MR Physics in Thalassemia

21.05.2009

MR Physics in Thalassemia

Efstathios D. Gotsis
Institute Euromedica-Encephalos (Athens, Greece)
Satellite Symposium on Thalassemia at EuroCMR 2009 in Athens, Greece