MAGNETOM Verio - Head

University Hospital Grosshadern, Munich, Germany |  2009-07-07