Terms of Use

Uvjeti korištenja

1. Predmet
2. Usluge
3. Registracija, lozinka
4. Pravo na korištenje informacija, softvera i dokumentacije
5. Intelektualno vlasništvo
6. Dužnosti korisnika
7. Hiperveze
8. Odgovornost za nedostatke u vlasništvu ili kvaliteti
9. Ostale odgovornosti, virusi
10. Usklađenost s propisima o kontroli izvoza
11. Zaštita podataka
12. Dodatni ugovori, nadležnost, mjerodavno pravo


1. Predmet


1.1. Svaka upotreba ovih mrežnih stranica koje omogućava Siemens Aktiengesellschaft i/ili pridružena društva ("Siemens"), "Siemensovih mrežnih stranica", podliježe ovim Uvjetima korištenja. Ovi Uvjeti korištenja mogu se dopunjavati, mijenjati ili zamijeniti drugim uvjetima, npr. za kupovinu proizvoda i usluga. Kod prijave, ili gdje prijava nije potrebna, u pristupanju ili korištenju mrežnih stranica kompanije Siemens ovi se Uvjeti korištenja prihvataju u njihovoj trenutnoj verziji.


1.2. U slučaju mrežnih ponuda namijenjenih kompanijama ili javnim preduzećima, te kompanije ili preduzeća predstavlja korisnik pa se mora pretpostaviti da korisnik raspolaže odgovarajućim znanjem i djeluje u skladu s tim.


1.3. Ako Korisnik koristi mrežne stranice kompanije Siemens kao poslovni korisnik, ili ako ne djeluje u svojstvu nevezanom za svoj obrt, poslovanja ili struku, ili kao administrativni kupac, ne primjenjuje se član 312e, stav 1, alineja 1 - 3 njemačkog Građanskog zakonika.


2. Usluge


2.1. Ove mrežne stranice kompanije Siemens sadrže određene informacije i softver, kao i povezanu dokumentaciju, za pregled ili preuzimanje, ovisno o slučaju.


2.2. Siemens može u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično zaustaviti rad mrežnih stranica kompanije Siemens. Zbog prirode interneta i računalnih sistema, Siemens ne može preuzeti nikakvu odgovornost za neprekidnu dostupnost mrežnih stranica kompanije Siemens.

3. Registracija, lozinka


3.1. Neke mrežne stranice kompanije Siemens mogu biti zaštićene lozinkom. U interesu sigurnosti i zaštite poslovnih transakcija, samo registrirani korisnici mogu pristupati navedenim stranicama. Siemens zadržava pravo uskratiti registraciju bilo kojem korisniku. Siemens posebno zadržava pravo odrediti koje će stranice, kojima se prethodno slobodno pristupalo, zahtijevati registraciju. Siemens ima pravo, u bilo koje vrijeme i bez obaveze obrazlaganja, korisniku uskratiti pravo na pristup dijelovima zaštićenim lozinkom blokiranjem korisničkih podataka (kao što je definirano u nastavku), a posebno ako korisnik
koristi lažne podatke za potrebe registracije;
krši ove Uvjete korištenja ili zanemaruje svoju dužnost da se brine o korisničkim podacima;
krši važeće zakone pristupanjem ili korištenjem mrežnih stranica kompanije Siemens; ili
duže vrijeme ne koristi mrežne stranice kompanije Siemens.


3.2. Korisnik za registraciju mora dati tačne podatke i, ako se oni promijene s vremenom, ažurirati ih (koliko je to moguće: online) bez nepotrebnog odgađanja. Korisnik mora osigurati da je njegova adresa elektroničke pošte, koju je dao kompaniji Siemens, u svakom trenutku važeća i da se njome može kontaktirati s korisnikom.


3.3. Nakon registracije korisnik će dobiti pristupni kod, koji sadrži korisnički identifikacijski broj i lozinku („korisnički podaci“). Prilikom prvog pristupa, korisnik mora odmah promijeniti lozinku primljenu od kompanije Siemens u lozinku poznatu samo korisniku. Korisnički podaci omogućavaju korisniku pregled ili izmjenu njegovih podataka, ili, gdje je primjenjivo, uskraćivanje svoje saglasnosti za obradu podataka.


