Covid, vaccination, antikroppar

Finns det tillräckliga nivåer av antikroppar för att skydda mot
Covid-19?

Vaccinationsstrategier och serologisk testning
– Siemens Healthineers kan bidra!

Vem har antikroppsskydd mot Covid-19? Finns det tillräckliga nivåer av neutraliserande antikroppar för att skydda mot Covid-19? Behöver en person med neutraliserande antikroppar vaccineras? Nu när vi närmar oss ett vaccin ställer vi oss andra frågor än tidigare under pandemin. Verktyg finns för ett framgångsrikt vaccinationsprogram.

I egenskap av medicintekniskt företag som tillhandahåller teknik för diagnostisering av COVID 19 gör vi på Siemens Healthineers allt vi kan för att stödja våra kunder så att de kan hantera den ökade arbetsbördan och kraven på förändringar som pandemin har medfört.

Spridningen av COVID 19 fortsätter att medföra enorma utmaningar för samhällen och ekonomier runt om i världen. En av många viktiga aspekter i detta är att säkerställa tillräcklig tillgång till vacciner. Den 18 september 2020 hölls ett huvudanförande vid EU kommissionens webinarie ”EU:s strategi för vacciner” där fler insikter gavs i EU kommissionens planer om att publicera vägledning för vaccinationsstrategier. I synnerhet testning av antikroppar skulle kunna spela en stor roll i stategin och vaccinationsprogrammet.

Stort fokus har hittills lagts på testning för upptäckande av viruset. Nu när vaccinerna snart är tillgängliga kommer en annan typ av test att behövas.

• Testning för effekt av vaccinet
En viktig faktor att överväga för en framgångsrik implementering av vaccinationsprogrammet är en rigorös tillämpning av testning för att mäta effekten av vaccinet. Kopplingen mellan neutraliserande antikroppar och vaccin är viktig för att effektiviteten i serokonversionen ska kunna bekräftas och för att koncentrationen av neutraliserande antikroppar ska kunna övervakas under efterföljande månader. Detta är extra viktigt för de mest prioriterade personerna då vaccinerna inte förväntas ha hundraprocentig effektivitet. När antikropparna minskar över tid faller de dessutom under tröskelnivån för immunitet vilket innebär att personer riskerar att återinfekteras, precis som risken för återinfektion finns efter en naturlig infektion.

• Testning för immunitet. Identifiera vem som ska vaccineras.

Testningen för immunitet underlättar även prioriteringen av vem som ska vaccineras under tiden som efterfrågan av vaccin är högre än tillgången eftersom personer som redan har skyddande nivåer av neutraliserande antikroppar kan identifieras. Risken för återinfektion hos personer med infektionsinducerade och inte vaccinationsinducerande antikroppar kan hanteras genom periodisk testning. På så sätt fastställs nivån av neutraliserande antikroppar i förhållande till tröskelnivån för immunitet.

För en framgångsrik implementering av en vaccinationsstrategi för COVID-19 krävs ett serologitest som tillhandahåller följande funktioner:

Identifiering av neutraliserande antikroppar:
I ett flertal vetenskapliga publikationer indikeras att (neutraliserande) antikroppar mot spike protein, i synnerhet mot S1RBD (spike proteinets receptorbindande domän), hindrar virusets förmåga att infektera mänskliga celler. Siemens Healthineers serologitest har framtagits för att kunna upptäcka antikroppar mot S1RBD vilket är det protein som många vacciner har som mål att stimulera ett immunsvar mot.

Kvantifiering av antikroppsnivåer:
Siemens Healthineers test ger en kvantitativ bestämning av neutraliserande IgG-antikroppar mot S1-RBD i blodet. Detta ger läkare ett verktyg för att kunna fastställa varaktigheten på antikroppsreaktionen och förknippad immunitet av naturlig infektion eller av vaccination. Siemens Healthinners deltar i flera vetenskapliga samarbeten med målet att ta fram bevis på testets förmåga att direkt korrelera resultat med neutralisering av SARS-COV2 viruset. Studierna avser även att definiera koncentrationer av IgG antikroppar som kan extrapoleras till tröskelvärden som anses tillräckliga för att medföra immunitet.[1]

Tillförlitlighet och skalbarhet: Ett högkvalitativt test måste inte bara tillhandahålla myndighetsgodkännanden utan också vara allmänt tillgängligt för att omfattande övervakning ska kunna säkerställas. Siemens Healthineers kan snabbt och tillförlitligt tillhandahålla antikroppstester för SARS-COV-2.[2] Våra produktionsanläggningar kan tillverka upp till 50 miljoner tester i månaden och vi kan nå ut till miljontals patienter i Europa. Storskalig testning i Sverige kan säkerställas med Siemens Healthineers installerade instrumentbas som finns på svenska klinkemlaboratorier. Siemens Healthineers har kapaciteten och kan bidra till att säkerställa genomförandet av vaccinationsprogrammet för COVID-19 i Sverige. Vi har också kontakt med experter på europeiska läkemedelsmyndigheten och europeiska centrumet för kontroll av sjukdomar.


Kontakt för mer information

Gwen Gilderson
Marketing Manager Laboratoriediagnostik
Siemens Healthineers Sverige
gwen.gilderson@siemens-healthineers.com

 

1Den 15 september tillkännagav det amerikanska smittskyddsinstitutet CDS (Centers for Disease Control and Prevention) och Europeiska kommissionens Gemensamma forskningscenter (GFC) ett forskningsprojekt i syfte att i samarbete med Siemens Healthineers utveckla en ny process för standardisering av SARS-CoV-2 tester (länk till pressmeddelande).
2 Den höga kvaliteten hos våra CoV2 serologitester har bekräftats i oberoende studier, bland annat i en av Public Health England (PHE) nyligen genomförd direkt jämförande studie (PHE) (länk till studie).