Parallel imaging

30.05.2010

Parallel imaging
Parallel imaging

Daniel K. Sodickson
New York University (New York, NY, USA)
7th MAGNETOM World Summit in Shenzhen, China