3.4. Korisnik mora osigurati da Korisnički podaci nisu dostupni trećim osobama i odgovoran je za sve transakcije i druge aktivnosti koje se provode s njegovim korisničkim podacima. Na kraju svake online sesije, korisnik se mora odjaviti s mrežnih stranica zaštićenih lozinkom. Ako i u mjeri u kojoj korisnik sazna da treća osoba zloupotrebljava njegove korisničke podatke, mora obavijestiti Siemens o tome bez nepotrebnog odgađanja u pisanom obliku, ili, ovisno o slučaju, putem elektroničke pošte.


3.5. Nakon prijema obavijesti iz stava 3.4, Siemens će uskratiti pristup dijelu zaštićenom lozinkom pod takvim korisničkim podacima. Korisnika će dobiti ponovni pristup tek nakon što isto prijavi kompaniji Siemens ili nakon nove registracije.


3.6. Korisnik može u svakom trenutku zatražiti raskid registracije u pisanom obliku, pod uvjetom da brisanje ne šteti urednom ispunjenju obaveza iz ugovornog odnosa. U takvom slučaju Siemens će ukloniti sve korisničke podatke i druge pohranjene privatne identifikacijske podatke korisnika čim ti podaci više ne budu potrebni.

4. Pravo na korištenje informacija, softvera i dokumentacije


4.1. Upotreba bilo kojih informacija, softvera i dokumentacije dostupne na mrežnim stranicama kompanije Siemens ili putem njih podliježe ovim Uvjetima korištenja ili, u slučaju ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, važećim uvjetima licenciranja prethodno dogovorenim sa kompanijom Siemens. Posebno dogovoreni uvjeti licenciranja, na primjer uvjeti preuzimanja softvera, imaju prednost nad ovim Uvjetima korištenja.


4.2. Siemens Korisniku daje neisključivu i neprenosivu licencu, koja se ne smije podlicencirati, za korištenje informacija, softvera i materijala ustupljenje Korisniku na ili mrežnim stranicama kompanije Siemens ili putem njih u mjeri u kojoj je to dogovoreno, ili, u slučaju da ne postoji takav sporazum, u mjeri i za svrhu za koju ih Siemens ustupa.


4.3. Softver je dostupan besplatno u objektnom kodu. Nije moguće dobiti pravo na izvorni kod. Ovo se ne primjenjuje na izvorni kod vezan za softver otvorenog koda, kod kojeg uvjeti licenciranja imaju prioritet nad ovim Uvjetima korištenja u slučaju prijenosa softvera otvorenog koda i koji zahtijevaju dostupnost izvornog koda. U takvom slučaju Siemens ustupa izvorni kod uz naknadu troškova.


4.4. Korisnik ne smije distribuirati informacije, softver i dokumentaciju trećoj osobi u bilo koje vrijeme i ne smije ih iznajmljivati ili ustupati na bilo koji drugi način. Osim ako nije dopušteno važećim zakonom, korisnik ne smije mijenjati softver ili dokumentaciju niti ih smije rastaviti, vršiti obrnuti inženjering ili dekompilirati softver ili odvojiti bilo koji njegov dio. Korisnik smije napraviti jednu sigurnosnu kopiju softvera, ako je to potrebno, za daljnje korištenje u skladu s ovim Uvjetima korištenja.


4.5. Informacije, softver i dokumentacija su zaštićeni zakonima o autorskom pravu, kao i međunarodnim ugovorima o autorskom pravu te drugim zakonima i konvencijama vezanim za intelektualno vlasništvo. Korisnik se mora pridržavati tih zakona, a naročito ne smije mijenjati, skrivati ili ukloniti alfanumerički kod, oznake ili obavijesti o autorskom pravu s informacija, softvera, dokumentacije ili njihovih kopija.


4.6. Time se ne utječe na član 69a et seq. njemačkog Zakona o autorskim pravima.


5. Intelektualno vlasništvo


5.1. Bez obzira na pojedine odredbe člana 4. ovih Uvjeta korištenja, informacije, robne marke i drugi sadržaji mrežnih stranica kompanije Siemens ne smiju se mijenjati, kopirati, umnožiti, prodavati, iznajmljivati, koristiti, dopuniti ili na drugi način koristiti bez prethodnog pismenog dopuštenja kompanije Siemens.


5.2. Osim prava na korištenje i ostalih prava koja se ovim izričito dodjeljuju, nikakva druga prava se ne daju korisniku niti se podrazumijeva nikakva obaveza koja zahtijeva dodjeljivanje dodatnih prava. Izričito se isključuju sva prava na patente i licence.


