Podmínky používání

1. Rozsah

1.1 Tyto Podmínky používání společnosti Siemens Healthcare, s.r.o., a společností skupiny Siemens Healthineers (tj. Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Německo a její přidružené společnosti), společně dále jen "Siemens Healthineers" nebo "skupina Siemens Healthineers", upravují používání webových stránek poskytovaných společnostmi skupiny Siemens Healthineers (dále jen "webové stránky Siemens Healthineers"). Jakékoli používání webových stránek Siemens Healthineers je povoleno výhradně na základě těchto Podmínek používání, které mohou být doplněny, změněny nebo nahrazeny jinými podmínkami, např. pro nákup produktů a služeb, a to výhradně na základě rozhodnutí společnosti Siemens Healthineers. Uživatel přijímá tyto Podmínky používání v jejich aktuálním znění při každém přihlášení, nebo pokud není přihlášení vyžadováno, při zahájení používání webových stránek Siemens Healthineers.


2. Služby

2.1 Společnost Siemens Healthineers nabízí na webových stránkách společnosti Siemens Healthineers konkrétní informace, software a v některých případech i příslušnou dokumentaci, které si lze prohlédnout nebo stáhnout.

2.2 Společnost Siemens Healthineers může kdykoli přerušit provoz celé webové stránky Siemens Healthineers nebo její části. Společnost Siemens Healthineers nenese žádnou odpovědnost za další dostupnost webové stránky Siemens Healthineers.

2.3 Společnost Siemens Healthineers může Uživatelům kdykoli odepřít přístup na webovou stránku Siemens Healthineers, a to bez předchozího upozornění a bez udání důvodů.

3. Registrace, heslo

3.1 Některé stránky webové lokality Siemens Healthineers mohou být chráněny heslem. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů obchodních transakcí mají k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Společnost Siemens Healthineers si vyhrazuje právo odmítnout registraci jakéhokoli uživatele podle vlastního uvážení. Siemens Healthineers si rovněž vyhrazuje právo zavést povinnou registraci pro určité části webových stránek Siemens Healthineers, a to i v případě, že byly dříve volně přístupné. Společnost Siemens Healthineers může kdykoli a bez udání důvodu zablokovat uživatelům přístup do jedné nebo více oblastí chráněných heslem zablokováním uživatelského účtu (definováno níže).

Výše uvedené platí zejména v případě, že uživatel

• používá falešnou identitu za účelem uvedení ostatních v omyl;

• poruší tyto Podmínky používání nebo zanedbá svou povinnost péče o uživatelský účet; nebo

• delší dobu nepoužívá webové stránky společnosti Siemens Healthineers.

3.2 Uživatel je povinen při registraci uvést správné údaje a informovat společnost Siemens Healthineers online a bez zbytečného odkladu, pokud se tyto údaje v průběhu času změní. Uživatel musí zajistit, aby e-mailová adresa poskytnutá společnosti Siemens Healthineers byla aktuální a aby na ní bylo možné uživatele kontaktovat.

3.3 Po registraci obdrží uživatel přístupový kód obsahující uživatelské jméno a heslo ("uživatelský účet"). Při prvním přístupu je uživatel povinen změnit heslo poskytnuté společností Siemens Healthineers na heslo, které zná pouze on sám. Uživatelský účet umožňuje uživateli prohlížet nebo měnit své údaje nebo v případě potřeby odvolat souhlas se zpracováním údajů.

3.4 Uživatel odpovídá za všechny transakce a další činnosti prováděné prostřednictvím uživatelského účtu a je povinen zajistit, aby jeho uživatelský účet nebyl přístupný třetím osobám. Po ukončení práce s online systémem je uživatel povinen odhlásit se ze všech webových stránek chráněných heslem. Pokud se uživatel dozví o zneužití svého uživatelského účtu třetími osobami, musí o tom bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem informovat společnost Siemens Healthineers.

