Terms of UseFelhasználási feltételek

1. Hatály

1.1 A jelen, Siemens Zrt. ("Siemens") által fenntartott magyar nyelvű weboldal ("Siemens Weboldal") ön („Felhasználó” vagy „Ön”) általi bármilyen használata a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. A jelen Felhasználási Feltételeket a Siemens saját belátása szerint időről időre aktualizálhatja és módosíthatja, illetve azok egyéb, pl. a termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó szerződéses feltételekkel kiegészíthetőek vagy módosíthatók, mely módosulásokról a Siemens a Siemens Weboldalon tájékoztatást ad. A Siemens Weboldal Ön általi folytatólagos vagy további hozzáférése vagy használata a kiegészült vagy módosított Felhasználási Feltételek Ön általi elfogadásának minősül. A Siemens Weboldalra való belépéssel vagy annak használatával Ön ezen Felhasználási Feltételeket az akkori aktuális verziójában fogadja el. Amennyiben Ön nem fogadja el ezen Felhasználási Feltételeket, kérjük, hogy ne használja a Siemens Weboldalt.


1.2 Abban az esetben, ha a Weboldal ajánlatai cégeket vagy állami vállalatokat céloznak meg, akkor a Siemens által feltételezett, hogy ezeket a cégeket és vállalatokat a Felhasználó jogosult képviselni, és a Felhasználó megfelelő szaktudással bír és ennek megfelelően jár el.


1.3 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Siemens jelen magyarországi honlapjáról elnavigál a Siemens Globális honlapjára, vagy az egyéb országok Siemens vállalatai által üzemeltetett, idegen nyelvű weblapokra, azon weblapok felhasználására az ott közzétett, az adott weblapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak, valamint az ott feltüntetett jogszabályok és joghatóság lesznek irányadóak.


2. Szolgáltatás


2.1 A Siemens Weboldal áttekintésre vagy letöltésre speciális információt és szoftvert tartalmaz, valamint esetenként az áruhoz kapcsolódó dokumentációt.Text


2.2 A Siemens jogosult bármikor leállítani a Siemens Weboldal működését részben vagy egészben. Tekintettel az internet és a számítástechnikai rendszer működési jellegére, a Siemens nem vállal felelősséget a Siemens Weboldal állandó elérhetőségéért.


3. Regisztráció, jelszó


3.1 A Siemens Weboldal egyes oldalai jelszó-védettek lehetnek. Az üzleti tranzakciók biztonsága érdekében csak a regisztrált Felhasználók léphetnek be ezekre az oldalakra. A Siemens fenntartja a jogot, hogy megtagadja a regisztrálást bármely Felhasználó részére. A Siemens különösen fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos oldalak hozzáférését, amelyek korábban szabadon hozzáférhetőek voltak, regisztrációhoz kösse. A Siemens jogosult bármikor indoklás nélkül megtagadni a Felhasználónak a jelszóval védett területhez való hozzáférést a Felhasználói Adatok (alábbiakban definiálva) zárolásával, így különösen, amennyiben a Felhasználó

 • hamis adatokat használ a regisztráció céljából;
 • a Felhasználási Feltételeket megszegi, vagy nem tesz eleget a Felhasználói Adatokkal kapcsolatos biztonsági kötelezettségeinek;
 • megszeg valamilyen vonatkozó jogszabályt a Siemens Weboldalra történő belépéskor vagy annak használata során, vagy
 • nem használta a Siemens Weboldalt hosszabb ideig.


3.2 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén a Siemens mint adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.


3.3 Regisztrációhoz a Felhasználó pontos információkat kell megadjon, és amennyiben ezek az adatok változnak, akkor be kell jelentenie a változásokat (amennyiben lehetséges: online) késedelem nélkül. A Felhasználónak biztosítania kell, hogy az az e-mail cím, amit a Siemens rendelkezésére bocsájtott, állandó és ezen a címen Felhasználó elérhető legyen.


3.4A regisztrációval a Felhasználó egy hozzáférési kódot kap, amely egy felhasználói azonosítóból és egy jelszóból áll (Felhasználói Adatok). Az első bejelentkezéskor a Felhasználónak azonnal meg kell változtatnia a Siemens-től kapott jelszót egy csak általa ismertre. A Felhasználói Adatok lehetővé teszik a Felhasználónak, hogy megnézze vagy megváltoztassa az adatokat, vagy amennyiben szükséges, visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez.


