MAGNETOM Verio - Head

University Hospital Grosshadern, Munich, Germany |  07-07-2009