3.5 Po obdržení oznámení uvedeného v odstavci 3.4 společnost Siemens Healthineers odepře Uživateli přístup na jedno nebo více míst chráněných heslem pro daný Uživatelský účet. Přístup bude znovu povolen pouze na základě žádosti zaslané společnosti Siemens Healthineers nebo po opětovné registraci uživatele.

3.6 Uživatel může kdykoli písemně požádat o zrušení své registrace za předpokladu, že toto zrušení neohrozí nebo neznemožní řádné plnění smluvních závazků. Na základě takové žádosti společnost Siemens Healthineers vymaže všechny údaje o uživateli a všechny ostatní osobní údaje uživatele v souladu s platnými právními předpisy, a to ihned poté, co tyto údaje již nebudou potřebné.

4. Práva na používání informací, softwaru a dokumentace

4.1 Veškeré používání informací, softwaru a dokumentace poskytovaných společností Siemens Healthineers na webových stránkách Siemens Healthineers a jejich aktualizací (dále jen "obsah webových stránek") se řídí těmito podmínkami používání nebo příslušnými licenčními podmínkami dohodnutými se společností Siemens Healthineers. Speciálně dohodnuté licenční podmínky mají vždy přednost před těmito Podmínkami používání.

4.2 Společnost Siemens Healthineers uděluje Uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci k užívání Obsahu webových stránek v rozsahu dohodnutém mezi společností Siemens Healthineers a Uživatelem nebo, pokud taková dohoda neexistuje, v souladu se zjevně zamýšleným účelem společnosti Siemens Healthineers při jeho zpřístupnění.

4.3 Software bude bezplatně zpřístupněn pouze v objektovém kódu. Zdrojový kód nebude zpřístupněn s výjimkou zdrojového kódu volně šiřitelného softwaru tzv. "open source", jehož platné licenční podmínky mají v případě přenosu takového softwaru přednost před těmito podmínkami použití a které vyžadují zpřístupnění zdrojového kódu. V takovém případě Siemens Healthineers zpřístupní zdrojový kód na základě náhrady nákladů.

4.4 Uživatel nesmí obsah webových stránek společnosti Siemens Healthineers šířit třetím osobám ani jej jinak zpřístupňovat. Pokud to není výslovně povoleno závaznými právními předpisy, uživatel nesmí upravovat, zpětně analyzovat (tzv. reverzní inženýrství) nebo překládat (dekompilace či tzv. disassembling) nebo extrahovat software nebo jeho části, které jsou součástí obsahu webových stránek. Uživatel si může vytvořit jednu záložní kopii softwaru, pokud je to nutné pro zajištění jeho používání.

4.5 Obsah webových stránek je chráněn autorským právem, mezinárodními úmluvami o autorských právech a dalšími zákony a úmluvami týkajícími se duševního vlastnictví a uživatel je povinen je dodržovat. Uživatel zejména nesmí z obsahu webových stránek odstraňovat alfanumerické kódy, značky nebo upozornění na autorská práva.

4.6 Obecní ustanovení o počítačovém programu uvedená v § 65 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto ustanovením dotčena.

5. Duševní vlastnictví

5.1 Bez ohledu na ustanovení článku 4 těchto Podmínek používání nesmí být jakékoli Ochranné známky Siemens Healthineers a další obsah Siemens Healthineers zpřístupněný na Webových stránkách Siemens Healthineers upravován, kopírován, reprodukován, prodáván, pronajímán, doplňován nebo jinak používán bez předchozího písemného souhlasu společnosti Siemens Healthineers.

5.2 Tyto Podmínky používání neudělují Uživateli žádná autorská práva ani jiná práva duševního vlastnictví, včetně licencí, patentových práv, obchodních značek nebo užitných vzorů, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách, a ani se neočekává, že by tak společnost Siemens Healthineers učinila.