3.5 A Siemens a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-.mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3.6 A Felhasználónak biztosítania kell, hogy a Felhasználói Adatok nem hozzáférhetőek harmadik személy számára, és felelős minden tranzakcióért és egyéb tevékenységért, ami a Felhasználói Adatok felhasználásával történik. Minden egyes online munkamenet végén a Felhasználónak ki kell jelentkeznie a jelszóval védett weboldalról. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy harmadik személy visszaél Felhasználói Adataival, haladéktalanul értesítenie kell a Siemenst írásban, lehetőség szerint e-mailben.


3.7 Amennyiben ilyen értesítés érkezik, ennek kézhezvételét követő 3 munkanapon belüli intézkedéssel a Siemens megtagadja a belépést a jelszóval védett oldalra ezen Felhasználói Adatok alatt. Ezután a Felhasználó csak újabb regisztrációt követően tud belépni.


3.8 A Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek a Siemens által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.


3.9 A Felhasználó bármikor kérheti a regisztráció megszüntetését írásban, feltéve, hogy a törlés nem sérti a szerződéses kötelezettségek teljesítését. Ebben az esetben a Siemens minden Felhasználói Adatot, valamint más személyes azonosításra alkalmas adatot törölni fog, mihelyt ezekre nincs többé szükség.


3.10 A Siemens a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat, információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az adatkezelés célja a Siemens Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről, továbbá kérheti azok módosítását és kezelésük megszüntetését is. Adatainak feltöltése egyben adatainak kezeléséhez való hozzájárulását is jelenti. Az adatszolgáltatás önkéntes!


4. Információkra, szoftverre és dokumentációra vonatkozó használati jogok


4.1 A jelen Siemens Weboldalon, vagy azon keresztül elérhető információ, szoftver és dokumentáció használata ezen Felhasználási Feltételek hatálya alá esik, az információ, szoftver és dokumentáció frissítése esetén pedig a Siemensszel korábban megállapodott vonatkozó licencfeltételek az irányadók. Ha valamely szolgáltatásban a Siemens és a Felhasználó külön állapodtak meg, egyes esetekben, például szoftver letöltéseknél, a külön megállapodott licencfeltételek élveznek előnyt a jelen Felhasználási Feltételekkel szemben.


4.2 A Siemens a Felhasználó részére visszavonható, nem kizárólagos, át nem ruházható engedélyt ad - melyet a Felhasználó nem adhat tovább - , a számára a Siemens Weboldalon, vagy rajta keresztül hozzáférhetővé tett, információ, szoftver és dokumentáció használatára a megállapodott mértékben, vagy ilyen megállapodás hiányában oly mértékben, amely a Siemens szándékával összhangban volt, amikor azokat hozzáférhetővé tette.


4.3 Szoftverek térítés nélkül kerülnek tárgykóddal biztosításra. A forráskódra nincs jogosultság. Ez nem érvényes a nyílt forrású szoftverhez kapcsolódó forráskódokra, melyek licencfeltételei elsőbbséget élveznek ezen Felhasználási Feltételekkel szemben a nyílt forráskódú szoftverek átadása esetén, és amely feltételek megkövetelik a forráskód rendelkezésre bocsátását. Ez esetben a Siemens térítés ellenében biztosítja a forráskódot.


4.4 A Felhasználó harmadik fél részére nem adhatja át, nem adhatja bérbe vagy semmilyen más módon nem teheti hozzáférhetővé az információkat, szoftvereket és dokumentációt. Kivéve, ha jogszabály kötelező rendelkezése alapján megengedett, a Felhasználó nem módosíthatja a szoftvert vagy dokumentációt, valamint nem jogosult szétbontani, visszafejteni vagy visszafordítani szoftvert vagy nem választhatja le annak bármely részét. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban egy biztonsági másolatot készíthet a szoftverről, amennyiben a további használat biztosításához ez szükséges.


4.5 Az információk, szoftverek és dokumentáció teljes egésze szerzői jogvédelem, valamint a nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok és egyezmények által biztosított jogvédelem alatt áll. A Felhasználó köteles ezen jogszabályoknak eleget tenni, így különösen, nem módosíthat, rejthet el vagy távolíthat el bármely alfanumerikus kódot, jelet vagy szerzői jogi figyelmeztetést sem az információkból, sem a szoftverből vagy dokumentációból, vagy ezek bármely másolatából.


