T1 weighted liver dynamics

T1 weighted liver dynamics
T1 weighted liver dynamics

Puneet Sharma
Emory University Hospital (Atlanta, GA, USA)
7th MAGNETOM World Summit in Shenzhen, China