Pediatric - Long Bone

Salmaniya Medical Complex, Manama, Bahrain |  2009-07-07