Mobilní aplikace"). Některé z těchto aplikací mají svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů. Tato oznámení o ochraně osobních údajů si můžete prohlédnout v obchodě s aplikacemi před stažením mobilní aplikace a také v samotné mobilní aplikací.

Příjemci a zveřejňování dat

Pro účely specifikované výše, Siemens Healthineers může spolupracovat s jinými přidruženými společnostmi a externími poskytovateli služeb a mohou proto poskytnout nebo přenést Vaše osobní údaje následujícím příjemcům:

• jiným společnostem skupiny Siemens Healthineers a Siemens,

• poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají údaje v rámci poskytování služeb pro společnost Siemens Healthineers (např.: poskytovatelé služeb pro údržbu IT, zpracování požadavků, správu identit uživatelů);

• soudem, rozhodčím soudem, orgánem, právním zástupcem, pokud je to nezbytné k dodržování příslušných právních předpisů nebo na provádění, výkon nebo bránění právních nároků.

Jako globální společnost má společnost Siemens Healthineers také pobočky v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (dále jen "třetí země") a spolupracuje s externími poskytovateli služeb, kteří mohou být také umístění ve třetích zemích. Třetí země jsou země, ve kterých příslušné právní předpisy nezaručují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako v rámci EHP.

V případě, že příjemci Vašich osobních údajů působí v třetích zemích, pro které Evropská Komise nepřijala rozhodnutí o přiměřenosti v tom smyslu, že v těchto zemích existuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, společnost Siemens Healthineers přijme další opatření k provádění vhodných záruk na ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

Vaše osobní údaje proto postoupíme společnostem Siemens Healthineers a společnostem Siemens v třetích zemích pouze v případě, že implementovali Závazná podniková pravidla společnosti Siemens na ochranu osobních údajů – Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules - BCR) schválené dozorným orgánem na ochranu osobních údajů. Další informace o Siemens BCR viz, „Ke stažení " v dolní části této stránky.

Osobní údaje se přenášejí na externí příjemce třetích zemí pouze pokud například (i) uzavřeli Standardní smluvní doložky EU se společností Siemens Healthineers nebo (ii) zavedli Závazná podniková pravidla (BCR).

Další informace o příslušných zárukách naleznete na těchto odkazech:

Standardní smluvní doložky EU;

Závazná podniková pravidla.

Další informace a kopie implementovaných opatření je možné získat na požádání od Organizace na ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers (Viz kontaktní informace v části "Kontakt").

Doba uchovávání

Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, dokud je nezbytné plnit účel samotného zpracování (např. dokud není úplně objasněna věc, kvůli které jste nás kontaktovali) nebo dokud neodvoláte svůj souhlas nebo nenamítáte, zda neexistuje žádný právní základ nebo naléhavé oprávněné důvody pro zpracovávání osobních údajů.

V rozsahu, v jakém společnost Siemens Healthineers potřebuje zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo pokud je zpracování nezbytné pro založení, uplatnění nebo bránění právních nároků, v takovém rozsahu společnost uchovává Vaše osobní údaje až do tehdy, než dojde ke splnění zákonné povinnosti nebo uplatnění právních nároků.

Vaše práva

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v EU / EHP máte právo, za předpokladu, že jsou splněny příslušné právní požadavky, na:

•na to, aby Siemens Healthineers poskytl potvrzení o tom, zda se osobní údaje, týkající se Vaší osoby, zpracovávají nebo ne, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům, jakož i dalším informacím,

•na to, aby Siemens Healthineers opravil nesprávné osobní údaje týkající se Vaší osoby,

•na to, aby Siemens Healthineers Vaše osobní údaje vymazal,

•na to, aby Siemens Healthineers omezil zpracování Vašich osobních údajů,

•na to, abyste mohli získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti Siemens Healthineers ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat, aby byly Vaše informace předány jinému příjemci,

•na to, abyste mohli namítat zpracování Vašich osobních údajů společností Siemens Healthineers a namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud je zpracování Vašich osobních údajů založené na oprávněných zájmech.

Pokud jste vyjádřili souhlas se zpracováním svých osobních údajů ze strany společnosti Siemens Healthineers, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat s účinky do budoucnosti, tj. odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, ke kterému na základě Vašeho souhlasu došlo před jeho odvoláním. V případě odvolání Vašeho souhlasu společnost může zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém může podložit zpracování osobních údajů na jiném právním základě.

Pokud si přejete uplatnit kterékoliv z Vašich práv, kontaktujte prosím Organizaci pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers (Viz kontaktní informace v části "Kontakt").

Kontakt pro otázky a stížnosti, Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers a Organizace pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers poskytují podporu v oblasti všech otázek týkajících se ochrany osobních údajů i v případě připomínek pochybností nebo stížností. Pověřence pro ochranu osobních údajů a Organizaci pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers lze kontaktovat prostřednictvím portálu Let us know – Data Privacy nebo e-mailem dataprivacy.func@siemens-healthineers.com.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers a Organizace pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers vždy vynaloží veškeré úsilí na vybavení a nápravu Vaší žádosti nebo stížnosti. Navíc kromě možnosti kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers a Organizace pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers máte kdykoliv možnost obrátit se na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů se svou stížností nebo dotazem. Přehled vnitrostátních a mezinárodních orgánů pro ochranu osobních údajů je dostupný zde.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se pravidelně aktualizuje. Datum poslední aktualizace je uveden na začátku tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali za účelem kontroly případné aktualizace.

Ke stažení

Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules "BCR")

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Siemens Healthineers pro Obchodní partnery

Oznámení o ochraně osobních údajů při návštěvách zákazníků

Oznámení Siemens Healthineers o ochraně osobních údajů pro marketing