MAGNETOM Symphony Tim - Abdomen

Hospital St. Marien, Radiology, Amberg, Germany |  07-07-2009