High density coils and Tim 4G

30.05.2010

High density coils and Tim 4G
High density coils and Tim 4G

Juergen Hennig
University Hospital Freiburg (Freiburg, Germany)
7th MAGNETOM World Summit in Shenzhen, China