5.3. Siemens može, bez naknade koristiti sve ideje ili prijedloge koje korisnik pohrani na mrežnim stranicama kompanije Siemens za razvoj, unapređenje i prodaju svojih proizvoda.


6. Dužnosti korisnika


6.1. Prilikom pristupanja ili korištenja mrežnih stranica kompanije Siemens, korisnik ne smije
nanositi štetu drugim osobama, posebno maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava;
svojim načinom upotrebe narušavati javni moral
kršiti bilo kakvo pravo intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga vlasnička prava;
učitavati sadržaje koji su zaraženim virusom, takozvanim trojanskim konjem, ni druge programe koji bi mogli naštetiti podacima;
slati, pohranjivati ili učitavati hiperveze ili sadržaje na koje korisnik nema pravo, pogotovo u slučajevima u kojima takve hiperveze ili sadržaji krše obaveze povjerljivosti ili su nezakonite; ili distribuirati reklamnu ili neželjenu elektroničku poštu (takozvani "spam") ili netačna upozorenja o virusima, nedostacima ili sličan materijal i Korisnik ne smije nuditi ili tražiti učestvovanje u bilo kojoj lutriji, snowball sistemu, lančanim pismima, piramidalnim igrama ili sličnim aktivnostima.


6.2. Siemens može uskratiti pristup mrežnim stranicama kompanije Siemens u bilo koje vrijeme, a naročito ako korisnik prekrši neku od obaveza koje proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja.

7. Hiperveze


Mrežne stranice kompanije Siemens mogu sadržavati hiperveze na mrežne stranice trećih osoba. Siemens nije odgovoran za sadržaj takvih mrežnih stranica i ne jamči i ne podržava takve mrežne stranice i njihov sadržaj kao svoj, jer Siemens nema kontrolu nad informacijama na tim mrežnim stranicama i nije odgovoran za sadržaj i informacije koje su na njima date. Korisnik sam snosi rizik za korištenje takvih mrežnih stranica.


8. Odgovornost za nedostatke u vlasništvu ili kvaliteti


8.1. Ako se informacije, softver ili dokumentacija pružaju bez naknade, isključuje se odgovornost za nedostatke u pogledu kvalitete ili vlasništva nad infomacijama, softverom i dokumentacijom, posebno u odnosu na njihovu tačnost, ili nepostojanje nedostataka ili nepostojanje potraživanja ili prava trećih osoba ili u odnosu na potpunost i/ili prikladnost, osim u slučajevima namjerne greške ili prijevare.


8.2. Informacije na internetskoj stranici kompanije Siemens mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane za tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji možda nisu dostupni u određenim slučajevima (npr. zbog promjena proizvoda). Potrebni performansi proizvoda stoga će se međusobno dogovoriti u svakom slučaju u vrijeme kupovine.


9. Ostale odgovornosti, virusi


9.1. Odgovornost kompanije Siemens za nedostatke u pogledu kvalitete i vlasništva utvrđuje se u skladu s odredbama člana 8. ovih Uvjeta korištenja. Isključuje se svaka naknadna odgovornost kompanije Siemens, osim prema zakonu, na primjer, u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode ili u slučajevima namjerne greške, grube nepažnje, tjelesne ozljede ili smrti, neispunjavanja zajamčenih karakteristika, neovlaštenog prikrivanja nedostatka ili u slučaju kršenja temeljnih ugovornih obaveza. Odšteta u slučaju kršenja temeljnih ugovornih obaveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovore ako nema namjerne ili krajnje nepažnje.


9.2. Iako Siemens nastoji zaštititi svoje mrežne stranice od virusa, Siemens ne može dati nikakvu garanciju za nezaraženost virusima. Korisnik mora, radi vlastite zaštite, poduzeti potrebne korake kako bi osigurao odgovarajuće sigurnosne mjere te pokrenuti program za skeniranje virusa prije preuzimanja bilo kakvih informacija, softvera ili dokumentacije.


Član 9.3, 9.1 i 9.2 ne predviđa niti podrazummijeva nikakve promjene u dužnosti iznošenja dokaza na štetu korisnika.


