Tays Sydänsairaalan etäseurantapalvelu tukee potilaiden omahoitoa samalla säästäen polikliinisiä resursseja

Tays Sydänsairaala on ottanut käyttöön ensimmäisenä Suomessa sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurantapalvelun, joka perustuu jatkuvaan tiedon keräämiseen.

TayS Sydänsairaala

Tays Sydänsairaala - niin kuin useimmat muutkin terveydenhuollon toimijat – on perinteisesti perustanut jatkuvaa seurantaa ja hoitoa vaativien sairauksien hoidon ajanvarausperusteisiin fyysisiin poliklinikkakäynteihin. Jatkossa yhä suuremmalle osalle potilaista pyritään tarjoamaan perinteisten mallien rinnalle, tai niitä korvaamaan, järjestämistavaltaan kevyempiä digitaalisia palvelumalleja, jotka perustuvat jatkuvaan tiedon keruuseen ja tiedonvaihtoon.

Yksi esimerkki digitaalisten terveyspalvelujen hyödyntämisestä on elokuussa käyttöönotettu sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseuranta, joka toimii Siemens Healthineersin tarjoamalla OpenTeleHealth-alustalla.

- Pyrimme etäseurannan avulla parantamaan vuorovaikutusta potilaan ja hoitoyksikön välillä. Konkreettisina lääketieteellisinä tavoitteina on mm. tukea potilaan omahoitoa ja kotihoitoa, parantaa elämänlaatua ja toimintakykyä, ennaltaehkäistä sairauden pahenemisvaiheita ja potilaalle raskaita ensiapukäyntejä ja sairaalahoitojaksoja, kertoo TayS Sydänkeskuksen kehitysjohtaja Janne Hulkkonen.

- Jos digitaalisten työkalujen avulla onnistutaan näissä tavoitteissa nykyistä paremmin, uusi palvelumalli säästää sekä potilaan että terveydenhuollon resursseja. Nämä asiat näkyvät parhaimmillaan myös konkreettisina yhteiskunnan menojen säästöinä, avaa Hulkkonen.

Etuna muokattavuus ja nopea käyttöönotto

Siemensin OpenTeleHealth on pilvipohjainen potilaiden etäseurantajärjestelmä, jota voidaan soveltaa sydänsairauksien lisäksi mm. diabeteksen, astman, keuhkosairauksien sekä raskauden seurantaan. Sovelluksen ja monenlaisten lääketieteellisten mittauslaitteiden avulla potilaat voivat kotona mitata ja seurata terveystietojaan. Lääkärit ja sairaanhoitajat puolestaan pääsevät verkkoportaalin kautta potilastietoihin sekä voivat pitää yhteyttä potilaisiin.

- Teimme vuoden alussa markkinakatsauksen digitaalisista etäseurantajärjestelmistä. Siemensin OpenTeleHealth erottui siinä, että se oli suomenkielisen käyttöliittymänsä ansiosta heti käyttöön otettavissa, jonka lisäksi sillä oli hyvät referenssit Pohjoismaista. Myös järjestelmän laitekokonaisuus, muokattavuus ja täydennettävyys vastasivat tarpeeseemme, kertoo Hulkkonen. 

Työnkulku simuloi konsultaatiokäyntiä

Alkuvaiheessa mahdollisuus digitaaliseen seurantaan tarjotaan noin 50 Tays Sydänsairaalan poliklinikalla normaalistikin asioivalle potilaalle.

- Jos palvelumalli toimii, palvelua voivat jatkossa hyödyntää tuhannet potilaat. Tämänkaltaista palvelumallia on mahdollista laajentaa useaan eri sairausryhmään jopa kansallisella tasolla, Hulkkonen toteaa.

Verkkoportaali antaa terveydenhuollon ammattilaiselle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa kotona olevien potilaiden kanssa. Ainutlaatuisen etälääketieteellisen ohjelmiston avulla lääkärit voivat verkkoportaalissa kerätä potilaan terveystietoja kliinisen työnkulun tai protokollan avulla, jonka lääkäri on luonut tai mukauttanut ohjelmistoon valmiiksi rakennetuista standardiprotokollista. Työnkulku simuloi lääkärin ja potilaan fyysistä konsultaatiota.

