MAGNETOM Trio Tim - Abdomen

University Hospital Grosshadern, Munich, Germany |  27-07-2009