Terms of Use

Podmínky užívání


Přehled


1. Rozsah
2. Služby
3. Registrace, heslo
4. Právo na používání informací, softwaru a dokumentace
5. Duševní vlastnictví
6. Povinnosti uživatele
7. Hypertextové odkazy
8. Odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou
9. Jiná odpovědnost, viry
10. Vývozní omezení
11. Ochrana osobních údajů
12. Dodatečné dohody, příslušnost soudu a rozhodné právo

1. Rozsah

1.1 Užívání této internetové stránky patřící společnosti Siemens Aktiengesellschaft a/nebo jejím přidruženým společnostem, dceřiným společnostem (dále jen "Siemens"), dále jen "internetová doména Siemens", se řídí těmito Podmínkami používání. Tyto Podmínky užívání mohou být doplňovány, upravovány nebo nahrazovány jinými podmínkami, např. podmínkami nákupu výrobků a služeb. Přihlášením se nebo, pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetové domény Siemens akceptujete tyto Podmínky užívání v jejich aktuálním znění.


1.2 V případě internetových nabídek určených podnikatelům nebo státním institucím budou tyto subjekty zastupovány uživatelem, přičemž se předpokládá, že tento uživatel má příslušná oprávnění, zmocnění a znalosti a jedná v souladu s nimi.


1.3 Pokud uživatel používá tuto internetovou doménu Siemens jako obchodní zákazník, tak se předpokládá, že jedná v rozsahu činnosti svého podnikání jako podnikatele nebo v rozsahu oprávnění zaměstnance, nebo jedná jako zákazník reprezentující státní nebo samosprávné orgány.

2. Služby

2.1 Internetová doména Siemens obsahuje konkrétní informace a software, a v některých případech i příslušnou dokumentaci, kterou si lze prohlížet a stáhnout


2.2 Společnost Siemens může kdykoli ukončit provoz celé nebo části internetové domény Siemens. Kvůli povaze sítě internet a počítačových systémů, nemůže společnost Siemens nést odpovědnost za to, že internetová doména Siemens nebude k dispozici.

3. Registrace, heslo

3.1 Některé stránky internetové domény Siemens mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí budou mít k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Společnost Siemens si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele. Společnost Siemens si obzvlášť vyhrazuje právo zavést povinnoust registracei pro některé domény, které byly předtím volně přístupné. Společnost Siemens je oprávněna kdykoliv bez udání důvodů zablokovat uživateli přístup do části chráněné heslem zablokováním uživatelského konta (definovaného níže), a to zejména pokud uživatel:


• při registraci vyplní nepravdivé údaje;
• poruší tyto Podmínky používání nebo zanedbá své povinnosti související s uživatelským kontem;
• při přístupu na internetovou doménu nebo při jejím používání uživatel poruší platné zákony; nebo
• delší dobu nepoužívá internetovou doménu Siemens.

3.2 Při registraci je uživatel povinen uvést přesné a pravdivé informace a v případě, že později dojde ke změně těchto informací, aktualizovat je (v maximální možné míře online) co nejdříve. Uživatel musí zajistit, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá společnosti Siemens, byla vždy aktuální, a aby ho na této adrese bylo možné kontaktovat.


3.3 Po zaregistrování dostane uživatel přístupový kód, sestávající z identifikačního čísla uživatele a hesla (dále jen "uživatelské konto"). Při prvním přihlášení je uživatel povinen změnit heslo poskytnuté společností Siemens na jiné heslo, které zná jen on sám. Uživatelský účet umožňuje uživateli prohlížet si nebo měnit již zadané údaje uživatele, resp. zrušit souhlas se zpracováním údajů.


3.4 Uživatel musí zajistit, aby jeho uživatelské konto nebylo přístupné třetím stranám a odpovídá za všechny transakce a ostatní činnosti provedené pomocí svého uživatelského účtu. Po skončení práce s online systémem je uživatel povinen se z internetových domén chráněných heslem odhlásit. Pokud se uživatel dozví, že dochází ke zneužívání jeho uživatelského účtu třetími stranami, musí o tom okamžitě písemně (případně e-mailem) informovat společnost Siemens.


3.5 Po přijetí oznámení specifikovaného v odstavci 3.4 společnost Siemens zablokuje přístup do částí chráněných heslem pro daný uživatelský účet. Přístup bude takovému uživateli obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané společnosti Siemens, nebo po nové registraci.


3.6 Uživatel může kdykoliv písemně požádat o zrušení registrace, za podmínky, že vymazání jeho konta nenaruší řádné plnění smluvních závazků. V takovém případě společnost Siemens odstraní všechny údaje o uživateli, jakož i jiné uložené osobní údaje uživatele, a to bezodkladně.