- Sovelluksen käyttöönotto on ollut mutkatonta, Hulkkonen kertoo. Sovelluksen muokattavuuden ansiosta erilaiset työvuot ovat vapaasti sovitettavissa järjestelmään, mikä on kehittyvien palveluidemme osalta välttämätöntäkin. Järjestelmän muokkausominaisuudet ovat monipuolisia ja käyttäjän on ne helppo omaksua melko intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta.

Hulkkonen kiittelee Siemensin pohjoismaista organisaatiota dynaamisuudesta, yhteistyökyvystä ja ripeydestä. Koronaepidemia sai aloituksen siirtymään alkuperäisestä elokuulle. Aikatauluissa päästiin kuitenkin tavoitetta nopeammin eteenpäin.

Tavoitteena vähentää poliklinikan kuormitusta

Alkuvaiheessa järjestelmää tulevat käyttämään Sydänsairaalan vajaatoimintapoliklinikan hoitajat ja lääkärit sekä heitä tukeva kehittäjätiimi. Hulkkosen mukaan tähänastiset varhaiset käyttökokemukset järjestelmästä ovat olleet positiivisia ja uuden työkalun antamiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan innostuneesti. 

TayS Sydänsairaala potilaan salkku

Palvelun piiriin kuuluva potilas saa salkun, jossa on vaa’an lisäksi tablettitietokone ja puhelinliittymä sekä ohjeet.

Oirekyselyillä ja mittauksilla parempi näkyvyys potilaan hoidon vaikuttavuuteen

OpenTeleHealthin pohjoismaisten kokemusten perusteella yksi sairaanhoitaja voi käsitellä keskimäärin 50 potilasta tunnissa. Sydänsairaalassa järjestelmän toivotaan helpottavan yhteydenpitoa potilaisiin ja tuovan parempaa näkyvyyttä potilaan oireiden kehittymiseen ja hoidon tarpeeseen.

- Me seuraamme potilaita pääsääntöisesti erilaisin oirekyselyin ja mittauksin. Alkuvaiheessa mitattavista parametreista tärkein on paino. Järjestelmään on mahdollista liittää kymmenittäin erilaisia mittalaitteita. Luonnollisestikin Sydänsairaalassa kiinnostavat erityisesti, mm. verenpaineen, pulssin, veren happisaturaation, sykkeen ja EKG-signaalin mittaukset.

Kotiseurantatiedot tuovat myös konkreettisia lukuja valitun hoitolinjan vaikuttavuudesta ja mahdollistavat tarkemman tietoon pohjautuvan hoidonohjauksen. Näiden asioiden ja järjestelmän viestintävälineiden odotetaan helpottavan vuorovaikutusta potilaan kanssa.

- Täysin uutena toiminnallisuutena järjestelmässä on myös videopuhelumahdollisuus, kertoo Hulkkonen. Tällä on suuri merkitys, sillä perinteinen ”nenänpäänäkymä” kertoo edelleen potilaan voinnista usein enemmän kuin mikään yksittäinen mitattu biologinen parametri.

Palvelu tehty potilaalle mahdollisimman helpoksi

Mitattavien parametrien osalta Sydänsairaala on lähdössä liikkeelle varovaisesti. Ensimmäiseen kokeiluun on valittu mittalaitteeksi vaaka, joka on kaikille palvelua käyttäville henkilöille entuudestaan tuttu laite. Moni palvelun kehittämishankkeeseen osallistuvista potilaista mittaa painonsa päivittäin jo tällä hetkellä, joten niiltä osin Sydänsairaalassa ei odoteta kovin suuria haasteita.

Palvelun piiriin kuuluva potilas saa salkun, jossa on vaa’an lisäksi tablettitietokone ja puhelinliittymä sekä ohjeet. Potilas vastaa sovelluksessa sovitun rytmin mukaisesti kyselylomakkeeseen, joka simuloi lääkärin ja potilaan välistä konsultaatiota. Potilaalta kysytään kysymyksiä hänen terveydentilastaan ja oireista, ja potilas tekee mittaukset. Lääketieteelliset mittauslaitteet on kytketty tablettiin Bluetoothin, USB: n tai Internetin kautta. Jokaiselle potilaalle pidetään aluksi tunnin koulutuksen poliklinikalla, jonka lisäksi on tukipuhelin kysymyksille.

