MAGNETOM C! - Pelvis

Salmaniya Medical Complex, Manama, Bahrain |  07-07-2009