Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych na podstawie osobistych zainteresowań

Siemens Healthcare Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11, jako administrator danych („Administrator”) będzie mógł gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące Pani/Pana jako podmiotu danych:
- dane kontaktowe (nazwisko, imię, tytuł, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu, e-mail, adres firmy);
- informacje o Państwa osobistym zainteresowaniu konkretnymi produktami i usługami Siemens wyrażonym:

  • wprost np. za pośrednictwem formularza internetowego,
  • poprzez informacje gromadzone za pomocą plików cookie nt. Pani/Pana odwiedzin na stronach internetowych Siemens (np. o przeglądanych artykułach lub pobranych dokumentach), jeśli dotyczy;
  • poprzez otwarcie komunikatu marketingowego przesłanego przez Siemens do Pani/Pana droga mailową (tj. rejestrację faktu otwarcia komunikatu przy wykorzystaniu mechanizmu „web becacon”).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) c) i/lub f) RODO w celu przesyłania informacji marketingowych pocztą, e-mailem lub telefonicznie (biuletyny, zaproszenia na wydarzenia, targi branżowe, konferencje, szkolenia) na temat produktów i usług Siemens, które znajdują się w kręgu Państwa zainteresowań, a także w celu realizacji zobowiązań Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, których Państwo są stroną. Ponadto dane mogą być wykorzystywane przez pracowników sprzedaży Siemens do składania ofert i optymalizacji wsparcia Pani/Pana lub Państwa firmy.

Dane zostaną usunięte przez Administratora , jeśli nie będą już potrzebne do celów marketingowych, po upływie terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów lub w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody.

Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe na żądanie organów publicznych uzasadnione przepisami obowiązującego prawa, w tym organom uprawnionym do żądania danych w związku z podejmowanymi przez nie działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Administrator może na podstawie zgody, udostępnić Pani/Pana dane podmiotom powiązanym wymienionym w bieżącym raporcie rocznym, który dostępny jest na stronie http://www.siemens.com/investor/en jak również dystrybutorom swoich produktów.
Ponadto Siemens zleca – w szczególności dostawcom usług informatycznych, czy podmiotom organizującym warsztaty, szkolenia, kursy, kongresy – czynności, z którymi może być związany dostęp do Pani/Pana danych, w tym ich zbieranie na rzecz Administratora. Odbiorcy Państwa danych osobowych mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”). W takim przypadku Administrator podejmuje odpowiednie środki zapewniające ochronę danych osobowych takie jak wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne UE.
W celu uzyskania dalszych informacji i /lub kopii wdrożonych środków ochrony prosimy o kontakt z Administratorem poprzez e-mail: biuletyn.healthcare.pl@siemens-healthineers.com.

Oświadczenie o zgodzie jest dobrowolne i w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do odwołania go na przyszłość poprzez kliknięcie łącza ,,Wypisz się" zawartego w otrzymanych wiadomościach e-mail lub przez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: biuletyn.healthcare.pl@siemens-healthineers.com
Odwołanie zgody oznacza, że nie będą już Państwo otrzymywać informacji marketingowych od Administratora lub Spółek z nim powiązanych.
Poza możliwością odwołania zgody w dowolnym momencie, mogą Państwo również w sposób techniczny, uniemożliwić przetwarzanie danych dotyczących korzystania z naszych stron internetowych, usuwając następujący plik cookie z używanych przez Panią/Pana przeglądarek: ELQSTATUS.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

  • prosić o potwierdzenie, czy Siemens przetwarza Pani/Pana dane osobowe i uzyskać informacje nt. przetwarzanych danych;
  • żądać korekty nieprawidłowych danych osobowych;
  • żądać usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Siemens;
  • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  • wnieść skargę do organu ochrony danych.

Dane zostaną usunięte przez Administratora , jeśli nie będą już potrzebne do celów marketingowych, po upływie terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów lub w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody. Maksymalny okres przechowywania danych to 10 lat.