5. Szellemi tulajdon


5.1 Nem érintve a jelen Felhasználási Feltételek 4. bekezdésében foglalt különös rendelkezéseket, a Siemens Weboldalon található információk, márkanevek és egyéb tartalmak nem módosíthatók, másolhatók, sokszorosíthatók, idegeníthetők el, adhatók bérbe, használhatók, egészíthetők ki vagy egyébként nem használhatók bármely más módon a Siemens előzetes írásbeli engedélye nélkül.


5.2 A felhasználói jogokat és más itt kifejezetten biztosított jogokat kivéve, a Felhasználó semmilyen más jogot nem kap, és semmilyen kötelezettség nem fakad további jogok garantálására. Valamennyi szabadalmi jog és engedély kifejezetten ki van zárva.


5.3 Siemens jogosult térítés nélkül felhasználni termékei fejlesztésére, továbbfejlesztése és áruértékesítése érdekében a Felhasználó által a Siemens Weboldalon tárolt ötleteket, javaslatokat.


6. A Felhasználó kötelezettségei


6.1 A Siemens Weboldalra való belépés és használat során a Felhasználó

 • nem sérthet más személyt, különösen kiskorúakat, illetve mások személyiségi jogait;
 • a használattal a közerkölcsöt nem sértheti;
 • nem sérthet meg bármely a szellemi tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonosi jogokat;
 • nem tölthet fel vírust tartalmazó anyagot, pl. trójai programot, vagy bármely más olyan programot, ami a tárolt adatokat sértheti;
 • nem továbbíthat, tárolhat vagy tölthet fel hiperlinkeket vagy olyan tartalmakat, amire a Felhasználó nem jogosult, különösen olyan eseteket, amikor ezek a hiperlinkek és tartalmak titoktartási kötelezettséget sértenek vagy jogellenesek, vagy hiperlinkek és tartalmak titoktartási kötelezettséget sértenek vagy jogellenesek, vagy
 • nem terjeszthet reklámanyagokat vagy kéretlen e-maileket (ún. "spam"-et) vagy vírusokra, hibákra vagy hasonló anyagokra vonatkozó valótlan figyelmeztetéseket, és a Felhasználó nem ösztönözhet vagy szólíthat fel bármely szerencsejátékban, hólabda módszerben („snowball system”), lánc e-mailben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.


6.2 Siemens bármikor jogosult megtagadni a Siemens Weboldalhoz való hozzáférést, különösen ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megszegi.

6.3 A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben Ön vállalja, hogy a Siemenst, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, szerződött partnereit, ügynökeit, engedélyeseit, szolgáltatóit, alvállalkozóit és szállítóit kártalanítja, megvédi és kármentességükről gondoskodik bármely és minden veszteség, felelősség, kiadás, kár és költség esetén, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek a Siemens Weboldal Ön általi használata és bármely a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt vagy annak eredményeként merültek fel. Amennyiben Ön a Siemens Weboldal vagy a Siemens Weboldal Önhöz vagy máshoz való átvitelét végző rendszerek műszaki meghibásodását okozza, Ön vállalja a felelősséget minden veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek ezen meghibásodásból vagy annak eredményeként merülnek fel.


7. Hiperhivatkozások


A Siemens Weboldal tartalmazhat harmadik személyek weboldalaira vonatkozó hiperhivatkozásokat. Siemens nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, és nem tesz kijelentéseket ezen tartalmakról, valamint nem hagyja jóvá az ilyen weboldalakat vagy azok tartalmát sajátjaként, mivel Siemens nem ellenőrzi az ilyen weboldalakon található információkat és nem felelős az ott található tartalmakért és megadott információkért. Az ilyen weboldalak használata kizárólag a Felhasználó saját kockázatára történhet.