10. Usklađenost s propisima o kontroli izvoza


10.1. Ako korisnik prenosi trećoj osobi informacije, softver i dokumentaciju koje je ustupio Siemens, korisnik mora poštovati sve važeće nacionalne i međunarodne propise o kontroli (ponovnog) izvoza. U svakom slučaju takvog prijenosa korisnik se mora pridržavati svih propisa o kontroli (ponovnog) izvoza Savezne Republike Njemačke, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.


10.2. Prije svakog takvog prijenosa na treću osobu korisnik mora posebno provjeriti i jamčiti odgovarajućim mjerama da neće biti kršenja embarga koji nameću Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i/ili Ujedinjeni narodi za takav prijenos ili pružanje drugih ekonomskih resursa u vezi s informacijama, softverom i dokumentacijom koje daje Siemens, uzimajući u obzir i ograničenja domaćeg poslovanja i zabrane zaobilaženja tog embarga;
takve informacije, softver i dokumentacija koje daje Siemens nisu namijenjeni za upotrebu u vezi s naoružanjem, nuklearnom tehnologijom ili oružjem, ako i u mjeri u kojoj takva upotreba podliježe zabrani ili ovlaštenju, osim ako postoji potrebno odobrenje;
uzimaju se u obzir propisi svih važećih Popisa sankcionisanih od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu trgovanja sa subjektima, osobama i organizacijama navedenim u istim.


10.3. Ako mora omogućiti ovlaštenim tijelima ili kompaniji Siemens da provedu provjere kontrole izvoza, korisnik mora, na zahtjev kompanije Siemens, odmah dati kompaniji Siemens sve informacije koje se odnose na određenog krajnjeg korisnika, određeno odredište i određenu namjenu informacija, softvera i dokumentacije koje osigurava Siemens, kao i sva postojeća ograničenja kontrole izvoza.


10.4. Korisnik će obeštetiti i osloboditi od odgovornosti kompaniju Siemens od svih potraživanja, postupaka, parnica, kazne, gubitka, troškova i štete koji nastaju ili su povezani s korisnikovim nepoštivanjem propisa o kontroli izvoza, a korisnik je dužan nadoknaditi kompaniji Siemens sve gubitke i troškove koji iz toga proizlaze, osim ako nije odgovoran za takvo nepoštivanje. Ova odredba ne podrazumijeva promjenu u dužnosti iznošenja dokaza.


10.5. Obaveza kompanije Siemens da ispuni ugovor podliježe uvjetu da ispunjenje nije spriječeno nekim preprekama koje proizlaze iz nacionalnih i međunarodnih zahtjeva vanjske trgovine i carinskih zahtjeva ili embarga i drugih sankcija.


11. Zaštita podataka


Za prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka korisnika na mrežnim stranicama kompanije Siemens, Siemens će se pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i Pravilnika o zaštiti podataka mrežne stranice kompanije Siemens, kojoj se može pristupiti hipervezom na mrežnim stranicama kompanije Siemens i/ili na www.siemens.com.


12. Dodatni ugovori, nadležnost, mjerodavno pravo


12.1. Svi dodatni ugovori moraju biti u pisanom obliku.


12.2. Mjesto nadležnosti je Minhen ako je korisnik trgovac u smislu njemačkog Trgovačkog zakona (Handelsgesetzbuch).


12.3. Pojedinim stranicama mrežnih stranica kompanije Siemens upravljaju i administrira Siemens Aktiengesellschaft i/ili njegova pridružena društva. Stranice su u skladu sa zakonom važećim u zemlji u kojoj mjerodavno društvo ima sjedište. Siemens ne jamči da su informacije, softver i/ili dokumentacija na mrežnim stranicama kompanije Siemens prikladni ili dostupni za pregled ili preuzimanje na mjestima izvan te zemlje. Ako korisnici pristupaju mrežnim stranicama kompanije Siemens izvan te zemlje, oni su isključivo odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Pristup informacijama, softveru i/ili dokumentaciji mrežnih stranica kompanije Siemens iz zemalja u kojima je takav sadržaj nezakonit je zabranjen. U tom slučaju ako korisnik želi poslovati sa kompanijom Siemens, on se treba obratiti predstavniku kompanije Siemens za pojedinu zemlji radi poslovanja specifičnog za tu zemlju.


12.4. Ovi Uvjeti korištenja, kao i svi sporovi koji se odnose na ove Uvjete korištenja ili njihov predmet, regulišu se i rješavaju u skladu sa njemačkim zakonima, s isključenjem kolizijskih pravila. Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) od 11. aprila 1980. je isključena.