4. Právo na používání informací, softwaru a dokumentace

4.1 Používání informací, softwaru a dokumentace přístupné na internetové doméně Siemens nebo jejím prostřednictvím se řídí těmito Podmínkami užívání, nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, platnými licenčními podmínkami, které byly předem dohodnuty se společností Siemens. Samostatně dohodnuté licenční podmínky, např. pro stahování softwaru, budou nadřazeny těmto Podmínkám používání.


4.2 Společnost Siemens uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci, kterou není možné poskytovat dále, na využívání informací, softwaru a dokumentace přístupných uživateli prostřednictvím internetové domény Siemens v dohodnutém rozsahu, nebo, pokud takový rozsah nebyl dohodnut, v takovém rozsahu, v jakém společnost Siemens pro daný účel uzná za vhodné.


4.3 Software bude k dispozici bezplatně v objektovém kódu. Uživatelé nebudou mít nárok na zpřístupnění zdrojového kódu. To se netýká zdrojového kódu volně šiřitelného softwaru (open source), jehož licenční podmínky budou nadřazeny těmto Podmínkám používání v případě přenosu takového softwaru, a které vyžadují zpřístupnění tohoto zdrojového kódu. V tomto případě společnost Siemens zdrojový kód zpřístupní výměnou za úhradu nákladů.


4.4 Informace, software a dokumentaci uživatel nesmí za žádných okolností dát k dispozici třetím stranám, a stejně tak je nesmí třetím stranám půjčovat nebo jinak zpřístupnit. Pokud to výslovně nedovoluje platný zákon, uživatel nesmí software nebo dokumentaci žádným způsobem upravovat a zároveň nesmí zpětně analyzovat ani překládat nebo oddělovat části softwaru. Uživatel si smí vyhotovit jednu záložní kopii softwaru, pokud je to potřebané pro zajištění jeho dalšího používání v souladu s těmito Podmínkami používání.


4.5 Informace, software a dokumentace jsou chráněny jak autorským právem, tak i mezinárodními úmluvami o autorském právu a ostatními zákony a úmluvami vztahujícími se na duševní vlastnictví. Uživatel je povinen tyto zákony dodržovat, a především neupravovat, neskrývat nebo neodstraňovat žádné alfanumerické kódy, značky a upozornění o autorských právech z informací, softwaru nebo dokumentace, nebo z jejich kopií.

5. Duševní vlastnictví

5.1 Bez ohledu na konkrétní ustanovení čl. 4 těchto Podmínek používání, žádné informace, obchodní značky a další obsah internetové domény Siemens není možné měnit, kopírovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, používat, nahrazovat nebo jinak používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Siemens.


5.2 S výjimkou práva na užívání a jiných práv výslovně udělených v těchto Podmínkách používání, nejsou uživateli udělována žádná jiná práva, a povinnost udělit taková práva není ani žádným způsobem v těchto Podmínkách užívání zakotvena. Veškerá patentová práva a licence jsou výslovně vyloučeny.


5.3 Společnost Siemens může bezplatně využívat všechny nápady nebo návrhy uložené uživateli na internetovou doménu Siemens pro další vývoj, zlepšování a prodej svých výrobků.

6. Povinnosti uživatele

6.1 Při přístupu na internetovou doménu Siemens a při jejím užívání, uživatel nesmí:

 • poškozovat jiné osoby, zejména nezletilé, nebo poškozovat jejich osobnostní práva;
 • způsobem používání porušovat zásady etiky;
 • porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva;
 • předávat data obsahující viry, trojské koně nebo jiné programy, které by mohly poškozovat údaje;
 • přenášet, ukládat nebo odevzdávat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterým nevlastní práva, zejména v případech, kdy tyto odkazy nebo jejich obsah porušují povinnost utajení informací nebo jsou v rozporu se zákonem nebo
 • rozesílat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. "spam") nebo falešná upozornění o virech, závadách nebo podobné materiály, nebo žádat o účast v loteriích, řetězových dopisech, pyramidových hrách apod.

6.2 Společnost Siemens může kdykoliv odepřít přístup k internetové doméně Siemens, a to zejména v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách používání.

7. Hypertextové odkazy

7.1 Internetová doména Siemens může obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky třetích stran. Společnost Siemens neodpovídá za obsah takových internetových stránek a nevyjadřuje se o nich a jejich obsahu, ani je nepropaguje jako své vlastní, protože nemá možnost ovlivňovat informace nacházející se na nich a neodpovídá za obsah a informace, které jsou na nich prezentovány. Uživatel používá takové stránky na vlastní riziko.

8. Odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou

8.1 Pokud jsou jakékoli informace, software nebo dokumentace zpřístupněny bezplatně, je jakákoliv odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou těchto informací, softwaru nebo dokumentace, hlavně ve vztahu k jejich správnosti, absenci závad, nároků nebo práv třetích stran nebo ve vztahu k úplnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel, jsou vyloučenyvyloučena, kromě případů úmyslného nebo podvodného jednání.