- On aivan selvää, että digitaidot saattavat osin aiheuttaa alussa haasteita, mutta olemme luottavaisia, että niistä päästään yli. Siksi olemme asettaneet myös käytettävyydelle erittäin korkeat vaatimukset. OpenTeleHealth-järjestelmä on pitkälti mietitty potilaskäyttöön ja sovellus on helppokäyttöinen. Käyttöliittymä on pyritty pitämään selkeänä ja yksinkertaisena, ja tässä on mielestäni onnistuttu hyvin, toteaa Hulkkonen.

Palvelu skaalautuu tarpeen mukaan

Palveluun on mahdollista liittää myöhemmin lisää laitteita, kaikkiaan 40 erilaista. Hulkkosen mukaan potilaiden valmennuksesta ja ohjeistuksista täytyy pitää hyvää huolta, jos mittalaitteiden määrää lisätään. Tavoite on alussa pitää palvelu yksinkertaisena, jottei potilas rasitu.

- Me Sydänsairaalassa olemme pyrkineet keskittymään potilaan hoitoon ja sen kannalta keskeisiin mittalaitteisiin ja välttämään liiallista laitekeskeisyyttä. Myös Open TeleHealthin palvelussa tämä painopiste on onnistuttu hyvin toteuttamaan. Open TeleHealth on onnistunut välttämään insinööriteknisissä tuotteissa usein tavatun liiallisen kompleksisuuden.

Hyvä saavutettavuus lisää turvallisuuden tunnetta

Yli 400 OpenTeleHealth-potilaan käyttäjätutkimus paljastaa sovelluksen käytön lisäävän useimmilla kontrollin sekä turvallisuuden tunnetta. Myös Hulkkonen olettaa tietoisuuden seurannasta sekä monipuolisten kommunikointikanavien hoitavan yksikön ja potilaan välillä tuovan myös hoidollista turvaa.
- Sydänsairaalan tavoitteena on, että potilaiden itsehoitoa voidaan uuden digitaalisen palvelun avulla systemaattisemmin ohjata, hoitoa ja toimintakykyä kohentaa ja tätä kautta parantaa elämänlaatua. Samalla järjestelmä mahdollistaa oikean ja vaikuttavan hoitoinformaation jakamisen kohdennetusti potilaalle ja vähentää sitä kautta myös sairauteen liittyvää ahdistusta ja epävarmuutta.
Selkeintä välitöntä hyötyä odotetaan monipuolistuvien viestintäkanavien kautta. Hulkkonen vertaa tilannetta kaupungin keskustan saavutettavuuteen – paikalle pitää päästä sujuvasti useaa eri reittiä haluamallaan kulkuvälineellä.
- Viestintäkanavien laajentaminen on osa palveluiden parantuvaa saavutettavuutta. Open TeleHealthin toteuttamat chat-toiminnallisuudet ja videopuhelut mahdollistavat uuden tavan kommunikoida, mutta tämä tietenkin vaatii alkuun sekä potilaalta että häntä hoitavilta henkilöiltä niiden käyttöön totuttelua ja käyttötapojen optimointia. Siksi on hyvä, että käytössä ovat myös perinteiset yhteydenpitokanavat kuten puhelin ja kirjeposti.

Digitaaliset palvelumallit tulevat mullistamaan poliklinikkatoiminnan

Polikliiniset toimintamallit ovat vuosikymmeniä olleet melko perinteisiä ja digitaaliset työkalut harvinaisia. Siksi odotukset uusien työkalujen suhteen ovat varovaisen innostuneita.

- Uudet työkalut tuovat myös muutoksia toimintamalleihin ja hyötyjä päästään tarkasti mittaamaan vasta ensimmäisien kokemuskuukausien jälkeen. Tulevaisuudessa tämän kaltainen malli saattaa mullistaa poliklinikkatoiminnan, Hulkkonen visioi. Odotusarvo tulee muuttumaan, kun nykyajan diginatiivit nuoret ovat tulevaisuudessa palveluiden käyttäjiä.

Entä miten Hulkkonen näkee tulevaisuuden etäseurannan osalta?

On aivan selvää, että etäseurantajärjestelmiin perustuvat polikliiniset palvelumallit tulevat laajentumaan. Potilaiden odotusarvot kaikille palveluille ovat muuttumassa niin terveydenhuollossa kuin muillakin informaatiokeskeisillä palvelualoilla. Fyysisestä asioinnista ja siihen liittyvästä matkustelusta sekä erilaisista odotusajoista halutaan pääsääntöisesti eroon. Tämä pätee yhtä lailla pankin asiakkaaseen kuin sairaanhoidossa asioivaan potilaaseenkin.