6. Povinnosti uživatele

6.1 Při používání webových stránek společnosti Siemens Healthineers nesmí uživatel poškozovat nebo porušovat osobnostní práva třetích osob; narušovat veřejnou morálku;

• porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva;

• nahrávat, ukládat nebo distribuovat jakýkoli obsah, který obsahuje záměrně škodlivý software (malware), jako jsou viry, trojské koně, červi, spyware a další škodlivé programy;

• nahrávat, ukládat nebo distribuovat hypertextové odkazy nebo obsah, který je nezákonný, porušuje povinnost mlčenlivosti nebo je obsahem, ke kterému uživatel nemá oprávnění;

• šířit propagační materiály nebo nevyžádané e-maily ("spam"), včetně falešných upozornění na viry, závady apod.

• nabízet nebo vyzývat k účasti v loterii, sněhové kouli, řetězovém dopisu, pyramidové hře nebo podobné činnosti.

6.2 Pokud Uživatel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z těchto Podmínek používání, bude mu bez ohledu na opravné prostředky, které má společnost Siemens Healthineers k dispozici, okamžitě odepřen přístup na Webové stránky společnosti Siemens Healthineers.

7. Obsah třetích stran

7.1 Webové stránky společnosti Siemens Healthineers mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Siemens Healthineers nekontroluje obsah a informace uvedené na těchto webových stránkách, neodpovídá za ně ani za ně nenese odpovědnost. Společnost Siemens Healthineers navíc tyto webové stránky třetích stran ani jejich obsah nijak neschvaluje ani o nich nečiní žádná prohlášení. Uživatel používá tyto webové stránky výhradně na vlastní riziko.

7.2 Webové stránky společnosti Siemens Healthineers mohou příležitostně obsahovat informace nebo údaje poskytnuté třetími stranami, jako jsou (mimo jiné) příspěvky uživatelských skupin. Společnost Siemens Healthineers nenese žádnou odpovědnost za tyto informace nebo údaje poskytnuté třetími stranami.

8. Právní a faktické vady

8.1 Jakákoli záruka nebo odpovědnost za právní nebo faktické vady obsahu webových stránek, ať už zjevné nebo skryté, je vyloučena, včetně vad týkajících se přesnosti, úplnosti, prodejnosti a/nebo vhodnosti pro daný účel, neexistence nároků nebo práv třetích stran, s výjimkou případů úmyslného jednání, podvodu, hrubé nedbalosti, zranění nebo smrti.

8.2 Obsah webových stránek může obsahovat obecné popisy technických možností jednotlivých produktů, které nemusí být v určitých případech k dispozici (např. v důsledku změny produktu). Tyto popisy nelze vykládat jako smluvní záruky a uživatel souhlasí s tím, že požadované vlastnosti výrobku budou uvedeny při jeho prodeji.

9. Další odpovědnost, viry

9.1 Odpovědnost společnosti Siemens Healthineers za faktické a právní vady se určuje podle ustanovení článku 8 těchto Podmínek používání. Jakákoli jiná odpovědnost společnosti Siemens Healthineers je vyloučena, pokud není vyžadována nebo její rozsah není stanoven zákonem, např. v případech úmyslného jednání, podvodu, hrubé nedbalosti, zranění nebo smrti, nedodržení garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajení vady nebo v případě podstatného porušení základních smluvních povinností. V případě podstatného porušení základních smluvních povinností se hradí pouze skutečná škoda; ušlý zisk a jiné druhy následných a jiných škod se nehradí. Nenahrazuje se škoda, která přesahuje škodu, kterou povinná strana v době vzniku smluvního vztahu předvídala jako možný následek porušení své povinnosti nebo kterou mohla předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, které v té době při běžné péči znala nebo měla znát. Výše uvedené neplatí v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

9.2 Přestože společnost Siemens Healthineers usiluje o to, aby Webové stránky Siemens Healthineers byly bez virů a jiného škodlivého softwaru, nemůže Siemens Healthineers v tomto ohledu poskytnout žádnou záruku. Uživatel je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná pro svou vlastní ochranu, aby zajistil odpovídající bezpečnost, a zejména používat antivirové programy před načtením obsahu webových stránek. Kromě toho je uživatel povinen v zájmu své vlastní ochrany přijmout vhodná bezpečnostní opatření a zejména je povinen před stažením jakéhokoli obsahu webových stránek použít antivirový program.