8.2 Informace na internetových stránkách Siemens mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy týkající se technických možností jednotlivých výrobků, které nemusí být v některých zemích nebo případech dostupné (např. následkem změny výrobku). Požadované vlastnosti výrobků budou proto vždy dodatečně specifikovány při prodeji výrobků.

9. Jiná odpovědnost, viry

9.1 Odpovědnost společnosti Siemens za závady týkající se kvality nebo vlastnických práv bude určována v souladu s ustanoveními čl. 8 těchto Podmínek používání. Jakákoliv jiná odpovědnost společnosti Siemens je vyloučena, pokud nevyplývá ze zákona, např. zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, nebo v případech úmyslného jednání, hrubé nedbalosti, zranění nebo usmrcení osob, nedodržení garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajení závady nebo porušení základních smluvních povinností. Výše náhrady škody v případě porušení základních smluvních podmínek je omezena částkou přiměřenou pro danou smlouvu nebo předvídatelnou částkou s výjimkou případů záměrného poškození nebo hrubé nedbalosti.


9.2 I když se společnost Siemens snaží zamezit výskytu virů na internetových stránkách Siemens, nemůže zaručit, že se tam skutečně žádné viry nevyskytnou. Uživatel je povinen, v zájmu vlastní ochrany, přijmout vhodná bezpečnostní opatření a před převzetím jakékoliv informace, softwaru nebo dokumentace musí použít antivirový program.


9.3 Články, 9.1 a 9.2 žádným způsobem nedefinují nebo nenaznačují změny v důkazním břemenu v neprospěch uživatele.


10. Vývozní omezení

10.1 Vývoz některých informací, softwaru a dokumentace může, např. na základě jejich povahy nebo zamýšleného použití nebo destinace, vyžadovat zvláštní povolení. Uživatel musí striktně dodržovat všechna vývozní omezení týkající se informací, softwaru a dokumentace, zejména předpisy platné v rámci EU, jednotlivých členských zemích EU a USA. Společnost Siemens bude označovat informace, software a dokumentaci v souladu s kontrolními vývozními seznamy EU a obchodním kontrolním seznamem Spojených států, a v souladu s platnými zákony.


10.2 Uživatel bude povinen především kontrolovat, zda:

 • informace, software a dokumentace nebudou používány pro účely vztahující se k výzbroji, jaderným technologiím nebo zbraním;
 • některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Denied Persons List (DPL) nedostávají zboží, software nebo technologii pocházející ze Spojených států;
 • některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Warning List, US Entity List nebo US Specially Designated National List nedostávají výrobky pocházející ze Spojených států bez příslušné licence; a
 • výrobky nedostávají některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List či Terrorists List of the EU;
 • dodávky nesměřují vojenským adresátům;
 • jsou dodržována upozornění a pokyny příslušných úřadů.

Přístup k softwaru, dokumentaci a informacím na internetových stránkách Siemens bude umožněn pouze pokud je v souladu s výše uvedenými podmínkami a zárukami. Pokud uživatel nevyhovuje uvedeným kritériím, společnost Siemens nebude povinna poskytovat mu příslušné plnění.


10.3 Na požádání musí společnost Siemens informovat uživatele o příslušných bodech smlouvy a dalších informacích.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetových stránek Siemens uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Siemens s.r.o., se sídlem Siemensova 1, Praha 13 - Stodůlky. Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů na internetových stránkách Siemens probíhá v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro internetové stránky Siemens.

12. Dodatečné dohody, příslušnost soudu a aplikované právo

12.1 Všechny dodatečné dohody musí být vyhotoveny v písemné podobě.


12.2 Místně příslušný soud bude určen v souladu se zákony České republiky.


12.3 Jednotlivé stránky internetové domény Siemens jsou provozovány a spravovány společností Siemens. Společnost Siemens neručí za to, že informace, software a/nebo dokumentace na internetových stránkách Siemens jsou vhodné nebo dostupné k zobrazení nebo převzetí v každé zemi. Přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci nacházejícím se na internetové doméně Siemens ze zemí, ve kterých je takový obsah nezákonný, je zakázán. V takovém případě, pokud uživatel chce vstoupit do obchodního vztahu se společností Siemens, měl by kontaktovat jejího zástupce pro danou zemi a konkrétní oblast.


12.4 Podmínky používání, a všechny spory týkající se těchto Podmínek, nebo vznikající v souvislosti s těmito Podmínkami, se budou řídit zákony České republiky a budou řešeny v souladu se zákony České republiky. Zároveň je vyloučeno použití úmluvy OSN o smlouvách týkajících se mezinárodního prodeje zboží (CISG) z 11. dubna 1980