8. Hozzáférésért vagy minőségi hibáért való felelősség, Szavatosság


8.1 A hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben a felek a következőkben állapodnak meg. Ön a Siemens Weboldalt kizárólag saját kockázatára használja, és tudomásul veszi és beleegyezik, hogy bármely a Siemens Weboldal használata során küldött vagy kapott információ lehet nem-biztonságos, valamint, hogy jogosulatlan felek által is elérhető lehet. A Siemens a Weboldalt „aktuálisan adott” és „aktuálisan elérhető” alapon bocsátja rendelkezésre. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor korlátozzuk vagy megszüntessük az Ön hozzáférését a Siemens Weboldalhoz vagy annak bármely funkciójához vagy részéhez. Siemens továbbá nem szavatolja, hogy a Siemens Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hiba nélküli lesz; hogy a Siemens Weboldal biztonságos lesz; hogy a Siemens Weboldal vagy a szerver, ami hozzáférhetővé teszi vírusmentes lesz; vagy, hogy a Siemens Weboldalon található információ teljes, pontos vagy időszerű. Bár a Siemens mindent megtesz, hogy távol tartsa a vírusokat a Weboldaltól, nem tud garanciát vállalni arra, hogy az oldal vírusmentes. A felhasználónak saját érdekében minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzon, vírus-szkennert használjon mielőtt bármit letöltene (információ, szoftver, dokumentumok). Amennyiben Ön letölt bármilyen anyagot a Siemens Weboldalról, Ön azt saját belátása szerint és kockázatára teszi.

8.2 Tekintettel a Weboldal használatának és a Weboldalon található tartalmak szolgáltatásának ingyenes, tájékoztató jellegére is, az Ön által a Siemenstől vagy a Weboldalról vagy azon keresztül megszerzett semmilyen értesülés vagy információ, akár szóbeli, akár írásbeli, nem keletkeztet semmilyen fajta szavatosságot. Siemens nem vállal szavatosságot vagy tesz kijelentéseket a Siemens Weboldalon található anyagok használatára vonatkozóan, azok teljességét, helyességét, pontosságát, megfelelőségét, hasznosságát, időszerűségét, megbízhatóságát illetően, vagy egyébként. A termékek elvárt tulajdonságait illetően minden esetben a vásárlás során kell megállapodni.

8.3 A Siemens Weboldalán található információ tartalmazhat az egyes termékek műszaki lehetőségeivel kapcsolatos specifikációkat vagy általános leírásokat; lehetséges, hogy ezen termékek egyes esetekben nem hozzáférhetőek (pl. termékváltás).

9. Egyéb felelősség


Figyelemmel a Weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékoztatást célzó voltára, a Siemens az életben, testi épségben és egészségben okozott sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen Weboldalak használata során a Felhasználónál közvetlenül felmerülő károkért való felelőssége kivételével, a hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben, kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat az alábbiak szerint.
Siemens semmilyen esetben nem felel bármely személy felé bármely közvetlen, közvetett vagy következményi károkért, legyen az akármilyen fajta, amely a Siemens Weboldalhoz vagy annak használatához kapcsolódik vagy azokból ered, vagy amely bármely oldalhoz vagy forráshoz kapcsolódik vagy abból ered, mely linkelve, hivatkozva van, vagy elérhetőséggel van ellátva a Siemens Weboldalon keresztül, valamint nem felel semmilyen anyag, információ, termék vagy szolgáltatás használatáért, letöltéséért vagy eléréséért, korlátozás nélkül ideértve bármely elmaradt profitot, üzleti működés megszakítását, mentések, programok vagy egyéb adatok elvesztését, még akkor sem, ha a Siemens az ilyen károk lehetőségéről kifejezetten tájékoztatást kapott.

10. Export kontroll szabályozásnak való megfelelés


10.1 Amennyiben a Felhasználó a Siemens által nyújtott információt, szoftvert és dokumentációt harmadik személynek átadja, a Felhasználó köteles minden irányadó nemzeti és nemzetközi (re-) export kontroll szabályozásnak megfelelni. Bármely ilyen átadás esetén a Felhasználónak meg kell felelnie a Német Szövetségi Köztársaság, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok (re-) export kontroll szabályainak.