10. Kontroly exportu

10.1 Vývoz některých informací, softwaru a dokumentace může například vyžadovat zvláštní povolení vzhledem k jejich povaze nebo zamýšlenému použití či místu určení. Uživatel musí přísně dodržovat všechny vývozní předpisy týkající se vývozu obsahu webových stránek, zejména předpisy platné v EU a v jednotlivých členských státech EU a USA. Společnost Siemens Healthineers označí obsah webových stránek v souladu se seznamy EU a USA pro kontrolu vývozu.

10.2 Uživatel je zejména povinen zkontrolovat a ověřit, že

• Obsah webových stránek nebude používán pro účely související se zbrojením, jadernou energií, výzbrojí nebo jiným vojenským využitím;

• podnik nebo osoba uvedená na americkém seznamu odmítnutých osob (DPL) nepřijme zboží, software nebo technologie původem z USA;

• podnik nebo osoba uvedená na varovném seznamu USA, seznamu entit USA nebo speciálně označeném seznamu USA nepřijme bez povolení zboží původem z USA; a

• jsou dodržovány výzvy k včasnému varování a pokyny příslušných českých orgánů.

Přístup k softwaru, dokumentaci a informacím na webových stránkách společnosti Siemens Healthineers je povolen pouze v případě, že je v souladu s výše uvedenými podmínkami a zárukami. Pokud uživatel výše uvedené nedodrží, není společnost Siemens Healthineers povinna poskytnout příslušné plnění.

10.3 Na základě žádosti Siemens Healthineers sdělí uživateli příslušné kontakty pro další informace.

11. Výrobky neoznačené značkou Siemens

Výrobky neoznačené značkou Siemens nabízené v katalogu příslušenství jsou vyráběny dodavateli třetích stran, nikoli společností Siemens Healthineers nebo jejími přidruženými společnostmi. Ochranné známky a obchodní názvy tohoto příslušenství jsou vlastnictvím příslušných dodavatelů třetích stran. Společnost Siemens Healthineers nabízí a prodává toto příslušenství jako doplnění sortimentu svých existujících výrobků a řešení pro zdravotní péči.

12. Ochrana dat

Při shromažďování, používání a zpracovávání osobních údajů uživatelů na webových stránkách Siemens Healthineers nebo v souvislosti s nimi dodržuje společnost Siemens Healthineers platné zákony o ochraně osobních údajů a Pravidla ochrany osobních údajů na webových stránkách Siemens Healthineers, která jsou přístupná prostřednictvím hypertextových odkazů na webových stránkách Siemens Healthineers.

13. Dodatečné dohody, soudní příslušnost a rozhodné právo

13.1 Každá dodatečná dohoda musí mít písemnou formu.

13.2 Místně příslušný soud se určuje podle právních předpisů České republiky.

13.3 Společnost Siemens Healthineers neprohlašuje, že obsah nabízený na webových stránkách Siemens Healthineers je vhodný nebo dostupný pro prohlížení nebo stahování v jiných zemích než v České republice. Pokud uživatelé přistupují na webové stránky společnosti Siemens Healthineers z jiných zemí než z České republiky, nesou výhradní odpovědnost za dodržování platných místních zákonů. Přístup k obsahu webových stránek ze zemí, kde je takový obsah nezákonný, je zakázán.

13.4 Tyto Podmínky používání se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory týkající se těchto Podmínek používání nebo vzniklé v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980 je vyloučeno.