10.2 Az ilyen, harmadik személynek való átadást megelőzően a Felhasználó köteles megfelelő intézkedésekkel ellenőrizni és garantálni különösen, hogy

 • Az ilyen átadás vagy a Siemens által rendelkezésre bocsátott információval, szoftverrel és dokumentációval kapcsolatos egyéb gazdasági erőforrások nyújtása nem sért az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és/vagy az Egyesült Nemzetek által meghirdetett embargót, tekintettel a hazai üzleti korlátozásokra és ezen embargók megkerülésére vonatkozó tilalmakra is.
 • Az ilyen, Siemens által rendelkezésre bocsátott információ, szoftver és dokumentáció nem szolgál fegyverzettel, nukleáris technológiával vagy fegyverekkel kapcsolatos használatra, ha és amennyiben az ilyen használat tiltott vagy engedélyhez kötött, kivéve, ha a szükséges engedély rendelkezésre áll;
 • Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok minden hatályos Szankcionált Felek Listájának szabályai tiszteletben vannak tartva az ott felsorolt entitásokkal, személyekkel és szervezetekkel való kereskedelem során.

10.3 Amennyiben szükséges, hogy a hatóságok vagy a export kontroll vizsgálatot hajtson végre, a Felhasználó, a Siemens kérésére köteles azonnal a Siemens rendelkezésére bocsátani minden, a Siemens által rendelkezésre bocsátott információ, szoftver és dokumentáció adott végfelhasználójára, adott rendeltetési helyére és az adott szándékolt felhasználási/ céljára valamint bármely létező export kontroll korlátozásra vonatkozó minden információt.


10.4 A Felhasználó köteles kártalanítani és kármentesen tartani a Siemenst bármely igény, eljárás, per, bírság, veszteség, költség és kár esetén, mely valamely export kontroll szabály Felhasználó általi megsértéséből vagy azzal kapcsolatban merül fel, és a Felhasználó köteles megtéríteni a Siemens részére minden veszteséget és költséget, ami ebből ered, kivéve, ha az ilyen meg nem felelést nem a Felhasználó hibája okozta. Ez a rendelkezés nem jelenti a bizonyítási teher megfordulását.
10.5 Egy szerződés teljesítésének a Siemens részéről az a feltétele, hogy a teljesítést ne gátolják külkereskedelmi jogi nemzeti vagy nemzetközi előírások és vámelőírások, továbbá embargók vagy egyéb szankciók.A szoftverekhez, dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférés csak akkor lehetséges a Siemens Weboldalon, ha a fentiek ellenőrzése megfelelő eredménnyel zárult. Amennyiben a Felhasználó nem felel meg a fenti követelményeknek, a Siemens nem köteles számára szolgáltatni.


11. Adatvédelem


A Felhasználó személyes azonosításához szükséges adatok gyűjtését, használatát és felhasználását a Siemens az irányadó adatvédelmi törvénynek és a Siemens Weboldal adatvédelmi politikájának megfelelően végzi. Ez elérhető a Siemens Weboldalon vagy/és a www.siemens.com globális weboldalon.


12. Kiegészítő megállapodások, igazságszolgáltatás helye, irányadó jog


12.1 Minden kiegészítő megállapodást írásba kell foglalni.


12.2 A jelen Felhasználási Feltételekből eredő jogvitákban az igazságszolgáltatás helye Budapest.


12.3 A Siemens Weboldalat a Siemens Zrt. működteti illetve végzi az adminisztrációt. Ha a Felhasználó más országból kapcsolódik a Siemens Weboldalra, akkor teljes mértékben felelős azért, hogy megfeleljen a helyi jogszabályoknak. Olyan országból belépni a Siemens Weboldalára, és a dokumentációhoz, szoftverekhez és információkhoz hozzáférni, ahol ezek törvényellenesek, tilos. Ebben az esetben is, és amikor a Felhasználó szerződni kíván a Siemensszel, a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Siemens kapcsolattartójával az adott országban, ha abban az országban specifikus szerződést akar kötni. A Siemens csoport egyéb weboldalai megfelelnek a működtető Siemens cég székhelye szerinti országban irányadó jogszabályoknak.


12.4 A jelen Felhasználási Feltételekre – és az ebből eredő illetve az ehhez kapcsolódó jogvitákra a magyar jog az irányadó a kollíziós jogi rendelkezések kivételével. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11-i Egyesült Nemzetek Egyezmény, (CISG) szabályai nem alkalmazandóak. A jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamely jog vagy rendelkezés Siemens általi gyakorlásának vagy érvényesítésének elmaradása nem jelent az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezését egy hatáskörrel bíró bíróság érvénytelennek nyilvánítja, Ön hozzájárul, hogy a bíróság igyekezzen érvényre juttatni a feleknek a rendelkezésben tükrözött szándékát, és a jelen Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezései teljes érvényben és hatályban maradnak.